Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

ROZVOJ CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - XXIII. seminár Ivana POLIAČKA


V dňoch 21. až 23. novembra sa konal už XXIII. seminár Ivana POLIAČKA v Jasnej v Nízkych Tatrách v prostredí takom blízkom Ing. Ivanovi Poliačkovi. Nosnou témou seminára bol rozvoj cestnej infraštruktúry na Slovensku so zameraním na prípravu, plánovanie, projektovanie a stavbu cestných komunikácií. Návrh takejto témy sa javil podľa odborných garantov ako veľmi aktuálny, pretože sa ukazuje, že chýba koncepcia rozvoja cestnej infraštruktúry s určením priorít. Chýba záväzný plán prípravy a výstavby jednotlivých úsekov vrátane modelu financovania stavieb. Pritom je jasné, že problematika dopravy v štáte – všeobecne má veľký význam a vplyv na výkonnosť ekonomiky. Takisto je zrejmé, že na Slovensku preberá cestná sieť veľký podiel všetkých dopravných výkonov.

Slovenská republika má spracovaný Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2200, ktorý bol neskôr aktualizovaný až do roku 2030. Je to dokument, na ktorý nadväzuje Operačný program Integrovaná infraštruktúra o čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ. Cestná infraštruktúra patrí do prioritnej osi 6. Týka sa modernizácie a rozvoja cestnej infraštruktúry a hovorí sa, že operačný program je z hľadiska čerpania európskych zdrojov aktuálne najúspešnejším operačným programom na Slovensku. Pritom nemáme dobudovanú diaľničnú os východ – západ, nemáme plnohodnotne vybudované koridory základnej siete TEN-T.

Na XXIII. seminári sa, myslím aj vďaka zaujímavej téme, zúčastnilo 100 odborníkov z rôznych oblastí inžinierskeho staviteľstva (plánovači, projektanti, realizátori, pracovníci správcovských organizácií a samosprávnych orgánov). Seminár otvorila doc. Ing. Katarína Bačová, PhD., odborná garantka seminára. Slávnostné príhovory mali za Slovenskú cestnú spoločnosť podpredseda Ing. Ján Záhradník a vedúci Katedry dopravných stavieb Ing. Tibor Schlosser, PhD.

Veľmi zaujímavým príhovorom bol videopríhovor prof. Ing. Ivana Gschwendta, DrSc., zakladateľa seminára. Spomenul okrem iného vzácne 80 výročie založenia STU, kde jedným zo zakladajúcich častí bolo Oddelenie inžinierskeho staviteľstva konštruktívneho a dopravného. Samostatná Katedra dopravných stavieb vznikla v roku 1960, Cestné vedeckovýskumné laboratórium bolo jej organizačnou zložkou-

Program seminára bol rozdelený do troch tematických okruhov:

  • cestná infraštruktúra a stav cestnej dopravy,
  • dopravné inžinierstvo a cestná infraštruktúra,
  • inovácie v cestnom staviteľstve.

V prvom okruhu sa danému problému venovali prednášajúci z Ministerstva dopravy a výstavby Ing. Marián Hanták, CSc., zástupca zhotoviteľov, Ing. Ján Záhradník z DOPRASTAV-u, a. s., zo Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA a predseda České silniční společnosti Ing. Petr Mondschein, PhD. Bol zameraný na priority a smerovanie v cestnej infraštruktúre na Slovensku, na problémy, ale aj výsledky, ktoré sa pri výstavbe cestnej infraštruktúry dosiahli. Nezabudlo sa ani na problémy, s ktorými sa zhotovitelia stavieb potýkajú v čase verejných súťaží, ale aj pri samotnej realizácii stavieb. Zaujímavý pohľad účastníkom priniesol aj predstaviteľ ZSPS.

Veľmi zaujímavé, ale najmä poučné boli príspevky, ktoré predniesli Ing. M. Drličiak, PhD., a Ing. T. Schlosser, PhD. Týkali sa dopravno-plánovacích požiadaviek a dopravných modelov v prepojení na potreby projektovania cestnej infraštruktúry. Informácie o centrálnej technickej evidencii ciest SR uviedla Ing. A. Szebényiová, CSc., z SSC. Technické údaje o cestách doplnil Ing. B. Križánek z PZ SR o evidencii vozidiel v SR. Potrebu a skúsenosti zo smerovými dopravnými prieskumami, ktoré sú potrebné a sú podkladom pre projektovanie, opísali Ing. M. Braniš a Mgr. Art. M. Schlosser. Tým sa ukončil prvý tematický okruh.

Účinku dopravného zaťaženia na vozovky a problémom súvisiacim hlavne s hmotnosťou a jej vplyvom na kvalitu vozovky bola venovaná prednáška doc. Ing. K. Bačovej, PhD. Problémami s diagnostikou vozoviek sa zaoberal Ing. P. Mondschein, PhD. Cestné a inžinierske stavby sa v poslednom období vyskytujú aj vo veľkých priemyselných parkoch. Skúsenosti z tejto oblasti prezentoval p. A. Unel z COLAS Slovensko.

Po plne využitom pracovnom programe sa konal hodnotný diskusný večer, ktorý spríjemnil súbor Vagonár z Popradu.

Posledný blok je venovaný inováciám v cestnom staviteľstve.

Cestné stavby sa na našom území dostávajú do zložitejších terénnych podmienok a tu treba venovať pozornosť aj objektom ktoré sa do týchto terénov hodia, gabionom. Odborníkom v tejto oblasti je Ing. R. Baslík, CSc. Kvalitatívnym vlastnostiam materiálov používaných do obrusných vrstiev vozovky sa venoval Ing. L. Nekula z VUT Brno. Zvýšeniu kvality premenných parametrov vozovky bol venovaný príspevok Mgr. Ľ. Lichého a Ing. A. Fonóda, PhD. Objasnili skúsenosti z použitia výstužných prvkov vo firme MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o. Ošetrovaniu vozoviek počas ich životnosti a dôležitosti týchto procesov bol venovaný príspevok Ing. Štefíka z BITUNOVA, spol. s r. o.

Posledné predpoludnie pokračovalo v duchu inovatívnych procesov. Ing. F. Buráň, PhD., predstavil cestné materiály 21. storočia, jeho príspevok posunul Ing. P. Gallo, ktorý uviedol pokusy s využívaním výstužných rastlinných prvkov do asfaltových zmesí. In. J. Suda, PhD., sa venoval skúsenostiam s testovaním disipujúcich asfaltových zmesí. Záverečný príspevok bol naplnený poznatkami a skúsenosťami z využitia recyklovateľných materiálov na stavbe rekonštrukcie cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce.

Seminár ukončil vedúci Katedry dopravných stavieb Ing. Tibor Schlosser, PhD. Poďakoval zúčastneným za hodnotné príspevky, sponzorom za úspešnú možnosť zrealizovať kvalitný seminár, organizátorom za vzornú prípravu aj priebeh. Všetkých pozval na budúci už XXIV. seminár IP. 

doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.

Fotogaléria k článku