Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Nové Iveco Stralis X - WAY


IVECO Stralis X-Way predstavili v polovici minulého roku počas slávnostného ceremoniálu usporiadaného vo výrobnom závode značky IVECO v španielskom Madride v súvislosti s prevzatím zlatého ocenenia v rámci

auditu World Class Manufacturing – medzinárodnej metodiky organizácie výrobného cyklu s cieľom spravovať svoje výrobné závody čo najefektívnejšie.

Preslávený podvozok Trakker a terénne schopnosti s najlepším užitocným zatažením vo svojej triede IVECO svojím novým modelovým radom ažkých nákladných vozidiel

Stralis X-Way rozširuje ponuku a vypa medzeru v ponuke isto cestného modelového radu Stralis a modelového radu Trakker ureného

do terénu a na ažké nasadenie. Stralis X-Way je urený na ideálne využitie na staveniskách, pre komunálne potreby a do ahšieho terénu. Taktiež je optimálnym vozidlom

pre dopravcov jazdiacich prevažne po spevnených komunikáciách s potrebou prekonania ahšieho terénu „na poslednej míli“, teda zvláda ahší 

terén v záverenej asti trasy prepravy. To využívajú napríklad dopravcovia prepravujúci sypké hmoty na dlhšie vzdialenosti, ale s potrebou

prekonania ahšieho terénu v závere trasy. Poda vyjadrenia zástupcov výrobcu je nový modelový rad Stralis X-Way prienikom medzi robustnos

ou a odolnosou vozidiel Trakker a všetkými prvkami bezpenosti a úspor v modelovom rade Stralis.

Maximálna výkonnost na cestách a palivová úcinnost

Motory pre tento nový rad vozidiel sú dostupné v troch objemoch 8,7,

11,1 a 12,9 litra pod známym oznaením Cursor 8; Cursor 11 a Cursor

13. Sú to všetko radové šesvalce s úpravou výfukových plynov selektívnou

katalytickou redukciou bez recirkulácie výfukových plynov EGR.

Tento systém je unikátny tým, že tieto motory „dýchajú“ iba istý vzduch

bez pridávania asti výfukových plynov do sania na opätovné spálenie.

IVECO nazýva tento svoj systém HI-SCR. V porovnaní s inými systémami

na úpravu emisií obsahujúcimi EGR je systém HI-SCR zhruba

o 70 kg ahší, obsahuje menej komponentov, nespotrebováva palivo na

vypálenie ltra pevných astíc, o zaruuje nižšiu spotrebu paliva, neobmedzuje

prevádzku vozidla prestojmi pri vypaovaní ltra pevných

astíc a tepelné výkyvy systému a samotná teplota sú ovea nižšie, o šetrí

napríklad vozovku, ktorá je pri vypaovaní ltra pevných astíc tepelne

ovplyvnená. Výkon najmenšieho z týchto motorov sa zaína na 228 kW

(310 k) s maximálnou hodnotou krútiaceho momentu 1 300 Nm a ponuku uzatvára najvýkonnejší a najobjemnejší motor s výkonom 419

kW (570 k) a 2 500 Nm krútiaceho momentu.

S uvedenými motormi môžu by spriahnuté klasické manuálne

prevodovky, automatizované alebo automatické. Pri vozidlách Stralis

X-Way je taktiež v ponuke nový model automatizovanej 12-stupovej

prevodovky HI-TRONIX, ktorá má v porovnaní so svojou predchodky

ou nižšiu hmotnos, kratší as radenia asi o 10 %, takmer dvojnásobnú

životnos v pote radení, predžené servisné intervaly až na 600 000

km pri prevádzke na dlhé vzdialenosti a je zhruba o 35 % tichšia. Táto

prevodovka je vybavená aj novými funkciami ako MANÉVROVACÍ

REŽIM umožujúci pomalý a precízny posun vozidla, ROCKING

MÓD pre rozhojdanie vozidla pri zapadnutí, ECO-ROLL vonobežku

pri jazde z kopca pre úsporu paliva, CREEP MODE funkciu automatického

rozjazdu po uvonení brzdového pedálu napríklad pri jazde v kolóne

a HI-CRUISE prediktívny geotempomat a radenie prevodových

stupov pomocou GPS systému. Všetky tieto nové funkcie prinášajú

majiteom vozidiel nižšie náklady, vodiov odbremeujú od svojich

rutinných povinností za volantom a prinášajú vyššiu bezpenos na

cestách.

Špickvý komfort a užitocné zataženie v odvetví cestných

vozidiel

Tým, že tento rad vozidiel je urený aj na komunálne a špeciálne

úely, ráta sa s použitím týchto podvozkov aj pod nadstavby vyžadujúce

odoberanie vysokého krútiaceho momentu od motora vozidla. To

majú zabezpei nové pomocné pohony (PTO) s možnosou odberu

až 2 500 Nm. alším aspektom pre komunálne vozidlá sú samotné

rámy, ktoré majú rovnaký prierez po celej džke a sú dostupné aj predžené

zadné previsy.

V ponuke sú široké možností kon gurácií vozidiel modelového

radu Stralis X-Way, ale za povšimnutie urite stojí vyhotovenie podvozka

8 x 4 ureného na domiešavae betónu oznaeného SUPER

LOADER s 8,7-litrovým motorom s výkonom 294 kW (400 k),

kde pohotovostná hmotnos podvozka 8 945 kg je najnižšia pre danú

kategóriu.

Rôzne konfigurácie a modulárny prístup prinášajú

maximálnu flexibilitu

Modulárny systém konštrukcie vozidla poskytuje maximálnu exibilitu

pre špeci cké požiadavky zákazníkov, o umožuje aj široká

ponuka náprav (napríklad s jednoduchou alebo dvojitou redukciou pre

zadné poháané nápravy) a alších prvkov umožujúcich kombinova

podvozky s rôznymi nadstavbami.

Zaujímavým prvkom je možnos výberu z troch nastavení podvozka

poda toho, ako asto sa vozidlo bude používa v teréne alebo na

ceste s oznaením ON, ON+ a OFF. Vyhotovenie ON je najnižšia verzia

urená na použitie na ceste s ahkým prístupom do kabíny vozidla.

Vyhotovenie ON+ je takisto urené väšinou na použitie na ceste, ale

s väším predným nájazdovým uhlom, so zlepšenou ochranou nárazníka

a s väšou svetlou výškou pod prednou nápravou. Vyhotovenie OFF

je s najvyššou svetlou výškou a predným nárazníkom upraveným do

terénu s nájazdovým uhlom až 25 stupov.

Pre spomínaný ahší terén a dostupnos na „poslednej míli“ v závere

nej asti trasy prepravy je urený systém hydraulického pohonu

prednej nápravy pomocou hydraulických motorov v nábojoch kolies

pod oznaením HI-T CTION. Prináša väšiu nosnos vozidla, nižšiu

spotrebu paliva, menší polomer otáania a väšiu univerzálnos v porovnaní

s klasickým mechanickým pohonom kardanovým hriadeom.

IVECO pre modely X-Way ponúka rad rôznych kabín od krátkej

dennej s nízkou strechou Active Day (AD) cez predženú s jedným

alebo dvoma lôžkami za sedadlami s nízkou alebo vysokou strechou

Active Time (AT) až po vyhotovenie kabíny, ktorá sa štandardne používa

v diakových vozidlách s oznaením Active Space (AS).

O bezpenos vozidiel a ich posádok sa starajú elektronické systémy

bzd EBS, elektronický stabilizaný systém ESP, núdzový brzdový systém

AEBS a systém sledovania jazdných pruhov LDWS.

 www.auto-impex.sk


Fotogaléria k článku