Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Medzinárodné vedecké podujatie ENERGETIKA 2018


V dňoch 5. – 7. júna 2018 sa v Tatranských Matliaroch vo Vysokých Tatrách uskutočnilo medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2018. Súbežne sa tu zišli účastníci konferencií Energetika – Ekológia – Ekonomika 2018 (EEE), Riadenie v energetike 2018 (CPS) a Obnoviteľné zdroje energie 2018 (OZE). Organizátorom podujatia bola Slovenská technická univerzita v Bratislave, Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie a Slovenský výbor Svetovej energetickej rady.

Podujatie v Tatranských Matliaroch vytvorilo priestor na tri medzinárodné vedecké konferencie, kooperačné rozhovory, diskusné fórum, spoločenský večer a voľnočasové aktivity. Konferenčné priestory využili zároveň niektorí mediálni partneri a partneri podujatia na prezentáciu svojich projektov a produktov. Cieľom vedeckého podujatia bolo stretnutie a zároveň výmena skúseností odborníkov z akademickej a priemyselnej sféry zo Slovenska i zo zahraničia a nadviazanie, prípadne prehĺbenie jestvujúcich spoluprác. Medzi nosné témy podujatia patrilo riadenie, modelovanie a simulácie v energetike, spojenie ekonómie, ekológie a efektívnosti v energetike s presahom do oblastí, ako je napr. svetelná technika či energetická osveta, ďalej samostatnú časť tvorila jadrová energetika a problematika prenosu a rozvodu elektrickej energie. Témami jednotlivých konferencií bolo aj využitie biomasy a zhodnocovanie odpadov z poľnohospodárskej činnosti či využitie slnečnej energie. Na podujatí sa zúčastnilo 196 slovenských a zahraničných odborníkov zo sektora energetiky a technického priemyslu, ako aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav, výrobcov elektriny a obchodníkov s elektrinou.

Prvý príhovor na medzinárodnom vedeckom podujatí Energetika 2018 patril predsedníčke organizačného výboru podujatia doc. Ing. Žanete Eleschovej, PhD., v ktorom sa poďakovala hlavným partnerom, partnerom a mediálnym partnerom podujatia. Vo svojom príhovore privítala vzácnych hostí a zaželala účastníkom kvalitné prednášky, podnetné diskusie a príjemne strávený čas. Nasledujúcim rečníkom bol dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, ktorý vo svojom príhovore poukázal na dôležitosť a postavenie energetiky v rámci hospodárstva a jej úzke prepojenie s inými vednými odbormi. Garant podujatia prof. Ing. František Janíček, PhD., a riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave oficiálne otvoril podujatie a nadviazal na predrečníkov a spomenul niektoré historické míľniky, ktoré si v roku 2018 v súvislosti s energetikou pripomíname. Účastníkom slávnostného otvorenia priblížil históriu podujatia a vyjadril potešenie nad tematickou rôznorodosťou prednášok na podujatí. V závere príhovoru sa poďakoval partnerom a poprial všetkým prítomným mnoho kvalitných poznatkov, plodných diskusií a naštartovanie nových spoluprác a kolegiálnych vzťahov.

V rámci plenárnych prednášok počas slávnostného otvorenia podujatia zazneli príspevky Ing. Františka Pecha zo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s., o riadení sústav v meniacej sa Európe. Prof. Miroslav Zeman z Delft University of Technology v Holandsku  vo svojom vystúpení oboznámil účastníkov s víziami a budúcnosťou fotovoltiky, s vlastným výskumom a predstavil víziu tesnejšej integrácie fotovoltiky do energetickej siete. Ing. Mário Šotter zo spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., naznačil súčasné trendy a výzvy pri prevádzkovaní distribučnej sústavy. Kolektív autorov doc. Juraj Wagner (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), prof. František Janíček, doc. Anton Beláň (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave), Ing. Peter Chochol (Atos IT Solutions and Services, s. r. o.) a Ing. Peter Líška (VUJE, a. s.) vystúpili so spoločnou prednáškou. Doc. Wagner predstavil koncepciu štátnych programov ako nástroja na podporu vedy a výskumu. Ďalší rečníci predstavili jednotlivé výskumné smery, ktoré bude tento program pokrývať.  Posledným prednášajúcim v rámci plenárnych prednášok bol Ing. Tomáš Králík z Fakulty elektrotechnickej ČVUT v Prahe. Vo svojom príspevku sa venoval téme podpory obnoviteľných zdrojov energie v ČR od počiatku až po dnes.

Po odbornom začiatku podujatia nasledovalo už tradičné udeľovanie ocenení Osobnosť elektroenergetiky významným osobnostiam energetiky na Slovensku a udeľovanie ocenení za najlepšie doktorandské práce prezentované na podujatí. Tento rok si ocenenia Osobnosť elektroenergetiky prevzali Ing. Radoslav Haluška za zásluhy o rozvoj a propagáciu elektroenergetiky na Slovensku, Ing. Peter Líška za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky a vedeckovýskumnej spolupráce v oblasti jadrovej energie, Ing. Ján Ostrovský za celoživotné dielo a zásluhy o rozvoj elektroenergetiky v odbornej a širšej verejnosti, Ing. František Pecho za celoživotné dielo a zásluhy o rozvoj elektroenergetiky v odbornej a širšej verejnosti a Ing. Fridrich Tóth za celoživotné dielo a zásluhy o rozvoj elektroenergetiky v odbornej a širšej verejnosti.

Ocenenie za najlepšie doktorandské práce prevzali Ing. Petra Strižincová z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za príspevok Isolation of Phenolic Compounds from Spruce Bark, Ing. Adéla Holasová z Fakulty elektrotechnickej ČVUT v Prahe za príspevok Energy Literacy in the Czech Republic a Ing. Václav Mužík z Fakulty elektrotechnickej ZČU v Plzni za príspevok Safety Assessment Methods for Decision-Making During Emergency Operation States in the Power Grid-ETA.

Druhý deň boli na programe rokovania a prednášky v jednotlivých sekciách konferencií EEE (Energetika, ekológia a efektívnosť, Jadrová energetika), CPS (Riadenie v energetike) a OZE (Biomasa).

Účastníci konferencie mali možnosť využiť popoludnie druhého dňa na výlet do Nestville Parku a prezrieť si expozíciu tradičných ľudových remesiel, histórie a súčasnosti liehovarníctva. Exkurzia bola spojená s ochutnávkami vybraných liehovín. Niektorí účastníci využili popoludnie na individuálne prechádzky v krásnom vysokohorskom prostredí. O sprievodný program podujatia prejavili účastníci veľký záujem. Po uplynutí voľného času a návrate z výletov a individuálneho programu pokračoval odborný program prezentáciou príspevkov v posterovej sekcii. Postery boli k dispozícii v tlačenej aj elektronickej forme.

Počas záverečného dňa pokračoval program podujatia v sekciách všetkých troch konferencií EEE (Prenosové a distribučné systémy), CPS (Matematické modelovanie a simulácie) a OZE (Biomasa).

Príprava podujatia bola možná aj vďaka finančnej, vecnej a mediálnej podpore partnerov a mediálnych partnerov. Osobitná vďaka patrí hlavným partnerom podujatia, ktorými boli Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Slovenské elektrárne, a. s., a Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Poďakovanie patrí aj ďalším partnerom podujatia – sféra, a.s ., STRABAG, s. r. o., Východoslovenská distribučná, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s., SLOS, s. r. o., SPIE Elektrovod, a. s., Siemens, s. r. o., DATALAN, a. s., PPA CONTROLL, a. s., D.A.L.I.-M.N., s. r. o., IFT InForm TECHNOLOGIES, a. s., VUJE, a. s., SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r. o., Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska, Ampera s. r. o., LiV ELEKTRA, a. s., Schrack Technik, s. r. o., Murat, s. r. o., I.D.C. Holding, a. s., Pečivárne Sereď a Slovenská fyzikálna spoločnosť.

Organizačný výbor podujatia verí, že všetci účastníci boli spokojní s organizáciou odborného programu aj so sprievodným programom. Zároveň verí, že sa opäť radi zúčastnia na ďalšom ročníku medzinárodného vedeckého podujatia Energetika.

Organizačný výbor Energetika 2018

Pre viac informácií kontaktujte:

Ing. Milan Perný, PhD., tel.: 0949-511-025

Poďakovanie

Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt „Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie“, ITMS 26240120016, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

AUTORI:

Ing. Milan Perný, PhD.

e-mail: milan.perny@stuba.sk

Mgr. Miriam Szabová

e-mail: miriam.szabova@stuba.sk


Fotogaléria k článku