Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Vodná stavba Veľké Kozmálovce má 30 rokov


Výstavba diela na dolnom toku rieky Hron priamo súvisí s vybudovaním elektrárne v Mochovciach v 80. rokoch 20. storočia. Hlavným účelom vodnej stavby je zabezpečenie akumulácie a dodávky vody potrebnej do technologického procesu atómovej elektrárne.

Myšlienka stavať na Hrone veľkú priečnu stavbu sa rodila už dve desaťročia pred rozhodnutím o vybudovaní hate na Hrone, ktoré padlo začiatkom 80. rokov. Pri prvotnom zámere výstavby vodnej stavby bolo jej hlavným cieľom využitie dodávky vody do závlahového systému. Napokon malo toto dielo celkom iné určenie.

História projektu atómovej elektrárne Mochovce sa začala písať v 70. rokoch minulého storočia. V tomto období sa v bývalom Československu začal geologický prieskum lokalít vhodných na výstavbu novej atómovej elektrárne. Budúca elektráreň musela stáť na seizmicky stabilných geologických štruktúrach. Nevyhnutnou podmienkou bola blízkosť dostatočného vodného zdroja, ktorý by slúžil na chladenie a dopĺňanie odparenej vody a pri lokalite Mochovce prichádzal do úvahy iba jediný vodný zdroj, a to vodný tok Hron.

Projektovanie, výstavba, overovacia a trvalá prevádzka

Vláda Československa v roku 1978 rozhodla o vybudovaní novej modernej atómovej elektrárne v Mochovciach. Prípravné zemné práce sa začali v júni roku 1981 a samotná výstavba v novembri roku 1982. V nadväznosti na toto rozhodnutie sa vybrala štátna firma Hydroconsult Bratislava, ktorá technicky vyriešila a následne naprojektovala vodnú stavbu na Hrone na zabezpečenie akumulácie a dodávky vody potrebnej do technologického procesu atómovej elektrárne.

Jediným realizovateľným riešením, po posúdení všetkých alternatív, bolo vybudovanie hate ako vzdúvacieho objektu, ktorý umožní dočasné vzdutie hladiny toku a tým akumuláciu potrebného množstva vody. Hydroconsult dokázal vypracovať celú projektovú dokumentáciu do 6. 4. 1984. V nej boli určené všetky technické parametre vodnej stavby aj so špecifickými riešeniami, ktoré boli „šité na mieru“ danej lokality.

Štyri roky po schválení projektu a začatí výstavby stála v Hrone nová hať. Do skúšobnej, overovacej prevádzky ju pustili 30. 8. 1988. V nasledujúcom období bola vodná stavba pod odborným dohľadom, či sa na nej nevyskytnú chyby a technické nedostatky, ktoré by mali významný vplyv na bezpečnú prevádzku vodného diela. Do trvalej prevádzky vodnú stavbu Hať Veľké Kozmálovce uviedli 7. 6. 1994.

Ďalšie účely stavby

Hlavný účel vodnej stavby je jasný, ale nemenej dôležité sú aj ďalšie účely, ktoré musí vodná stavba zabezpečiť. Je to potrebné množstvo vody pre umelý kanál Perec, z ktorého je zásobený priemysel, závlahy, ale aj rybné hospodárstvo v južnej časti mesta Levice. Hať musí v rámci svojej manipulácie a dostatočného objemu v zdrži nadlepšovať prietoky pod vodnou stavbou v prípade potreby a navyše v letných mesiacoch zabezpečovať minimálne zaručený prietok MQ = 6,60 m. s-1. Po ľavej strane hate bola vybudovaná malá vodná elektráreň (MVE), ktorú v súčasnosti spravujú Slovenské elektrárne, a. s.

Zabezpečenosť dodávky vody: 99 %

Nepopierateľným špecifikom tejto vodnej stavby je jej hlavný účel vybudovania, a tým je dodávka technologickej (chladiacej) vody pre Atómovú elektráreň Mochovce. Je už iba jediná vodná stavba na Slovensku s rovnakým špecifikom, a tou je hať Drahovce – Madunice, ktorá zabezpečuje dodávku technologickej (chladiacej) vody pre Atómovú elektráreň Bohunice. Oproti tejto vodnej stavbe, ktorá je súčasťou vodnej nádrže Sĺňava, je zdrž Veľké Kozmálovce v značnej nevýhode, čo sa týka pomeru zásobného objemu a okamžitej potreby vody na chladenie.

Technický popis vodnej stavby

Vodná stavba (VS) je vytvorená prehradením vodného toku Hron v rkm 73,50 haťou, ktorá vzdúva vodu a vytvára menšiu zdrž. Z geologického hľadiska podložie tvoria sedimenty kvartéru a neogénu. Povrchovú vrstvu tvoria hliny malej priepustnosti v hrúbke 2-3 m, pod nimi sú zahlinené štrky.

Zdrž je vytvorená vzdutím hladiny Hrona pohyblivou haťou, na ktorú sa napájajú po obidvoch stranách obvodové hrádze prechádzajúce do inundačných hrádzí pri obci Veľké Kozmálovce.

Hať vodnej stavby tvoria tri polia hradené segmentmi s nadsadenými klapkami. Ide o pohyblivú hať umiestnenú kolmo na smer vodného toku. Hlavnou funkciou hate je zadržiavanie a vzdúvanie vody v zdrži, pričom sklopením horného dielu klapky umožňujú prepúšťať ľadové kryhy pri minimálnej strate vody v zdrži.

Ľavostranná a pravostranná hrádza a MVE

Ľavostranná hrádza nad haťou je vybudovaná dosypaním pôvodnej inundačnej hrádze. Dĺžka hrádze je 1 759 m nad haťou a 1 592 m pod vodnou stavbou, niveleta koruny hrádze je vodorovná na kóte 176,00 m n. m. Stabilizačný násyp je urobený zo štrkopiesku, tesniacim prvkom je fólia z polyetylénu na návodnej strane, chránená prísypom zeminy a rozprestierkou z lomového kameňa. Koruna hrádze je čiastočne spevnená asfaltom.

Pravostranná hrádza nad haťou je pokračovaním premostenia hate a MVE. Celková dĺžka je 1 696 m nad vodnou stavbou a 874 m pod haťou. Niveleta je vodorovná na kóte 176,00 m n. m. Stabilizačný násyp je urobený zo štrkopiesku, tesniacim prvkom je fólia z polyetylénu na návodnej strane, chránená prísypom zeminy a rozprestierkou z lomového kameňa. V km 0,170 – 0,212 staničenia hrádze sú vybudované odberné objekty na odber vody pre atómovú elektráreň Mochovce. V km 0,000 – 0,163 je vybudovaný vlnolam. Koruna hrádze je spevnená asfaltom po celej dĺžke hrádze.

Odberný objekt do EMO Mochovce

Odberný objekt do atómovej elektrárne Mochovce je samostatný objekt vodnej stavby, ktorého majiteľom a prevádzkovateľom je SE, a. s., EMO Mochovce. Pozostáva z dvoch betónových objektov umiestnených v pravostrannej hrádzi zdrže v km 0,170 – 0,212 staničenia hrádze. Kóta dolnej hrany odberu 170,50 m n. m.

Čerpacia stanica Lipník a RYBOVOD

V rámci vodnej stavby Veľké Kozmálovce bolo treba riešiť zachytenie a odvedenie vôd, ktoré presakujú podložím z nádrže do vnútrozemia v nízko položenom území miestnej časti Tlmače-Lipník. Vzhľadom na to, že nebolo možné presiakové vody odviesť gravitačne späť do nádrže, bola vybudovaná čerpacia stanica vnútorných vôd Lipník. Jej hlavným cieľom je spätné prečerpávanie priesakových vôd, vnútorných vôd z priľahlého územia a tiež vody z toku Lipník do nádrže. Celková kapacita čerpacej stanice Lipník je 400 l . s-1.

Najväčšou investičnou akciou plánovanou v najbližšom období na VS Veľké Kozmálovce je výstavba rybovodu. Predmetom riešenia projektu je odstránenie migračnej prekážky v toku Hron – hať Veľké Kozmálovce. Vybudovaním rybovodu sa zabezpečí voľný pohyb rýb pozdĺž rieky, ktorý doteraz nebol možný. Projektanti rybovodu úzko spolupracovali s ichtyológom, aby sa zabezpečili ideálne podmienky na protiprúdový pohyb rýb mrenového pásma. Rybovod s dĺžkou 485 m je navrhnutý ako bezpriečkový kanál s bystrinnými prvkami. V celom úseku rybovodu sa navrhuje rozmiestnenie balvanov, ktoré tvoria rýchlostný tieň medzi prúdnicou v hlbočine a plytčinou. Vtokový objekt tvorí železobetónová konštrukcia, ktorá má využiť hladinový režim v nádrži tak, aby do bystrinnej bezprekážkovej časti rybovodu prúdil konštantný prietok v intervale 1 až 1,5 m. s-1 [2].

riaditeľ Správy povodia,  Ing. Juraj Jurica


Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice. www.svp.sk

Literatúra:

[1] SVP, š. p., Odštepný závod Banská Bystrica, 2011: Manipulačný poriadok vodnej stavby Veľké Kozmálovce

[2] CABEX, s. r. o., 2014: VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron rkm 73,400, Projektová dokumentácia

- Vodohospodársky spravodajca 9-10/2018

Fotogaléria k článku