Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

ŠKOLENIE A VZDELÁVANIE TRIBOLÓGOV A TRIBOTECHNIKOV


SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU (SSTT), člen ZSVTS, sa venuje vzdelávaniu ľudí, ktorí majú stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore strojárstvo, chémia, ekológia, stavebníctvo, automobilizmus, ropný a petrochemický priemysel, ale aj ekonómia, biológia, zdravotníctvo atď.

Vzdelávanie sa začalo v 70. rokoch minulého storočia, keď naša terajšia SSTT bola začlenená do ČSVTS. V tejto činnosti nepretržite pokračuje, iba sa zmenili niektoré formy a vylepšovala sa úroveň a zameranie školení. Vzdelávanie prebiehalo formou školenia – kurzov, ktorých dĺžka sa menila podľa situácií, ktoré záviseli od požiadaviek záujemcov o vzdelávanie v tomto významnom odbore – tribológia a jej praktické využitie, tribotechnika.

V roku 1990 vznikla súčasná SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU (SSTT) pri Zväze slovenských vedeckotechnických spoločnosti so sídlom v Bratislave.

Novozvolený výbor spoločnosti sa rozhodol pokračovať vo vzdelávaní v odbore tribológia a tribotechnika a hľadať modernejšie metódy vyučovania a zameranie na riešenie aktuálnych problémov v našom národnom hospodárstve a v rôznych odvetviach  priemyslu.

Ukázalo sa, že pokračovanie vo vzdelávaní tribotechnikov formou DLHODOBÝCH KURZOV v celkovej dĺžke 80 hodín, počas troch sústredení vždy po tri dni, napísania záverečnej práce a jej obhájenia pred skúšobnou komisiou bolo racionálne rozhodnutie zo všetkých hľadísk. Celkovo do roku 2010, keď počítame aj kurzy a školenia do roku 1990, bolo vyškolených vyše 700 tribotechnikov, ktorí získali OSVEDČENIE O ABSOLVOVANÍ DLHODOBÉHO KURZU. Toto OSVEDČENIE im umožňovalo zastávať vo svojom podniku, ktorý ich do kurzu poslal, funkciu TRIBOTECHNIK.

Na základe dlhoročných skúseností vo vzdelávaní tribotechnikov sa členovia výboru SSTT rozhodli v roku 2010 zmeniť dĺžku a formu školenia uchádzačov a pripraviť ich na vykonanie certifikačnej skúšky personálu pre kvalifikačný stupeň TRIBOTECHNIK I, II a IIIv oblasti organizácie tribotechniky a analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2008.

Prvé a druhé prípravné trojdňové školenia na absolvovanie certifikačnej skúšky personálu v rozsahu 24 + 24 hodín vedú kvalifikovaní odborníci. Absolventi tohto školenia tak splnia požiadavku, aby mohli vykonať certifikačnú skúšku na CERTIFIKAČNOM ORGÁNE PERSONÁLU (COP TD ) a získať medzinárodne platný certifikát v kvalifikačnom stupni I – TRIBOTECHNIK I, resp. kvalifikačný stupeň IITRIBOTECHNIK II.

Kvalifikačný stupeň III – TRIBOTECHNIK III možno získať až po absolvovaní I. a II. kvalifikačného  stupňa a ďalšieho školenia v trvaní 24 hodín.

Certifikačná skúška nie je súčasťou školenia a treba sa na ňu prihlásiť na COP TD.Odborný program školenia preTRIBOTECHNIK Ije zameraný na tieto okruhy:Odborný program pre TRIBITECHNIK II je zameraný na:

Každá z uvedených tém je podrobne rozpracovaná a budú zohľadnené aj požiadavky objednávateľov kurzu, ako i jednotlivých účastníkov kurzu a školenia tribológov a tribotechnikov.Ako vidieť, okruh školenia a vzdelávania tribológov a tribotechnikov pre kvalifikačný stupeň I – TRIBOTECHNIK I a TRIBOTECHNIK II zahŕňa širokú oblasť otázok týkajúcich sa tribológie a tribotechniky, mazacích prostriedkov, ich hodnotenia, skúšania a ošetrovania, ekonomiky a ekológie a pod.EXKURZIA DO LABORATÓRIÍV chemických a tribologických laboratóriách sa účastníci oboznamujú so základnými laboratórnymi prístrojmi a praktickými skúškami, ako je meranie viskozity, bodu vzplanutia, bodu tuhnutia olejov, bodu skvapnutia plastických mazív, merania penetrácie plastických mazív a ďalšie metodiky.By-passová filtrácia olejov je demonštrovaná aj praktickými skúškami vzorky opotrebovaného oleja odobratého z konkrétnej výrobnej prevádzky. Olej sa podrobí filtrácii na špeciálnom filtračnom zariadení, by-passovou (obtokovou) metódou.

Filtrácia by-passovou metódou sa používa aj na filtráciu olejov, ešte pred ich nasadením do agregátov v prevádzke, aby bola záruka, že mazací olej je čistý, bez kontaminantov a spĺňa triedu čistoty podľa ISO 4406 alebo NAS 1638.

Odporúča sa, aby čistota nasadzovaného čerstvého oleja do agregátov spĺňala triedu podľa NAS č. 5.

Filtráciu by-passom možno využiť v rôznych agregátoch v priemysle, stavebných a dopravných prostriedkoch, poľnohospodárskych strojoch, ako sú traktory, kombajny, kosačky a pod.

Filtrácia olejov zabezpečí niekoľkonásobné predĺženie výmenných intervalov, čím sa dosiahnu značné ekonomické úspory a predĺži sa celková životnosť strojných agregátov, v ktorých je aplikovaná by-passová filtrácia.Ako je všeobecne známe, uznávané, hodnoverne dokázané a potvrdené v praxi, aplikáciou tribológie a tribotechniky v praxi sa môže dosiahnuť úspora nákladov vo výške 2,5 až 5,0 % HDP (Anglicko) na mazivá, materiály, zníženie opotrebovania, ako i zníženie korózie pohyblivých častí agregátov odstránením vody a koróznych kalov, dodržiavaním intervalov výmenných lehôt olejov atď.

Všetci účastníci školenia (kurzu) získajú potvrdenie – doklad o absolvovanítohto školenia.Môžu sa prihlásiť na vykonanie certifikačnej skúšky a po jej úspešnom absolvovaní získať medzinárodne platný certifikát v kvalifikačnom stupni I – TRIBOTECHNIK I a TRIBOTECHNIK II.

Okrem uvedeného typu školenia a vzdelávania tribológov a tribotechnikov naša SSTT organizuje pre svojich členov, ale aj pre nečlenov mnohé semináre, konferencie, dni novej techniky, sympóziá a pod.

Ďalšie aktivity našej SSTT sú zamerané na konzultačnú a poradenskú službu v odbore tribológia a tribotechnika pre pracovníkov v stavebníctve (stroje a mechanizácia), strojárstve, automobilizme, poľnohospodárstve, životnom prostredí, ekológii, teraz už aj v zdravotníctve, nanotechnológii a v ďalších nových odboroch vedy a techniky.

Informácie možno získať na: 0904 835726 

tribologia@centrum.sk

Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava, www.intertribo.sk.

Fotogaléria k článku