Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Transportbetón na Slovensku

29.07.2019

Betón patrí medzi tradičné stavebné materiály a je celosvetové najpoužívanejším stavebným materiálom. Je to hlavne z dôvodu jeho spoľahlivej pevnosti, dlhej životnosti a prístupnej ceny. V súčasnosti sa do popredia tlačí aj fakt, že je to stavebný materiál vyrobený z prírodných surovín, je 100%-ne recyklovateľný a má výraznú schopnosť tepelnej akumulácie (v zime teplo zadržiava a v lete naopak znižuje teplotu v budove).  Zvyšujúce sa nároky na kvalitu stavieb znamenajú aj vyššie nároky na súčasný betón a taktiež na jeho dopravu na stavbu, ktorá sa už stala neoddeliteľnou súčasťou dodávok betónu. Toto spôsobuje neustále sa zvyšujúce nároky na mechanizáciu využívanú pri výrobe betónu a tiež na jeho primárnu dopravu na stavbu, ako aj na sekundárnu dopravu betónu na stavbe.


Charakteristika výroby betónu na Slovensku a porovnanie s európskou úrovňou

            Údaje o celkovej výrobe betónu na Slovensku nie sú komplexne štatistický sledované (sledovaná je len menšia časť výroby transportbetónu a prefabrikovaného betónu) a preto pre charakterizovanie situácie v betóne sú spravidla používané údaje o transportbetóne, ktorý predstavuje rozhodujúci podiel betónu vyrábaného na Slovensku a údaje o ňom sú sledované členmi Slovenskej asociácie výrobcov kameniva (SAVT). U členov Európskej asociácie výrobcov transportbetónu (ERMCO) sa odhaduje, že do výroby transportbetónu ide v jednotlivých členských krajinách rôzne percento celkovej spotreby cementu v danej krajine (23 až 87%) – priemerne je to v krajinách - členoch ERMCO približne 50%. Odhadujeme, že na Slovensku je táto hodnota o niečo nižšia: cca. 40 – 43%. Vychádzajúc z tejto hodnoty je potom možne odhadnúť celkovú predpokladanú výrobu transportbetónu na Slovensku

 Transportbetón na Slovensku prekonal v minulých rokoch ťažké roky krízy v stavebníctve, pričom dosiahol dno svojej produkcie v roku 2014. Vrchol produkcie transportbetónu na Slovensku sa dosiahol ešte v roku 2008, kedy výroba predstavovala cca. 3,7 mil.m3. Vtedy sa aj znamenala doteraz historicky najvyššia výroba transportbetónu na jedného obyvateľa Slovenska – 0,69 m3/obyvateľ. Odhad vývoja výroby transportbetónu na Slovensku v rokoch 2008 až 2017 je uvedený na obr.1. Presné údaje o výrobe transportbetónu u členov SAVT sú sledované od roku 1995 (kedy bola založená SAVT).

Čo sa týka súčasnej spotreby transportbetónu na 1 obyvateľa patrí Slovensko do skupiny krajín tvoriacich tretinu s najnižšou spotrebou transportbetónu medzi členmi ERMCO. U členov ERMCO (ktorej členmi s určitej forme napr. aj USA a Japonsko) bola v roku 2016 priemerná spotreba – 0,7 m3/obyvateľ, ale u členov ERMCO z krajín EÚ bola podstatne nižšia – len 0,5 m3/obyvateľ. Prehľad výroby transportbetónu na 1 obyvateľa u členov ERMCO je uvedený na obr. 2. Našťastie podstatný nárast výroby transportbetónu na Slovensku v roku 2017 (nárast na odhadovaných cca. 2,4 mil.m3, čo znamená priemernú spotrebu 0,44 m3/obyvateľ), pravdepodobne podstatne  posunie Slovensko smerom k priemeru (a Slovensko bude tak pravdepodobne na čele tejto tretiny členských krajín ERMCO s najnižšou spotrebou transportbetónu).

Rast výroby transportbetónu v roku 2017 má predpoklad pokračovať aj v roku 2018 (aj keď pravdepodobne v nižšom tempe) a odrazí sa aj na ďalšom zvýšení spotreby kameniva na jeho výrobu.  Svedčia o to mnohé rozostavané veľké stavebné sústavy objektov a aj pokračujúca výstavba diaľnic a tunelov.

            Vo výrobe transportbetónu na Slovensku a v jeho dosahovanej kvalite majú rozhodujúci význam veľkí, na výrobu transportbetónu špecializovaní výrobcovia transportbetónu. V minulom roku sa podarilo, po prvýkrát v histórii výroby transportbetónu na Slovensku, dosiahnuť jednému výrobcovi transportbetónu – spoločnosti ZAPA beton SK, s.r.o., Bratislava, výrobu transportbetónu viac ako 500 tisíc m3 za rok. Sieť výrobcov betonární veľkých výrobcov transportbetónu po Slovensku je však doplnená veľkým počtom malých výrobcov transportbetónu, celkový počet výrobní transportbetónu na Slovensku presahuje číslo 300. Týmto v oblasti výroby transportbetónu bolo vytvorené veľmi silné konkurenčné prostredie, ktoré počas krízy v stavebníctve vytvorilo enormný tlak na znižovanie cien transportbetónu. Toto spôsobilo, že ceny transportbetónu v niektorých oblastiach Slovenska sa už dostali na hranicu únosnosti a niekedy už aj pod túto hranicu. Problémom slovenského transportbetónu okrem jeho nízkej ceny je aj nedostatok dopravných prostriedkov – domiešavačov na prepravu betónu. V časoch krízy v stavebníctve ich počet výrazne poklesol a v súčasnosti (hlavne v oblastiach sústredenej výstavby) je ich akútny nedostatok. K tomu sa ešte pridáva nezáujem o pracovnú pozíciu vodičov domiešavačov, nakoľko táto patrí medzi náročné profesie.

Ceny vyrábaného transportbetónu u členov ERMCO sú značné rozdielne (tieto ceny nie sú priemerné ceny za celú krajinu, pretože tieto sa nedajú zistiť, ale sú to priemerné ceny za členov národnej asociácie výrobcov transportbetónu v danej krajine - cena je vrátane dopravy transportbetónu). Na obr. 3 sú uvedené priemerne ceny transportbetónu dosiahnuté u členov ERMCO v roku 2016. Najvyššie ceny sa dosahujú v severných krajinách Európy. Na výšku cien transportbetónu vplývajú hlavne ceny vstupných surovín. Treba tiež uviesť, že uvádzané priemerne ceny sú ceny u členov národných asociácii výrobcov transportbetónu – ich členovia vyrábajú spravidla najnáročnejšie druhy betónov a preto uvádzané priemerne ceny sú určite nad priemernou cenou transportbetónu v danej krajine.

            Zvyšovanie nárokov na vlastnosti vyrábaného betónu prináša aj zvyšovanie nárokov na základné suroviny, z ktorých sa betón vyrába, čo platí predovšetkým o kamenivu. Napríklad používanie európskej normy Eurokódu 2 pri projektovaní stavieb na Slovensku sa prejavilo aj  požiadavkou na dosahovanie predpísanej hodnoty modulu pružnosti u vyrábaného betónu (ktorého hodnota sa dovtedy len odvodzovala z pevnosti betónu v tlaku a projektanti ju vo svojich projektoch uvádzali ako skutočne dosahovanú hodnotu). Medzitým však praktické poznatky z výsledkov skúšok ukázali, že hodnoty modulu pružnosti betónu odvodzované z pevnosti betónu v tlaku sú vo väčšine prípadov vyššie ako skutočne dosahované hodnoty modulu pružnosti na konkrétnom betóne. Preto veľmi dôležitou zložkou betónu pre dosiahnutie požadovanej hodnoty modulu pružnosti betónu sa stalo kamenivo vyššej kvality, s väčšími hodnotami Dmax, čo v takých prípadoch úplne zmenilo potrebnú skladbu kameniva pri výrobe betónu.

            Zvyšujú sa tiež požiadavky na kamenivo, ktoré sa používa na výrobu čerpaného betónu. V súčasnosti predstavuje u členov SAVT čerpaný betón 46%, u členov ERMCO sa v priemere čerpá 45,2% (rok 2016) z celkovo vyrobeného transportbetónu  - pozri obr.4

a v najvyspelejších krajinách sa čerpá až 70-80% všetkého vyrobeného transportbetónu. Dá sa preto oprávnene  očakávať, že objem čerpaného betónu sa bude v budúcich rokov na Slovensku výrazne zvyšovať a to prinesie potrebu aj zvýšeného množstva čerpadiel na betón (v súčasnosti v celkovom počte čerpadiel na betón zaostáva Slovensko za priemerom v ERMCO).

            Výstavbe veľkého počtu priemyselných hál priniesla aj nové požiadavky na používanie betónu s oceľovými vláknami (drátkami) a tým na zhutňovacie zariadenia betónu podláh a tiež na široké používanie hladičiek betónu na zhotovenie konečnej úpravy povrchu priemyselných podláh. Správnosť zloženia betónu pre priemyselné haly a správny technologický postup pri ich zhotovovaní sa stali podmienkami ich dobrej kvality a životnosti. SAVT pre tento účel vydala preto malú publikáciu „Betón na priemyselné podlahy“.

Čerpaný betón však zvyšuje požiadavky na dodávané kamenivo - hlavne na jeho krivku zrnitosti. Zvlášť je to dôležité u pohľadového betónu, ktorého používanie sa aj na Slovensku postupne zvyšuje. Pre podporu jeho využitia v stavebných konštrukciách a hlavne pre jeho správnu aplikáciu a spôsob zhotovenia vydala Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu „Smernicu pre pohľadový betón“, ktorá sa postupne začína stavať aj meradlom požiadaviek na pohľadový betón na Slovensku (často je aj súčasťou obchodno-dodávateľských zmlúv).


Vývoj výroby stavebných materiálov za posledné roky

            Výroba základných stavebných materiálov akými sú betón, cement a kamenivo v minulom období prekonala ťažké obdobie. Ako ukazuje obr. 5 ani skoro po 10 rokoch sa nepodarilo dosiahnuť úroveň ich produkcie, ktorá vrcholila v roku 2008. Uvádzané údaje sú úplne presné u kameniva, kde štatistické údaje o ťažbe kameniva zhromažďuje Hlavný banský úrad. U cementu a transportbetónu ide o odhady (napr. u transportbetónu sú údaje na základe kvalifikovaných odhadov SAVT). Z uvedeného obrázku tiež vyplýva, že spotreba kameniva je výrazne ovplyvňovaná aj začiatkom výstavby určitých úsekov diaľnic, prípadne veľkých priemyselných závodov (napr. v roku 2017 bola spotreba kameniva výrazne ovplyvnená výstavbou závodu „Jaguar Land Rover“ v Nitre).

Záver

            Výroba transportbetónu je jednou z dôležitých oblasti stavebníctva na Slovensku. Zvyšovanie technickej úrovne a technológie výroby transportbetónu je možné len zvyšujúcou sa úrovňou používanej mechanizácie. To isté je možné povedať aj o primárnej doprave betónu na realizované stavby a sekundárnej doprave betónu priamo na stavbách.  Moderné strojné vybavenie a jeho neustála inovácia je podmienkou progresu v oblasti transportbetónu na Slovensku.


Literatúra

[1] Štatistika výroby transportbetónu ERMCO za rok 2016

[2] Štatistické údaje Hlavného banského úradu (HBÚ)

[2] Štatistické údaje Slovenskej asociácie výrobcov transportbetónu (SAVT)


Ing. Pavol Kňaze, CSc.,

Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu

www.savt.sk