Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (ÚSETM)


Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (ÚSETM) patrí k najdlhšie fungujúcim pracoviskám Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Zameranie ÚSETM možno rozdeliť do štyroch nasledujúcich oblastí:
1.) Automatizované výrobné systémy a robotika

2.) Výrobné technológie a nástroje

 

 3.) Zhodnocovanie biomasy a tuhých odpadov

4.) Rapid prototyping a reverse engineering
Členovia ÚSETM aktívne pôsobia v uvedených oblastiach a úspešne tu realizujú vedeckovýskumné aktivity, projekčnú činnosť, spoluprácu s priemyslom, ale aj pedagogický proces. Pracovný kolektív tvorený prevažne z mladých perspektívnych pedagógov a výskumníkov zaručuje spojenie skúseností odborníkov s dynamikou neustáleho progresívneho vzostupu nášho ústavu vo všetkých oblastiach. ÚSETM úspešne rieši viacero menších, ale aj veľké výskumné projekty, pravidelne spolupracuje so spoločnosťami z praxe, čoho výsledkom je priame prepojenie výskumu a praxe s pedagogickým procesom. Odbornosť pracovníkov ÚSETM tiež odzrkadľuje najvyšší počet publikovaných odborných a vedeckých prác na fakulte.

ÚSETM garantuje študijné programy na bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom stupni štúdia. Na všetkých stupňoch štúdia naše študijné programy dokonale pokrývajú vyššie uvedené odborné a výskumné oblasti. Študijné programy bakalárskeho štúdia ENVIRONMENTÁLNA VÝROBNÁ TECHNIKA (EVT) a MERANIE A MANAŽÉRSTVO KVALITY V STROJÁRSTVE (MMKS) boli vytvorené a starostlivo zostavené z vybraných predmetov s cieľom umožniť šikovným a ambicióznym študentom stať sa kvalifikovanými odborníkmi vysokožiadanými na trhu práce. EVT ponúka štúdium zamerané na oblasť strojárskych technológií, materiálov, výrobnej techniky, environmentálnej techniky, automatizácie, metrológie, CAx technológií a techniky na zhodnocovanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Študijný program MMKS ponúka štúdium zamerané na moderné systémy manažérstva kvality a merania v strojárstve, automobilovom priemysle a energetike. Oba študijné programy sú živé organizmy neustále sa vyvíjajúce a prispôsobujúce sa podmienkam a požiadavkám trhu práce. Študenti sa zapájajú do výskumu s prístupom k najnovším informáciám a vedeckým poznatkom, pracujú v nových priestoroch a laboratóriách s najmodernejšou laboratórnou technikou a vybavením, čím sa stávajú skutočnými odborníkmi žiadanými na trhu práce. Iba takýto prístup môže prežiť, neustále napredovať a produkovať vysokoodbornú kvalitu žiadanú doma i v zahraničí. Naše programy sa môžu pýšiť stopercentným uplatnením absolventov na odborných pozíciách. Samozrejmosťou je nadväznosť štúdia v 2. stupni (Ing. štúdiu) prostredníctvom prislúchajúcich inžinierskych študijných programov.

 

Dynamický kolektív odborníkov, moderné technické vybavenie laboratórií a previazanie štúdia s výskumom sú zárukou vášho úspechu pri uplatnení v praxi.Ponuka vedeckej a odbornej spolupráce pre prax

v oblastiach:


1.) Konštrukčná a projekčná činnosť

- návrh, konštrukcia a výroba nástrojov a prípravkov,

- návrh, konštrukcia a výroba meradiel a meracích systémov,

- návrh kovových konštrukcií, manipulátorov, jednoúčelových strojov, dopravníkov,

- projekcia technologických liniek na spracovanie odpadu a produkciu tuhých biopalív,

- vypracovanie výkresovej a technickej dokumentácie,

- návrh a tvorba technologických postupov,

- simulácie, výpočtové analýzy, dynamické analýzy, pevnostné výpočty, MKP,

- simulácia a optimalizácia dynamických systémov.2.) Veda a výskum

- testovanie trecích materiálov (napr. bŕzd),

- skúmanie dynamickej nestability, meranie dynamických vlastností konštrukcií, meranie napätí, teploty a kmitania konštrukcií,

- vákuové odlievanie plastov alebo materiálov s nízkou teplotou tavenia do silikónových foriem,

- elektrolyticko-plazmová technológia na úpravu kovových povrchov,

- výskum v oblasti zhodnocovania rôznych druhov odpadov (materiálové a energetické zhodnocovanie a technológie spracovania),

- výskum v oblasti efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie (biomasa atď.),

- výskum v oblasti technológie rapid prototyping (technológia, konštrukcia),

- výskum v oblasti kompozitov na báze plastov a biomasy.                                                      


3.) Odborné školenia a vzdelávanie

- programovanie robotov a výrobných systémov,

- priemyselná údržba (tribodiagnostika, termodiagnostika, vibrodiagnostika, diagnostika strojov, systémy údržby),

- hydraulické a pneumatické systémy,

- programovanie CNC strojov,

- odborné školenia v oblasti CAD/CAM softvérov (SolidWorks, CATIA, AutoCAD, Inventor, atď.),

- odborné školenia pre Witness, Plant Simulation.


                              doc. Ing. Peter Križan, PhD.

                                vedúci ÚSETM


Fotogaléria k článku