Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb


Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa koncom decembra zišli odborníci z oblasti hydroizolácií mostov, tunelov a súvisiacich činností, aby sa oboznámili s najnovšími poznatkami a trendmi v tejto pomerne úzko zameranej oblasti inžinierskych stavieb. Veľké zastúpenie v takmer stodvadsaťčlennom pléne účastníkov mali dve najvýznamnejšie štátne organizácie cestného hospodárstva – Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a Slovenská správa ciest. Myslím si, že ich vyslanie na konferenciu bolo správnym rozhodnutím, pretože tohtoročné prednášky boli naozaj veľmi zaujímavé a priniesli veľa nových informácií.

Ing. D. Čanigová sa venovala rezortným predpisom vydávaným Ministerstvom dopravy a výstavby SR so zameraním na činnosti súvisiace s prevádzkou mostných objektov. Vystúpenie Ing. J. Zaťka (tiež zo SSC) nadviazalo na jej prednášku a jeho predmetom boli informácie o súčasnom stave mostných objektov a činnostiach vykonávaných SSC na udržanie, resp. zlepšenie ich stavu. Už je to dva roky, čo sa spoločnosti CESTY NITRA, a. s., podarilo obnoviť výrobu liatych asfaltov na Slovensku. S informáciu o súčasnom stave a s návrhom na aktualizáciu technických špecifikácií súvisiacich s touto technológiou vystúpila Ing. Z. Abaffyová. Na problémy, ktoré sa v praxi objavujú aj pri zdanlivo technicky správnom hydroizolačnom systéme s pečatiacou vrstvou z epoxidu, izolačnými pásmi a ochrannou vrstvou z liateho asfaltu, upozornil vo svojom vystúpení Ing. K. Matejů, CSc., z Českej republiky.

Alkalicko-kremičitá reakcia v betóne a následný rozpad betónovej konštrukcie mosta, ktoré boli odhalené pri jeho oprave, to je azda prvý takýto prípad u nás, keď sa muselo pristúpiť k rozhodnutiu odstrániť celú konštrukciu. Podrobnosti o tomto zaujímavom prípade predniesol Ing. F. Brliť, riaditeľ spoločnosti CEMOS, s. r. o. K významným spoločnostiam pôsobiacim v oblasti izolácií inžinierskych stavieb patrí spoločnosť Sika Slovensko, s. r. o. O zaujímavých projektoch, do ktorých prispela svojím riešením a materiálmi v poslednom období, informoval Ing. D. Škultéty. Na zahraničné stavby sa zameral vo svojom vystúpení zástupca spoločnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o., Ing. J. Adamec. S informáciami o materiáloch a nových hydroizolačných systémoch spoločnosti Icopal, a. s., vystúpil Ing. R. Šmehyl, PhD.

Veľmi zaujímavé riešenie mostných uzáverov prezentovali vo svojich vystúpeniach aj Ing. A. Ochotnický, Ing. R. Malíček a A. Manuel zo spoločnosti Littlefinger, s. r. o. O alternatívnych riešeniach betónových konštrukcií pružnou membránou informoval P. Joppek zo spoločnosti MAPEI SK, s. r. o. Iné riešenie ochrany pomocou cementovláknitých dosiek predstavili zástupcovia spoločnosti P. F. GROUP, a. s., Brno Mgr. M. Paulík a Ing. T. Mecko.

S veľmi zaujímavou prezentáciou a súčasnom stave výstavby nového cestného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárom a Komárno prišiel Ing. P. Pšenek z SSC.

Nové možnosti využitia hydrodemolizačných technológií predstavil Ing. P. Kúsek zo spoločnosti HYDROSERVICE, s. r. o.

O súčasnom stave procesu schvaľovania nového stavebného zákona a jeho vplyve na kvalitu stavieb informoval prítomných Ing. P. Koniar z PdP-consult, s. r. o.

Záverečné príspevky Ing. J. Piroška-Kiráľa z EUROVIA Services, s. r. o., a Ing. J. Kollára z VUIS – CESTY, s. r. o., sa zaoberali problematikou STN 73 6242.

K viacerým témam sa rozvinula široká diskusia a výmena skúseností vychádzajúcich z konkrétnych riešení.

Atmosféra bola v priebehu celej konferencie veľmi príjemná a tvorivá. K tomu prispeli prednášajúci aj všetci jej účastníci.

Preto im patrí naša vďaka. Zároveň vyslovujem nádej, že o rok sa opäť zídeme na ďalšom ročníku konferencie.


V mene organizátorov odborný garant Ing. Ľ. Polakovič, CSc.

Fotogaléria k článku