Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

SZVK 2018 - Stretnutie výrobcov kameniva


Slovenské združenie výrobcov kameniva (SZVK) usporiadalo v poradí už XX. odborný seminár, ktorý sa konal v Novom Smokovci (hotel Atrium) v dňoch 8. a 9. novembra 2018 pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.


Odborný seminár mal za úlohu, v súlade so schváleným ročným plánom SZVK na rok 2018, podporiť vzdelávanie členov, sformulovať najpálčivejšie problémy ťažiarov a hľadať cesty ich možného riešenia, zároveň vytvoriť priestor na konzultácie všetkých zúčastnených strán, ktorých sa ťažba a následné spracovanie kameniva týka.

Aj na tomto odbornom podujatí bolo umožnené jeho účastníkom predstaviť svoju firmu formou prezentácií, konkrétne:

Prezentácia formou prednášky

Prezentácia formou výstavky propagačných materiálov

Prezentácia v odbornom časopise SZVK


Odborné prednášky boli zamerané hlavne na:

Aktuálny stav banskej legislatívy a vybrané poznatky z činnosti HBÚ a OBÚ SR,

Geologický zákon vo vzťahu k ložiskám nevyhradených nerastov,

Surovinová politika SR

Výsledky projektu MINATURA 2020 pri definovaní ložísk nerastov verejného významu,

Doplnenie území európskeho významu a praktické skúsenosti s uplatňovaním podmienok ochrany prírody pri ťažbe štrkov,

Moderné trendy v lomárstve,

Postavenie ťažobného priemyslu v Slovenskej republike,

Vplyv vlastnosti kameniva na kvalitu a trvanlivosť betónu,

Vplyv kameniva na výsledné vlastnosti asfaltovej zmesi,

Dôsledky požiadaviek nových legislatívnych a technických predpisov na výrobcov kameniva,

Banský zákon v spojitosti s vývojom požiadaviek na ochranu zložiek životného prostredia,

Súčasné trendy pri výstavbe diaľníc. Obchvat Košíc – Stavba D1 Budimír – Bidovce,

Použitie kameniva a skrývok z lomu.


Ing. Eduard Duda, výkonný tajomník a člen Rady združenia

www.szvk.sk


Fotogaléria k článku