Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

BETÓN NA SLOVENSKU 2014 - 2018


V dňoch 17. a 18. mája 2018 sa v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline uskutočnila Celoslovenská konferencia fib Betón na Slovensku 2014 – 2018. 

Betonárske konferencie organizuje Slovenský národný komitét od roku 1998. V zborníkoch z konferencií a následne v Národných správach pre kongresy sú podrobne zdokumentované štvorročné výsledky projekčnej, realizačnej a vedeckovýskumnej činnosti slovenských  betonárov.

Konferencia sa konala pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského národného komitétu fib a záštitu nad konferenciou prevzali PaedDr. Árpád Érsek, minister MDV SR, a prof. PhD. MSc. Hugo Corres Pieretti, prezident medzinárodnej federácie fib.

Profesor H. Corres, prezident fib, v príhovore k účastníkom zdôraznil významnú úlohu týchto podujatí pre šírenie nových poznatkov a propagáciu činnosti organizácie fib, najmä medzi mladými inžiniermi, a vyzval ich na väčšiu angažovanosť v organizácii fib. Z celkového počtu okolo 200 účastníkov konferencie bolo viac ako 60 % mladých inžinierov s vekom pod 35 rokov. V odbornej časti svojho vystúpenia sa prof. Corres venoval ďalšej etape tvorby nového fib Model Code 2020.

Prof Corres spolu s prezidentom SNK fib doc.Milanom Chandogom odovzdali Medaily SNK fib za celoživotný prínos k rozvoju betónových konštrukcií prof. Ľ. Fillovi a Ing. P. Čížekovi. Ďalšími ocenenými boli prof. M. Ballo a doc. I. Harvan, ktorí ospravedlnili svoju neúčasť zdravotnými problémami. Medaily budú menovaným odovzdané na najbližšom zasadaní SNK fib.

Pamätné medaily fib k 25.výročiu založenia organizácie na Slovensku dostalo 60 organizácii a jednotlivcov, ktorí sa od roku 1993 najviac podieľali na práci, financovaní a propagácii činnosti slovenského fib. Pamätnú medailu dostal aj prof. Corres, ako zástupca medzinárodnej federácie fib.

Okrem týchto ocenení boli udelené 4 ceny za najlepšiu betónovú konštrukciu, resp. výrobok pre betón za roky 2014 – 2018. Ceny získali firmy Váhostav-SK, a. s., a SHP, s. r. o., za most VALY, Váhostav-SK, a. s., a Dopravoprojekt, a. s., za most na D1– Dubná skala, SHP, s. r. o., za most cez Hričovskú priehradu, Strabag PaIS, s. r. o., za multifunkčný komplex City Aréna Trnava, Váhostav-SK, a. s., za vývoj a realizáciu elektricky izolovaného predpätia PROJSTAR CH/EIK pre železničný most cez Váh pri Púchove.

Na konferencii sa zúčastnilo približne 200 účastníkov a v 530-stránkovom konferenčnom zborníku bolo publikovaných 76 odborných a vedeckovýskumných príspevkov. Zborník odborných príspevkov z konferencie bude východiskom pre prípravu  národnej správy Concrete in Slovakia 2014 – 2018 pre 5. medzinárodný kongres fib, ktorý sa bude konať v októbri 2018 v Melbourne, Austrália.

Prof. Hugo Corres Pieretti pricestoval na konferenciu už jeden deň pred jej začatím a v rámci presunu do dejiska konferencie absolvoval v sprievode Ing. Ľ.Hrnčiara odbornú exkurziu na vybraných mostoch diaľničnej siete D1 a D3 Slovenska a výrobne prefabrikátov Váhostav-SK-Prefa, s. r. o., Horný Hričov.

Fotogaléria k článku