Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Meracie, riadiace a dokumentačné systémy zhutnenia BOMAG


Klasické metódy kontroly zhutnenia sú síce presné, ale nedokážu zdokumentovať stupeň zhutnenia na celej ploche. Slabé nezhutnené miesta ostávajú neodhalené a sú zdrojom potenciálnych reklamácií v budúcnosti.

BOMAG ako svetový líder v oblasti vývoja a výroby hutniacich strojov investoval už vo svojich počiatkoch čas a prostriedky do vývoja vlastných meracích, riadiacich a dokumentačných systémov zhutnenia.

Po rokoch skúseností a testovania systémov v rámci veľkých stavebných projektov boli tieto metódy v 90. rokoch nakoniec integrované aj do národných stavebných noriem krajín ako Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko a Švédsko.  


Môžeme ich rozdeliť do troch úrovní.


Úroveň 1 – zobrazenie meraných výsledkov zhutnenia na displeji

 

ECONOMIZER 

Systém ECONOMIZER automaticky determinuje nárast zhutnenia. Nepotrebuje žiadnu kalibráciu a funguje ihneď po spustení stroja. Na displeji sa postupne rozsvecujú LED diódy podľa kľúča „čím viac ich svieti, tým lepšia je dosiahnutá únosnosť“.

Economizer spoľahlivo odhalí každé slabé miesto v konštrukčnej vrstve


TERRAMETER 

Pri zemných hutniacich prácach je rozhodujúcim parametrom únosnosť podložia a konštrukčnej vrstvy. Tu sa často používa statická záťažová skúška pomocou tlakovej platne. Meria však len určité body a je časovo a finančne náročná.

Systém TERRAMETER zmení vibračný valec BOMAG na pohyblivú „tlakovú platňu“, ktorá meria únosnosť celej plochy v reálnom čase.

 Foto 946224219B Ver 1 + 511509322B Ver 2 Analógia meracej metódy BOMAG v porovnaní so statickou zaťažovacou skúškou pomocou tlakovej platne 

TERRAMETER meria stupeň tuhosti vrstvy Evib v jednotkách MN/M2. Evib koreluje priamo s hodnotami EV1/EV2 zo statickej skúšky platňou. To znamená, že obsluha valca nevidí len nárast zhutnenia, ale aj konkrétnu dosiahnutú hodnotu.

Foto 986660645 Ver 1 Displej v kabíne zemného valca BOMAG „5.“ generácie zobrazuje reálne hodnoty Evib

 

Úroveň 2 – automatické riadenie hutnenia

 

VARIOCONTROL 

Na základe meraného nárastu zhutnenia nastavuje stroj automaticky svoje nastavenie smeru amplitúdy tak, aby začal hutnenie s najväčšou amplitúdou a končí s najmenšou amplitúdou. Všetko sa deje automaticky, strojník len zadá otočným prepínačom želanú finálnu hodnotu únosnosti v Evib a zapne vibráciu. Zmena amplitúdy sa deje kontinuálne počas práce a valec rýchlo prispôsobuje „hutniacu silu“ reálnej únosnosti vrstvy.

 

ASFALT MANAGER 

Komerčný názov systému dáva tušiť, že ho nájdete v tandemových valcoch BOMAG, ktoré sa používajú pri hutnení asfaltových vrstiev. Princíp je veľmi podobný systému VARIOCONTROL. Do hry vstupuje okrem únosnosti teplota hutnenej vrstvy. Okrem automatického riadenia hutnenia je pre stavebníka veľkým benefitom použitie valca vybaveného systémom ASFALT MANAGER aj na prácu na mostných objektoch.   


Úroveň 3 – zdokumentovanie celého procesu a výsledkov hutnenia

 

Pre tieto účely BOMAG využíva svoj vlastný dokumentačný systém BCM.


Štandardná možnosť dokumentácie výsledkov na palubnej tlačiarni je limitovaná pamäťou procesora, ktorý dokáže v jednom meracom cykle zaznamenať dráhu dĺžky 150 metrov.


Ak však ide o stavebné dielo veľkého rozsahu a významu, za zváženie stojí investícia do celoplošného systému kontroly a dokumentácie kvality zhutnenia. Obrovským motivačným faktorom je aj fakt, že počet pojazdov valcov je znížený len na tie nevyhnutné na dosiahnutie požadovaného zhutnenia. 

 

Systém BCM využíva prenosný „heavy duty“ tablet, inštalovaný v kabíne valca. Počas práce v reálnom čase BCM zaznamenáva hodnoty únosnosti zároveň so signálom konkrétnej polohy stroja. Dosiahnutá únosnosť na danom mieste je interpretovaná farebne graficky na displeji v kabíne. Ak je napríklad nedostatočná, zobrazí sa červenou farbou. Obsluha valca vidí pohyb svojho stroja priamo na displeji, zanecháva za sebou „farebné“ stopy a vie sa sústrediť na nezhutnené a slabo zhutnené miesta. Výsledkom je kompletná mapa presne lokalizovanej vrstvy s farebným zobrazením dosiahnutej únosnosti na každom mieste.


Ver 1 Prenosný tablet v kabíne valca BOMAG, súčasť systému BCM


Ďalšia dôležitá časť systému je softvérový nástroj pre BCM. Dovoľuje vytváranie a manažment projektov. Príprava sa deje v kancelárii, prenos dát cez USB kľúč a obsluha len zapne tablet a pracuje. To všetko s vysokou presnosťou polohy do 5 cm.

 

Ver 1 Zobrazenie výstupu z BCM na obrazovke počítača 


BCM je jediný systém na trhu, ktorý dokáže pracovať aj bez použitia GPS prijímača, napríklad v tuneloch, v halách a podobne.  

 

Ver 2 alebo 419593170B Ver 1 + 375080880 Ver 2 Flotila zemných valcov BOMAG pri stavbe nového letiska Ataturk v Istanbule využívala pri hutnení dokumentačný systém BCM

 

 

NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Ing. Richard Schovanec

www.norwit.sk

 

  

 

Fotogaléria k článku