Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

NOVÝ cestný most cez Dunaj medzi mestami KOMÁRNO A KOMÁROM


Budovaný most cez rieku Dunaj je 601,6 m dlhý, nesymetricky zavesený na jednom priečne naklonenom oceľovom pylóne. Most má päť polí, z ktorých tri sú nad korytom a dva v inundačnom území na slovenskej strane. Hlavné pole má rozpätie 252 m. Výška pylónu nad vozovkou je 94,5 m (celková výška pylónu je 118 m). Vozovka na moste je kategórie C 11,5/80 s chodníkom pre chodcov šírky 1,8 m a s cyklistickým chodníkom šírky 2,5 m. Spodná stavba je železobetónová, štyri piliere a jedna krajná opora sú založené na vŕtaných železobetónových pilótach. Prístupové lávky pre chodcov a cyklistov majú železobetónovú spodnú stavbu aj nosnú konštrukciu. Nosná konštrukcia mosta je oceľová. Oceľový pylón je sčasti, až do výšky cca 70 m zvnútra v tlačenej oblasti vybetónovaný. Most bude vybavený prvkami pasívnej a aktívnej bezpečnosti cestnej premávky a vodnej dopravy vrátane príslušných signalizácií aj monitorovacieho systému, napojeného na 24-hodinový dispečing správcu mosta.

Niekoľkoročné úsilie obstarávateľov (mestá Komárno a Komárom, následne SSC a NIF Zrt.), projektantov (DOPRAVOPROJEKT, a. s., a Pont-TERV Zrt.) a dotknutých ministerstiev a vlád Slovenskej republiky a Maďarska umožnili začať výstavbu tohto prepotrebného premostenia Dunaja.

V rokoch 2004 a 2005 bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti (ŠU), v rokoch 2006 a 2007 sa posudzoval vplyv stavieb na životné prostredie (EIA), vykonali sa potrebné prieskumy, bol spracovaný stavebný zámer, ktorý odsúhlasila štátna expertíza, a bola vypracovaná dokumentácia na územné rozhodnutie, na základe ktorej bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie.

Rozhodujúcim medzníkom na uskutočnenie tohto projektu bol podpis dohody medzi vládami Slovenskej republiky a Maďarska o výstavbe cestného mosta cez rieku Dunaj na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Komárno a Komárom dňa 2. 10. 2012 v Mlynkoch (Piliszentkereszt) v Maďarsku.

V rokoch 2013 až 2015 boli vypracované projekty na stavebné povolenia v oboch štátoch a realizačný projekt. Aktualizoval sa celý proces EIA, aj vzhľadom na skutočnosť, že projekt prechádza cez územie NATURA 2000. Zároveň boli vydané všetky stavebné povolenia. Autorom ideového návrhu mosta je Ing. Ladislav Nagy a celého začlenenia do územia Ing. arch. Jozef Marko. Technický návrh hraničného mosta dopracovali projektanti DOPRAVOPROJEKTU, a. S., a Pont-TERV, Zrt., pod vedením zodpovedných projektantov Ing. L. Nagya a Ing L. Mátyássyho.

Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom je jednou zo stavieb projektu Prepojenie elementov základnej siete v odvetví dopravy: Koridor Rýn – Dunaj Komárom – Komárno cezhraničný most (Projekt vnútrozemských vodných ciest). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) vo výške 85 %. Prijímateľmi grantu sú Ministerstvo inovácií a technológií, Maďarsko (ako koordinátor projektu) a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Implementačnými subjektmi príjemcov sú Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő, Zrt. (určená maďarským ministerstvom) a Slovenská správa ciest (určená slovenským ministerstvom).

Projektantom stavby na území Slovenskej republiky je DOPRAVOPROJEKT, a. s., a na území Maďarska Pont-TERV, Zrt

Zhotoviteľom mosta je konzorcium H-M DUNA-HÍD KONZORCIUM, ktoré má dvoch členov – Hídépítő Zrt. a Mészáros és Mészáros Kft. – a troch nominovaných subdodávateľov: HÓDÚT Kft., HSP Kft. a DUNA ASZFALT Kft.


Externým stavebným dozorom je päťčlenné medzinárodné konzorcium Komáromi Híd Mérnök Konzorcium (Főber Zrt., Via-Pontis Kft., Utiber Kft., Oviber Kft., ESP Consult, s. r. o.).           


Začatie – ukončenie projektu: 2014 – 2019 

Celkové náklady projektu/max. príspevok EÚ: 117 726 283 €/100 067 340,55 € 

Cieľom projektu je podpora rozvoja a modernizácie koridoru Rýn – Dunaj prostredníctvom prepojenia maďarského prístavu Komárom a slovenského prístavu Komárno.

V súčasnosti medzi hraničnými mestami Komárno a Komárom zabezpečuje cestné dopravné prepojenie medzi centrami týchto miest vyše 100 rokov starý Alžbetin most s obmedzenou únosnosťou (20 t).

Projekt pozostáva z troch častí:

1.    Prístupová komunikácia na maďarskej strane – (15 % spolufinancuje maďarská strana)  

2.    Most (15 % spolufinancovaný 50 % : 50 % slovenskou a maďarskou stranou)

3.    Prístupová komunikácia na slovenskej strane (15 % spolufinancuje slovenská strana)


ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Na navrhnutom moste bude prechádzať úsek cestnej komunikácie spájajúci hlavnú cestu č. 1 na maďarskej strane so štátnou cestou I/63 na slovenskej strane. Dĺžky jednotlivých úsekov projektovanej cesty sú:

-    od hlavnej cesty č. 1 po most cez Dunaj – 1 158 m

-    most cez Dunaj – 600 m

-    od mosta cez Dunaj po štátnu cestu I/63 – 646 m


Projektovaný most je umiestnený (proti prúdu) vo vzdialenosti 170 m od železničného mosta a 2,8 km od Alžbetinho mosta.

Most sa nachádza v riečnom kilometri Dunaja 1 770,57 rkm.  Je pôdorysne situovaný v priamke. Niveleta komunikácie leží v konkávnom zakružovacom oblúku R = 15 000 m. Pripájajúce úseky zo strany HU sú v sklone 1,5 % a zo strany SK v sklone 3,0 %. Vrchol nivelety je v blízkosti stredu plavebnej dráhy. Most má obmedzenú voľnú výšku (výška priechodného prierezu komunikácie je 4,8 m). Priečny sklon vozovky je 2,5 %. Na strane Maďarska sa cesta k mostu pripája v cca 2-metrovom záreze a na strane Slovenska v cca 10-metrovom násype.

Mostom celkovej šírky 20,4 m bude prechádzať komunikácia s dvoma jazdnými pruhmi, priechodná šírka vozovky medzi zvodidlami je 11,5 m (jazdné pruhy 2 x 3,75 m + 2 x 2,2 m bezpečnostné pruhy), triedy C 11,5/80. Na protiprúdnej strane mosta je umiestnený chodník pre chodcov s dvoma pruhmi so šírkou 1,8 m a na poprúdnej strane mosta je vedený cyklistický chodník s dvoma jazdnými pruhmi celkovej šírky 2,5 m.

Hlavný nosný trám mosta je z dvoch oceľových nosníkov otvoreného prierezu s oceľovou ortotropnou doskou. Výška hlavných nosníkov je 2,5 m (štíhlosť L/100). Osová vzdialenosť hlavných nosníkov v úrovni plechu mostovky je 14,90 m. Ortotropná mostovka je vystužená uzavretými 30 cm vysokými a širokými výstuhami lichobežníkového tvaru. Pod chodníkmi sú výstuhy vysoké len 20 cm. Na moste budú použité oceľové plechy až do hrúbky 80 mm! Pevné ložiská mosta sú v mieste pylónu, t. j. na pilieri č. 3. Parametre navrhnutých záchytných systémov (zvodidlá, zábradlia): úroveň zadržania H3. Výška zábradlia pozdĺž chodníkov pre peších je 1,2 m a pozdĺž cyklistického chodníka je 1,4 m.

Oceľový most (stavebná výška 2,869 m) s výškou mosta 23,6 m bude pozostávať z piatich polí (rozpätia 66 + 252 + 120 + 96 + 66 m), z ktorých tri sú nad korytom a dve sa nachádzajú v inundačnom území na slovenskej strane. Hlavné stredné polia premosťuje zavesená nosná konštrukcia s jedným pylónom, na ktorú sú z obidvoch koncov pripojené spojité nosníky pri obidvoch brehoch. Rozpätie hlavného poľa s plavebným otvorom je úctyhodných 252 m. Plavebný gabarit je 190,92 m x 10,00 m. Únosnosť mosta bude 80 t.


Usporiadanie pylónu je asymetrické, je to oceľový pylón stojaci na návodnej strane s naklonením nad most v priečnom smere a zakotvený do konštrukcie spodnej stavby.

Celová výška pylónu je vyše 118 m. Pylón je v časti nad maximálnou vodnou hladinou až do výšky cca 70 m zvnútra v tlačenej oblasti vybetónovaný (betón C50/60) v záujme prenesenia excentrickej tlakovej sily a kvôli možnosti čo najmenšej deformácie.

Závesy budú umiestnené v dvoch rovinách a sú vejárovej sústavy. Na každú stranu od pylónu po 16 závesov. Závesy budú vyrobené z paralelných multistrandov. Počet multistrandov v kábloch sa mení od 43 do 85 ks.

Zakladanie: 

  • opora č. 1 – ŽB vŕtané pilóty       2 x 5 ks                    priemer 1,5 m –  dĺžka 12,0 m
  • pilier č. 2 – ŽB vŕtané pilóty       2 x 7 ks                    priemer 1,5 m – dĺžka 17,5 m
  • pilier č. 3 – ŽB vŕtané pilóty       38 ks (5 radov)    priemer 1,5 m – dĺžka 15,0 m
  • pilier č. 4 – ŽB vŕtané pilóty      2 x 6 ks                   priemer 1,5 m – dĺžka 15,0 m
  • pilier č. 5 – ŽB vŕtané pilóty      2 x 6 ks                     priemer 1,0m – dĺžka 12,0m
  • opora č. 6 – plošné zakladanie                      

Dilatácie – mostné závery budú lamelové. Na opore č. 1 s dilatačným pohybom +/– 320 mm, na opore č. 6 +/– 280 mm, napojenie lávok pre cyklistov a chodcov – s dilatačným pohybom  +/– 200 mm.

Ložiská budú kalotové. Na pilieri č. 3 (pylón) v pozdĺžnom smere pevné. Na ostatných pilieroch všesmerné, resp. jednosmerné, ktoré sú na opore č. 1 s pohybom až +/– 320 mm a na opore č. 6 s pohybom +/– 280 mm.

Farebné riešenie mosta: pylón, nosný trám, stĺpy VO – sivá RAL 7035; zábradlia, pás medzi výstuhami pylónu, kotvenia závesov – modrá RAL 5005. Protikorózna ochrana mosta je navrhnutá na stupeň korozívnej agresivity C5-I, veľmi vysoká (priemyselná). Jej trvanlivosť – vysoká „H“ (viac ako 15 rokov). Zhotoviteľ je povinný vypracovať projekt protikoróznej ochrany.

Na moste bude vybudovaný monitorovací systém pozostávajúci z nasledujúcich prvkov: meteorologická stanica, meranie sily v kábloch, monitoring teploty konštrukcie, monitoring pohybov ložísk, monitoring vibrácii (senzory zrýchlenia).

Čistenie mosta: na moste bude predpripravený rozvod pre vysokotlakovú vodu na každoročné čistenie konštrukcie mosta.

Vzhľadom na vysoké dopravné nároky bude plech mostovky opatrený izoláciou na báze pružnej umelej hmoty. Asfaltový kryt na základe maďarských predpisov pozostáva z 3 vrstiev s navrhnutou celkovou hrúbkou 13 cm (pozri priečny rez mosta). Hrúbka spodnej ochrannej a hornej obrusnej vrstvy je konštantná, vyrovnanie prípadných nerovností v rovine plechu mostovky sa môže realizovať zmenou hrúbky strednej spojovacej vrstvy. Pozdĺž obrubníkov sa vybuduje vozovka liatym modifikovaným asfaltom.


REALIZÁCIA DIELA

Stavenisko mosta bolo odovzdané 14. 8. 2017. Piliere v Dunaji (č. 2 a č. 3) sa budujú na úzkych ostrovoch vytvorených z dvojstenných štetovnicových obohrádzok, Prístup k týmto pilierom a ich budovanie je realizované z pontónov a člnov.        

Výroba oceľovej konštrukcie prebieha vo všetkých krajinách V4. Pylón sa vyrába Česku, v meste Slaný za Prahou (MCE Slaný, s. r. o.). Tu bude pylón opatrený aj všetkými nátermi. Oceľové prstence pylónu (mimo dosahu lodného žeriavu) výšky 3 m sa namontujú vežovým žeriavom nosnosti 50 t. Jednotlivé dielce nosnej konštrukcie sa vyrábajú v Poľsku v meste Bedzin za Katovicami (BANIMEX, Sp. z o. o.) a na Slovensku v Komárne, v bývalých Slovenských lodeniciach (SAM, a. s.). Jednotlivé dielce sa dopravia do Maďarska, Budapešti, časť Csepel, kde sa zvaria do segmentov na celú šírku mosta a dĺžku 18 m (segmenty v oblasti pilierov, vzhľadom na väčšiu hmotnosť, budú mať dĺžku len 12 m.) Vo výrobni v Budapešti budú segmenty opatrené aj všetkými nátermi (mimo priestoru budúcich spájajúcich zvarov).

Hotové segmenty sa loďou dopravia proti prúdu Dunaja (aj popod všetky mosty Budapešti) na stavenisko a postupne sa za pomoci 200 t lodného žeriavu v blízkosti piliera č. 3 (pylón) budú pripájať k nosnej konštrukcii. Bežný meter oceľovej nosnej konštrukcie má priemerne hmotnosť cca 8 t (segmenty v oblasti pilierov majú hmotnosť až do 12 t/bm). Postupne, na pripravenej podpornej skruži, sa segmenty od piliera č. 3 spätne zasunú po výsuvných dráhach až ku krajnej opore č. 6 na slovenskej strane. Krátke pole na maďarskej strane sa vybuduje na podpernej skruži, postupným zasúvaním a zváraním segmentov smerom od piliera č. 2 k opore č. 1. Následne sa hlavné mostné pole bude montovať letmo a postupne pripínať na závesy pylónu.

Súbežne s budovaním hlavného mostného objektu prebieha aj budovanie prístupových komunikácií k mostu zo strany Slovenska aj Maďarska.

Po výstavbe bude most, s úctyhodnou výškou pylónu vyše 118 m, po komárňanskom komíne druhou najvyššou stavbou v okruhu 50 km, najvyšším mostom cez Dunaj na slovenskom území a druhým najvyšším mostom cez Dunaj v Maďarsku.

Mostom bude prechádzať aj medzinárodná cyklotrasa EuroVelo, konkrétne jej trasa č. 6, Nantes (FR) – Konstanca (RO), na slovenskom území Bratislava – Komárno – Štúrovo.

Vzhľadom na charakter celej konštrukcie mosta vrátane možnosti jeho slávnostného osvetlenia predpokladáme, že okrem svojho hlavného účelu, ktorý most bude plniť, sa stane aj dominantou oboch miest a bude mu patriť čestné miesto medzi ostatnými mostami vybudovanými cez európsky veľtok Dunaj.

Ing. Peter Pšenek, hlavný inžinier stavby

Slovenská správa ciest

    

Fotogaléria k článku