Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Sanácia a spevnenie krajníc cestných komunikácií s cieľom zvýšenia bezpečnosti cestnej dopravy systémom BG LEFIX®

29.07.2019 Magazín 03-04/2018

Dnes dopravný ruch stále rastie, čoho dôsledkom sa krajnice úzkych ciest, ale aj križovatiek čoraz častejšie poškodzujú. To zapríčiňuje nielen stále sa zvyšujúce náklady, ale narúša sa bezpečnosť premávky a v neposlednom rade bezpečnosť účastníkov premávky. Tento článok popisuje problematiku závažných porúch týkajúcich sa najmä krajníc asfaltových vozoviek cestných komunikácií na území Slovenskej republiky. Oboznámime vás s návrhom praktického aj ekonomického riešenia opravy, respektíve sanácie s použitím prefabrikovaného betónového výrobku spoločnosti Hydro BG, s. r. o.

Súčasný stav porúch krajníc vozoviek

V súčasnosti možno vidieť na cestných komunikáciách po celom Slovensku časté poruchy krajníc vozoviek v stave, keď sú rozjazdené, roztlačené, ulomené. Stovky kilometrov ciest sa v minulosti vybudovali na základe vtedy platných noriem a predpisov. Hustota, vyťaženosť a tiež typ dopravy sa za posledné desiatky rokov výrazne zmenili a viaceré úseky nespĺňajú funkčné a bezpečnostné parametre cestnej komunikácie. Jedným z najkritickejších problémov je nedostatočná šírka pôvodných cestných komunikácií spolu so spevnenou krajnicou. Na cestách vybudovaných v minulosti sú z dôvodu nadmerne využívanej nákladnej aj verejnej dopravy rozšírené jazdné pruhy na úkor spevnenej krajnice. Z toho dôvodu na viacerých úsekoch ciest chýbajú spevnené krajnice úplne. Následkom toho je ohrozená plynulosť a najmä bezpečnosť premávky.

Odlamovanie okraja vozovky

Porucha je opísaná ako pozdĺžne, mozaikovité alebo sieťové trhliny v kombinácii s deformáciami a výtlkmi pozdĺž okraja vozovky. Je to porušovanie pozdĺžnych okrajov vozovky, prípadne hrán priečnych trhlín. Poruchy pri priečnych trhlinách majú často oblúkový tvar. Príčinou je narušenie spolupôsobenia vrstiev krytu a následný vznik nadmerných napätí od zaťaženia vozidlami na hornom povrchu obrusnej vrstvy. Ďalšou veľmi častou príčinou je nedohutnenie vrstiev pri okraji vozovky, a to ochranných, podkladových aj krytových. Veľmi častou príčinou býva rozšírenie vozovky na úkor krajnice, v tomto prípade nie je zabezpečený roznos zaťaženia do podkladových vrstiev a podložia, taktiež nesprávne zrealizované rozšírenie vozovky. Porucha má lokálny charakter, kde nie je zabezpečený roznos zaťaženia a súvislý charakter. Takouto poruchou sa okraj vozovky stáva pre celú premávku nebezpečným miestom, pričom sa znižije pohodlie premávky.

Krajnicový prefabrikát LEFIX®

Uvedené poruchy možno vo veľkej miere eliminovať alebo im úplne predísť použitím krajnicového prefabrikátu LEFIX®. V prípade, ak už je porucha zistená, je možné použiť náš výrobok ako veľmi účinný spôsob opravy s dlhou životnosťou. Krajnicový prefabrikát zamedzuje odlamovaniu kraja vozovky pretože vytvára stužujúci základ okraja vozovky. Takýmto spevnením možno ušetriť náklady na opakované opravy. Zvýšená je aj bezpečnosť na cestách, kde klepotavý zvuk, ktorý vzniká pri jazde po krajnicovom prefabrikáte, vodičovi signalizuje, že sa pohybuje po okraji komunikácie.

Rekonštrukcia a rozširovanie vozovky pomocou krajnicového prefabrikátu LEFIX® 1 000/500 (stav počas rekonštrukcie a už hotová vozovka).

Krajnicový prefabrikát je hotový betónový výrobok určený na spevnenie okraja vozovky v oblasti krajnice. Môže sa mnohostranne použiť. Zvyšuje bezpečnosť na dopravných komunikáciách a ich hospodárne využitie. Krajnicový prefabrikát LEFIX® sa vyrába s otvorom pre smerový stĺpik alebo bez neho. Smerový stĺpik možno osadiť len tam, kde je to potrebné. Ako hlavné vlastnosti produktu môžeme uviesť:

  • Vysoká stabilita pri osadení do betónového lôžka;

Bez rizika odletu drobných úlomkov od krajnice;

Účinná bočná opora okraja cestnej vozovky;

Priečne drážky hĺbky 7 mm (upozornenie vodiča rušivým efektom po výjazde na spevnenú krajnicu);

Regulácia odtoku vody zo spevnenej krajnice bez vytvárania akvaplaningu;

Spoj dielov na pero a drážku na zabezpečenie proti posuvu jednotlivých segmentov;

Čelné steny vyhotovené tak, aby bolo možné uloženie línie krajnicového prefabrikátu v rádiu min. 3,5 m (minimálny rádius rozdielny pri rôznych veľkostiach prvku);

Povrchová úprava dielca je opatrená viacnásobnou vrstvou odolnou proti oteru pneumatikami vozidiel, mrazu a posypovým soliam.

Možnosť vyhotovenia prefabrikátu v signalizačnej farbe alebo s integrovaním reflexných pásikom rôznej farby.


Masívny betónový výrobok, ako je krajnicový prefabrikát LEFIX®, stabilizuje krajnicu a zabraňuje najčastejším poškodeniam krajnice. Po dodržaní všetkých požiadaviek na zabudovanie krajnicového prefabrikátu sa docieli životnosť krajnice presahujúca životnosť obrusnej vrstvy vozovky. V prípade rekonštrukcie vozovky odfrézovaním opotrebovanej vrstvy a následné nanesenie novej vrstvy asfaltu v rovnakej nivelete tvorí krajnicový prefabrikát už jasnú a najmä stabilnú oporu vozovky s presným smerovým a výškovým vedením. Tento fakt spĺňa efekt dlhodobého prínosu z hľadiska životnosti, ale aj hospodárnosti pre správu ciest.

Podstatné výhody krajnicových prefabrikátov LEFIX® spočívajú najmä v tom, že stabilizujú krajnicu a zabezpečujú jej prejazdnosť. Cestári hlavne ocenia ich hospodárnosť – preukázateľne znižujú náklady na údržbu krajnice. Odpadajú náklady na sanačné práce a s tým spojené personálne požiadavky a zjednodušujú prípadnú rekonštrukciu opotrebovanej vozovky. Prínos pre účastníkov cestnej premávky je najmä vo varovnom účinku – klepotavý zvuk pri prejazde. Tento všestranný výrobok ocenia rovnako šoféri aj správy ciest.


Novostavba malej okružnej križovatky so spevnením okraja vozovky krajnicovým prefabrikátom LEFIX® 1 000/350 s integrovanými červenými reflexnými pásikmi pre upozornenie jazdy v protismere.

Ing. Juraj Medveď, PhD.
Vedúci technickej podpory
Mobil: +421 (0) 918 391 617 

E-Mail: juraj.medved@bg-company.com


Hydro BG, s. r. o.

Kuchyňa 586

90052 Kuchyňa

SlovenskoFotogaléria k článku