Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

RECYCLING 2018


V dňoch 18. až 19. apríla 2018 sa v Brne uskutočnil už 23. ročník tradičnej konferencie s medzinárodnou účasťou RECYCLING 2018, venovaný problematike recyklácie stavebných a demolačných odpadov. Na konferencii sa zišlo viac ako sto odborníkov z Českej a zo Slovenskej republiky, ktorí sa touto aktuálnou problematikou zaoberajú.

Medzi účastníkmi boli tradične nielen zástupcovia recyklačných firiem a dodávateľov zariadení na recykláciu, ale tiež rad zástupcov z výskumných a vysokoškolských pracovísk, ktorí sa dlhodobo venujú výskumu v oblasti výroby a využívania recyklátov zo SDO.

Za veľmi prínosné treba bezpochyby označiť aj oficiálne zastúpenie radu orgánov štátnej správy, ktorá má problematiku recyklácie stavebných materiálov aspoň nejakou časťou vo svojej gescii. Konkrétne sa na konferencii okrem iných zúčastnili: Ing. Pavlína Kulhánková, riaditeľka odboru ekológie ministerstva priemyslu a obchodu, Ing. Jaromír Manhart, riaditeľ odboru odpadov ministerstva životného prostredia, Ing. Lukáš Kůs, vedúci odboru odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia, MUDr. Magdaléna Zimová, CSc., vedúca Národného referenčného centra pre hygienu pôdy a odpadov Štátneho zdravotného ústavu a ďalšií.


Priebeh celej konferencie zodpovedal jej tradičnému mottu Možnosti a perspektívy recyklácie stavebných odpadov ako zdroja plnohodnotných surovín. Počas  rokovaní prebiehala v predsále prezentačná výstavka niekoľkých firiem, zaoberajúcich sa recykláciou stavebných sutín i výrobou a servisom strojov určených pre recykláciu.

Prednesené príspevky a prednášky boli rámcovo zamerané na tri základné oblasti.

1. Legislatívna problematika a v procese recyklácie stavebných materiálov – najmä jednoznačné vymedzenie konca odpadov.

2. Možnosti materiálového využitia recyklovaných stavebných materiálov ako stavebných výrobkov (up cycling) a nie len ako zásypov.

3. Stroje a zariadenia na recykláciu stavebných a demolačných odpadov.

 

V problematike spojenej s legislatívou v oblasti zaobchádzania so stavebnými odpadmi zaznela okrem ohlásených príspevkov vedúcich pracovníkov štátnej správy tiež rad námetov zo strany účastníkov konferencie. Išlo najmä o problematiku veľmi zdĺhavej prípravy nového zákona o odpadoch i legislatívy spojenej s „koncom odpadov“ v oblasti stavebných a demolačných odpadov.

Značná pozornosť bola venovaná aj pripravovanej vyhláške ministerstva životného prostredia a ministerstva priemyslu a obchodu, ktorá stanovuje kritériá, pre ktorých splnenie sa obnovuje asfaltová zmes vedľajším produktom alebo prestáva byť odpadom, a kritériá, pri ktorých splnení sa asfaltová zmes prestáva vyrábať z odpadovej zhodnotenej asfaltovej zmesi odpadom. Ide o prvý krok vymedzenia „konca odpadov“ aspoň v jednej ich skupine.

V ďalších častiach konferencie zaznel aj rad príspevkov, zameraných úzko špecializovane na výsledky výskumu a vývoja v oblasti využívania recyklovaných stavebných a demolačných odpadov. Stručne spomeňme napr. príspevok Ing. Dušana Stehlíka, PhD., z Vysokého učení technického v Brne, venovaný využitiu asfaltových recyklátov na stavbu komunikácií.

Zaujal tiež rad príspevkov akademických pracovníkov z ČVUT v Prahe, venovaných problematike využívania recyklátov pri výrobe stavebných hmôt a dielcov.

Veľmi zaujímavé boli aj príspevky prezentované firmami, ktoré sa okrem iného zaoberajú priamym vývojom a výrobou stavebných prvkov a hmôt z recyklovaných stavebných sutín. Konkrétne ide o firmy DESTRO, s. r. o., AZS 98, s. r. o., a ERCTECH, a. s. Zo všetkých príspevkov tiež zaznelo, že jeden z doteraz nevyriešených problémov, ktorý vývoj značne komplikuje, je nejednoznačná legislatíva, ktorá sa vzťahuje na posudzovanie zdravotnej neškodnosti týchto výrobkov – najmä s ohľadom na ich plánované využitie.

V tomto stručnom výpočte nemožno, bohužiaľ, uviesť všetky príspevky, ale čitatelia, ktorí sa nemohli na konferencii zúčastniť, si budú môcť príspevky uverejnené v tlačenom zborníku prečítať aj na webových stránkach Asociácie pre rozvoj recyklácie stavebných materiálov v ČR – www.arsm.cz, kde budú umiestnené v priebehu letných mesiacov.

Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.,
predseda Asociácie pre rozvoj recyklácie stavebných materiálov v ČR

www.arsm.cz