Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

CEMDESIGN A INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE V PRIEMYSLE

30.07.2019 Magazín 05/2018

Priemysel výroby cementu a vápna i ostatné priemyselné odvetvia prešli mnohými významnými zmenami týkajúcimi sa zvyšovania výrobných kapacít, znižovania energetickej spotreby, automatizácie výrobných procesov, ekologizácie a znižovania emisií výrobných prevádzok pri použití najnovších dostupných technológií. Spoločnosť CEMDESIGN, spol. s r. o., sa na uvedených zmenách a modernizácii významným spôsobom podieľa už viac ako 20 rokov a je vaším partnerom pre architektonické, projekčné, inžinierske a dodávateľské služby v investičnej výstavbe.


Inovácia a trvale udržateľný rozvoj

Intenzívny technický pokrok, ktorý je výrazne akcelerovaný čoraz dokonalejšou a výkonnejšou výpočtovou technikou, komunikačnými možnosťami, dostupnou a spoľahlivou prvkovou základňou pre riadenie a automatizáciu technologických procesov, vytvára takmer neobmedzené technické možnosti vývoja nových inovatívnych technológií na strane dodávateľov technologických zariadení. Na strane prevádzkovateľov, výrobcov cementu a vápna umožňuje pokrok aplikovať najnovšie inovatívne technológie vo výrobných závodoch s cieľom zabezpečenia efektívnej a spoľahlivej výroby a trvale udržateľného rozvoja v priemysle.


Pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja v priemysle sa spoločnosti v oblasti výroby stavebných látok zameriavajú najmä, no nielen, na nasledujúce inovatívne činnosti:

modernizácia technologických zariadení a výrobných procesov,

znižovanie energetickej náročnosti výroby,

využívanie alternatívnych palív a surovín,

znižovanie výrobných nákladov,

redukcia emisií.

implementované inovatívne technológie

CEMDESIGN, spol. s r. o., je spoločnosťou pôsobiacou v priemysle s vlastným know-how, technickým zázemím a so skúsenosťami. Vďaka skúsenému tímu odborníkov spoločnosť poskytuje široké spektrum profesionálnych služieb v priemysle. Spoločnosť sa podieľala na mnohých inovatívnych projektoch.

Z inovatívnych projektov realizovaných v poslednom období je z technickej stránky inšpiratívny závod na výrobu výmenníkov tepla, vzhľadom na to, že ide o prevádzku s vysokým stupňom automatizácie a robotizácie.

Realizované projekty významnou mierou prispeli k modernizácii jednotlivých prevádzok príslušných závodov i k zvýšeniu spoľahlivosti výroby, zníženiu výrobných nákladov, redukcii emisií a zlepšeniu životného prostredia.


Naším cieľom je meniť inovatívne nápady na fungujúce riešenia, ktoré prispievajú k zlepšovaniu a zefektívňovaniu jednotlivých výrobných procesov našich zákazníkov.Chceli by sme sa poďakovať všetkým zákazníkom, ktorí aplikujú inovatívne technologické prvky vo výrobných závodoch a udávajú smer technického vývoja v priemysle. 

Ing. Jozef Kostka, CEMDESIGN, spol. s r. o.

www.cemdesign.sk