Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Cestná konferencia 2018


27. – 28. marec 2018, Bratislava, Slovenská republika

Eurofondy v cestnej doprave, výstavba a údržba cestnej siete, doprava v mestách a obciach, informačné modelovanie stavieb. O týchto a ďalších témach diskutovalo viac ako 260 odborníkov z celého Slovenska.  

Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 27. a 28. marca 2018 v hoteli Holiday Inn v Bratislave významné odborné podujatie Cestnú konferenciu 2018. Záštitu nad konferenciou prijal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Cieľom konferencie bolo informovať o aktuálnej situácii v cestnom staviteľstve a hospodárstve na Slovensku, ako aj o  ďalších plánoch v rozvoji cestnej siete na Slovensku. Sprievodnou aktivitou konferencie bolo vyhodnotenie Mostárskej modelárskej súťaže, ktorej cieľom bolo navrhnúť a vytvoriť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Pozornosť odbornej časti konferencie bola venovaná financovaniu, výstavbe a údržbe cestnej siete, doprave v mestách a obciach, informačnému modelovaniu stavieb a aktivitám Svetovej cestnej asociácie AIPRC/PIARC. 

Medzi členov Svetovej cestnej asociácie patrí aj Slovensko, a to Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako vládny člen a Slovenská cestná spoločnosť, ktorá zároveň plní funkciu a úlohy Slovenského národného komitétu. Svetová cestná asociácia je lídrom podpory výmeny poznatkov a praktických skúseností týkajúcich sa ciest a cestnej dopravy, pričom cieľom je dosiahnutie medzinárodnej integrácie a udržateľnej dopravy. Má 121 vládnych členov a na riešení odborných úloh sa podieľa viac ako 1 200 odborníkov z celého sveta, ktorí pôsobia v 22 technických výboroch. Činnosť je organizovaná formou štvorročného strategického plánu so stanovenými témami, ktorého výsledky sú každé štyri roky prezentované na svetových kongresoch. Odborníci zo Slovenska sa tiež podieľajú na činnosti tejto organizácie, a to pôsobením v jej orgánoch, vo viacerých technických výboroch a účasťou na svetových kongresoch formou národných správ, resp. formou individuálnych príspevkov. 

Zaujímavou témou konferencie bol aj blok venovaný výstavbe cestných komunikácií z pohľadu zhotoviteľov. Zástupcovia stavebných firiem prezentovali svoje praktické skúsenosti s realizáciou cestných stavieb a poukázali na viacero problémov, s ktorými sa pri svojej práci stretávajú. Často diskutovanou otázkou bol najmä proces verejného obstarávania cestných komunikácií s poukázaním na potrebu zlepšenia prípravy súťažných podkladov, využívanie viackritériového hodnotenia pri vyhodnocovaní ponúk a prijatia opatrení na eliminovanie nepoctivých a špekulatívnych účastníkov verejných súťaží. Pozitívne bola hodnotená skutočnosť, že Operačný program Integrovaná infraštruktúra je lídrom v čerpaní zdrojov EÚ spomedzi všetkých operačných programov v rámci SR. Finančné prostriedky OPII sú prakticky vyčerpané, resp. kontrahované na konkrétne projekty diaľnic a rýchlostných komunikácií. Na druhej strane však chýba záväzná koncepcia rozvoja cestnej infraštruktúry, ktorá by jednoznačne definovala priority cestného hospodárstva, stanovila harmonogram prípravy a výstavby diaľnic, rýchlostných komunikácií a ciest vrátane zabezpečenia finančných prostriedkov po skončení programového obdobia, teda po roku 2020. 

Závery z konferencie budú dostupné na webovej stránkewww.cestnaspol.sk

Slovenská cestná spoločnosť

Fotogaléria k článku