Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Vývoj hasičskej nadstavby na hasenie požiarov v neprístupných terénoch


Pri zdolávaní pozemných lesných požiarov v neprístupných terénoch zohráva mobilná hasičská technika dôležitú úlohu. V súčasnosti je v takýchto podmienkach nedostatočné zastúpenie techniky, ktorá by spĺňala svojím vyhotovením lesotechnické a protipožiarne požiadavky na zabezpečenie dostatočného hasenia uvedených požiarov. Zameraním tohto príspevku je oboznámenie odbornej verejnosti s vývojom hasičskej nadstavby pre bázový stroj – lesný kolesový ťahač, čím sa využije jeho univerzálnosť. Lesné kolesové ťahače rôznych typových vyhotovení patria k najviac zastúpeným strojom v lesníckej prevádzke, z čoho vyplynulo aj jeho nasadenie na nesenie hasičskej nadstavby.


Z pohľadu ochrany lesa predstavuje lesný požiar najdrastickejší spôsob ničenia lesov. Má široký dosah na celý lesný ekosystém, predovšetkým rastliny a živočíchy v ňom žijúce. Z technického hľadiska ide o náhlu, čiastočne alebo úplne neovládanú časovo a priestorovo ohraničenú mimoriadnu udalosť, ktorá má nepriaznivý dosah na všetky spoločenské funkcie lesa (produkčné i mimoprodukčné). Je to komplex fyzikálno-chemických javov, ktorých základom sú nestacionárne procesy (meniace sa v priestore a čase) horenia, výmeny plynov a prenosu tepla.

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že príčinou vzniku lesného požiaru sú predovšetkým prírodné podmienky a samotný človek. V európskych štátoch sa ľudský faktor podieľa na vzniku požiarov od 80 až do 98 %. Požiare najčastejšie vznikajú z nedbanlivosti, nedodržiavania protipožiarnych opatrení či podcenenia požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa – vypaľovanie trávy, pálenie haluziny, kladenia ohňa, fajčenie a hra detí so zápalkami.

Treba si uvedomiť, že lesné požiare na Slovensku sa často vyskytujú na lokalitách neprístupných pre hasičskú techniku, s nedostatočnými, resp. nevhodnými zdrojmi vody na hasenie. Uvedené skutočnosti vychádzajú zo štatisticky spracovaných údajov požiarov v štátnych Lesoch SR za posledných 10 rokov (Tab. 1).


Tabuľka 1 Požiare v štátnych Lesoch SR v rokoch 2005 až 2015

sklon terénu

počet požiarov

dĺžka požiaru  (hod)

zasiahnutá plocha   (ha)

škoda na poraste  (eur)

do    20 (%)

271

1 572

221,134

470 941

nad  20 (%)

311

5 764

439,822

2 423 294


Likvidácia lesného požiaru akéhokoľvek rozsahu v sebe spája niekoľko fenoménov. V prvom rade dostatok síl a prostriedkov na jeho lokalizáciu a likvidáciu, v druhom sprístupnenie lokality a dostatok hasiacej látky, v tomto prípade vody, v nadväznosti na dostupnosť vodných zdrojov. Ani jedna oblasť z tohto problému sa nedá dopredu pripraviť. Aj keď sprístupnenie lesa so zachovaním, revitalizáciou a budovaním lesnej dopravnej siete a vodných zdrojov by malo byť súčasťou výstavby samotného lesa.


Lesná cestná sieť zabezpečuje základnú vertikálnu a horizontálu dostupnosť hasičskej techniky s prihliadnutím na svahovú dostupnosť a využitie bočnej stability jednotlivých kategórií hasičských automobilov. Pri dostatočne zabezpečenom sprístupnení lesa sa dá ideálne využiť dodávka vody z vodných zdrojov na mieste zásahu. Ale aj pri nedostatku vodných zdrojov na mieste zásahu sa lesná cestná sieť dá využiť na niektorý zo spôsobov diaľkovej dopravy vody a presunu síl a prostriedkov na miesto zásahovej činnosti, prípadne do jeho blízkosti.

Nárast akcieschopných hasičských jednotiek po prijatí koncepcie celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v súčasnom období dáva do popredia aj technické vybavenie týchto jednotiek, bez rozdielu ich zriaďovateľa. Aj keď v súčasnosti môžeme hodnotiť, že modernizácia strojového parku, ktorá zasiahla HaZZ v posledných rokoch, citeľne zvýšila počet akcieschopných CAS, vhodných do lesného prostredia. Môžeme však konštatovať, že sa posilnila hlavne kategória veľkoobjemových cisterien. Druhou rovinou sa stalo posilnenie výkonného hasenia a doprava síl k samotnému zásahu prostredníctvom „štvorkoliek“ a „šesťkoliek“ POLARIS – ľahký lesný špeciál, s možnosťou prepravy hasičskej nadstavby, s vysokotlakovým hasením s nádržou s objemom 200 alebo 350 litrov. 

Pri podrobnejšom skúmaní sa však z technického parku hasičských jednotiek na Slovensku strácajú lesné špeciály s prepravným objemom od 2 000 do 4 000 litrov vody. S výnimkou niekoľkých CAS na podvozku UNIMOG a prestavaných vojenských ARS – 12 na podvozku PV3S, dosluhujúcich Š 706 RTHP v prevádzke DHZO a jedinej svojpomocne skonštruovanej hasičskej nadstavby na podvozku PV3S. 

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli bližšie pozrieť na uvedenú problematiku a vypracovali sme základné lesnícke a protipožiarne požiadavky pre hasiace zariadenia, ktoré môžu odstrániť uvádzané nedostatky z pohľadu lesníckeho ako aj protipožiarneho. Hasiace zariadenie bude prídavným zariadením neseným na špeciálnej lesnej technike. Základný predpoklad je využiť pre nesenie hasiaceho zariadenia lesný kolesový ťahač, ktorý svojou dostupnosťou spĺňa základný predpoklad nasadenia hasiacej techniky v neprístupných terénoch. Jedná sa hlavne o terény so sklonom nad 20 %. Navrhnutá hasiaca nadstavba potom môže pracovať v terénoch dostupných pre tento bázový stroj.

Pri návrhu nadstavby sme teda vychádzali z predpokladu, že pri lesných kolesových ťahačoch používaných v HaZZ SR a Lesoch SR je možné do nadstavby umiestniť minimálne 1 800 litrov hasiacej látky, využiteľnej na hasenie lesných požiarov. Následne pri výbere typu bázového stroja pre návrh nadstavby sme vychádzali z troch základných kritérií:

Základnou podmienkou na návrh nadstavby bolo využitie rezervy užitočnej nosnosti s dôrazom na: 

Navrhovaný hasičský adaptér bude konštruovaný a prispôsobený parametrom bázových strojov. Pri LKT bude adaptér nesený na zadnom sklopnom štíte. Adaptér (nadstavba) bude ďalej mobilná, čiže sa bude dať demontovať. Svojím vybavením bude spĺňať potreby pre zásahy pri lesných požiaroch a monitorovaní lesných porastov.


Vychádzajúc z uvedenej problematiky sme sa rozhodli na Technickej univerzite vo Zvolene navrhnúť adaptér na hasenie pozemných lesných požiarov v neprípustných terénoch. Pri návrhu sme vychádzali zo základnej požiadavky HaZZ SR, ktorá predstavovala odstránenie najväčšieho nedostatku pri hasení, a to dopraviť dostatočné množstvo vody na miesto požiaru.

Východiskovým bodom pri návrhu bola v prvom rade definícia nosiča nadstavby s maximálnym zabezpečením svahovej dostupnosti a priechodnosti v lesnom teréne. Ďalším kritériom, ako sme spomínali v predchádzajúcej kapitole, bolo využitie dostupnej techniky používanej v lesnom hospodárstve, bez nutnosti zásahu do jej konštrukcie. Logickým vyústením týchto vstupných požiadaviek bolo využitie existujúcich lesných kolesových ťahačov (LKT). 

Pri návrhu alternatívneho umiestnenia nadstavby sa vychádzalo z dvoch možností. Návrh konštrukcie špeciálnej korby na zadnú nápravu LKT alebo adaptéra na zadný ochranný štít traktora. Po zvážení všetkých za a proti sa pristúpilo k vývoju adaptéra neseného na zadnom sklopnom ochrannom štíte (Obr. 1).


Obrázok 1 Technické riešenie hasičskej nadstavby na LKT

Základný technický návrh vychádzal z požiadavky zabezpečiť prepravu zhruba 2 000 litrov vody, s možnosťou prepravy základnej výbavy, potrebnej na hasenie. Pre zvýšenie užitočnej nosnosti sa počítalo s odľahčenou konštrukciou nádrže z kompozitných materiálov (sklolaminát). Z tohto dôvodu nádrž nepresahuje hmotnosť 130 kg. Pre bezpečnosť prepravy a zabránenie vertikálneho a horizontálneho presunu vody v nádrži počas prepravy sa uvažovalo o konštrukcii vnútorných vlnolamov (Obr. 2). Vlnolamy sú súčasťou konštrukcie nádrže, čím za zvýšila aj jej celková pevnosť. K zjednodušeniu údržby sa pristúpilo ku konštrukcii s odnímateľným vekom.

Obrázok 2 Návrh konštrukcie nádrže so zabudovaným vlnolamom


Nároky na prepravu nádrže v lesnom teréne a možnosti jej poškodenia si vyžiadali konštrukciu ochranného rámu (Obr. 3), ktorý plní ochrannú funkciu pri preprave, ale aj pri manipulácii s nádržou mimo prepravy. Navyše, v núdzovom prípade môže slúžiť ako improvizovaná korba na prevoz iného materiálu (hadice, čerpadlá a pod.).

Obrázok 3 Konštrukčné riešenie ochranného rámu protipožiarneho adaptéra


Doplnkovým vybavením prenosnej nádrže na základe požiadaviek praxe bude:

Touto výbavou sa má zabezpečiť autonómna schopnosť dopĺňania nádrže z najbližšieho prírodného vodného zdroja, ale aj vedenie zásahu v nedostupnom teréne. Reálny funkčný model protipožiarneho adaptéra na hasenie lesných pozemných požiarov je znázornený na obrázku 4.

Obrázok 4 Protipožiarny adaptér na LKT


V súčasnom období prebieha výroba prototypu adaptéra s prípravou prevádzkových terénnych skúšok v spolupráci s Modulom pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí HaZZ MV SR.


Záverečné zhodnotenie

Vychádzajúc z toho, že v súčasnosti Lesy SR disponujú uvedenými typmi bázových strojov, ale nedisponujú podobnou nadstavbou, navrhnutou v predloženom príspevku, bolo by vhodné spracovať návrh, na základe ktorého by sa do vozového parku zapracovala hasičská nadstavba uvedenej konštrukcie. Nadstavba by svojou konštrukciou bola rýchlo adaptovateľná na bázový stroj a zabezpečila by účinnú pomôcku pri hasení požiarov v neprístupných terénoch lesa.


Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0468 Vývoj adaptéra a jeho technologické nasadenie pre zvýšenie efektivity hasenia lesných požiarov.


Ing. Michaela Hnilicová, PhD., prof., Ing. Valéria Messingerová, CSc.

Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene, 

Ing., Mgr. Ivan Chromek, PhD., Drevárska fakulta, TU vo Zvolene 

doc., Ing. Richard Hnilica, PhD., Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, TU vo Zvolene

Fotogaléria k článku