Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

MOTORISTI, PRIPRAVTE SA NA NOVÉ OZNAČOVANIE POHONNÝCH LÁTOK NA PUMPÁCH


Od 12. októbra 2018 platí na čerpacích staniciach pohonných látok v celej EÚ, teda aj u nás, nové označovanie benzínu, motorovej nafty a plynných palív.

Nové označenie pohonných látok musí byť zreteľne vyznačené novými symbolmi na všetkých stojanoch, na čerpacích pištoliach na čerpanie uvedených motorových palív.

Na stojanoch čerpacích staníc môže ešte ostať doterajšie označovanie pohonných látok, aby vodiči nemali problémy s identifikáciou nových symbolov.

Okrem toho musia mať nové automobily vyrobené a predávané po 11. októbri 2018 tieto nové symboly na štítkoch s identifikáciou paliva na viečku palivovej nádrže v mieste na čerpanie pohonných látok.

Novými symbolmi budú označené stojany čerpacích staníc a pištolí na čerpanie pohonných hmôt do osobných automobilov, úžitkových vozidiel, nákladných automobilov, motocyklov atď.

Pre úplnosť uvádzame niektoré symboly pre jednotlivé pohonné látky:

Benzíny – písmeno E a číslo 5 v kruhu. Je to benzín, ktorý obsahuje maximálne 5 % biozložky ETBE(bioetyltercbutyléter) v zmesi, alebo ďalší typ E 10, ktorý obsahuje maximálne 10 % rovnakej biozložky v zmesi s benzínom. Dnes používaný benzín natural 95 je označený E 5 v kruhu.

Motorová nafta je označená štvorcom a v ňom veľké písmeno B s číslom 7 alebo štvorcom s veľkým písmenom B a číslom 10.

Uvádzame, že k plynným palivám, ktoré možno tankovať na niektorých našich čerpacích staniciach a v zahraničí sú označené vo štvorci (nie kosoštvorci) postavenom na jeho rohu, patria:

SNG – stlačený zemný plyn

LNG – Skvapalnený zemný plyn

LPG – skvapalnený propán-bután

H2 – vodík

O zavedení nového označovania pohonných látok pre automobily sa viedli dlhé rokovania na úrovni kompetentných pracovníkov v jednotlivých členských krajinách EÚ i odborníkov v oblasti automobilov a pohonných látok.

Ako je uvedené na začiatku tohto príspevku, nové označovanie pohonných látok na čerpacích staniciach už začalo platiť a čas nám ukáže, ako sa uplatňuje v praxi a ako pomáha všetkým motoristom pri načerpaní správnej pohonnej látky do svojho automobilu nielen doma, ale najmä v cudzine.

V Bratislave 23. októbra 2018.

Text/Foto: Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava

Fotogaléria k článku