Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRE ASFALTOVÉ VOZOVKY

11.09.2019 Magazín 02/2019

Podľa údajov Slovenskej správy ciest (SSC) bola k 1. 1. 2018 dĺžka ciest a diaľnic na Slovensku 18 056,8 km. Z toho iba 112,2 km sú cementobetónové vozovky, čo je asi 0,6 % z celkovej dĺžky. Dominancia asfaltových vozoviek u nás je teda jednoznačná.

Podobná situácia je však v celej Európe. Veď z celkovej dĺžky cestnej siete, ktorá je v súčasnosti viac ako 5 miliónov kilometrov, vyše 90 % tvoria asfaltové vozovky. Nemalý ekonomický význam má aj priemysel súvisiaci s výrobou a so spracovaním asfaltu a asfaltových zmesí. Viac ako 10 000 spoločností a vyše 180 000 pracovných miest, to sú ozaj veľavravné čísla.

V európskom meradle sa problematikou asfaltových vozoviek zaoberá EAPA (European Asphalt Pavement Associaton). Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa časom ukázalo, že aj v našich podmienkach je potrebné v tejto oblasti spojiť sily, a preto bola podľa ustanovenia § 20 f a nasl. odst. 2 Občianskeho zákonníka dňa 13. 6. 1997 založená Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky (SAAV).

Postavenie a ciele SAAV

SAAV je záujmové združenie právnických osôb pôsobiacich v oblasti výroby, vývoja, skúšobníctva a použitia asfaltov, asfaltových zmesí a asfaltových emulzií používaných v cestnom staviteľstve.

Medzi hlavné ciele SAAV patrí:

vytvoriť platformu na voľnú výmenu názorov na odborné otázky, možnosť diskutovať o interdisciplinárnych problémoch;

formulovať a prezentovať spoločné stanoviská na odborné problémy členov asociácie;

byť slovenskou národnou organizáciou prezentujúcou záujmy členov asociácie v zahraničí a byť partnerom zahraničných organizácií pôsobiacich v rovnakej záujmovej oblasti;

koordinovať proces pripomienkovania a tvorby technických noriem a predpisov na úrovni súčasného stavu poznania;

podporovať vzdelávanie, výskum a vývoj nových a súvisiacich technológií;

pomáhať pri riešení ekologických problémov a problémov súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci vznikajúcich počas výroby, spracovania a zabudovania asfaltov, asfaltových emulzií a asfaltových zmesí;

vytvárať pozitívny obraz asfaltu ako zdraviu neškodného, ekonomicky a ekologicky výhodného stavebného materiálu.

Orgány SAAV

Orgány SAAV tvoria valné zhromaždenie, predseda, rada, dozorná rada a výkonný tajomník.

Metódy pre dosiahnutie cieľov

Medzi základné metódy na dosiahnutie cieľov asociácie patria:

-    organizovanie pracovných seminárov, konferencií a iných odborných a spoločensko-odborných podujatí;

-    organizovanie stretnutí a porád zameraných na riešenia aktuálnych problémov;

-    publikačná a prekladateľská činnosť, účasť na podujatiach organizovaných inými odbornými združeniami a organizáciami;

-    komunikácia so širokou verejnosťou s využitím dostupných prostriedkov na propagáciu činnosti a cieľov asociácie.

Členská základňa SAAV 2019

Riadni členovia:

15 dodávateľských organizácií/výrobcov asfaltových zmesí,

3 skúšobné laboratóriá, výskumné pracoviská,

3 univerzity.

V súčasnosti má SAAV troch čestných členov.

Hlavné aktivity SAAV

Dlhodobé aktivity:

sledovanie a štatistické spracovanie údajov o výrobe a spracovaní asfaltových zmesí;

pripomienkovanie noriem a rezortných predpisov vydávaných MDV SR v procese ich prípravy, aktualizácie alebo revízie;

vedenie internej databázy porúch asfaltových vrstiev zapríčinených nekvalitou asfaltových spojív;

každoročné organizovanie odborných seminárov na aktuálne témy;

organizovanie odbornej konferencie Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek v dvojročných cykloch.


Aktivity na rok 2019:

spracovanie návrhov na riešenie úloh rozvoja vedy a techniky (RVT) SSC

revízia TKP 7 Liaty asfalt,

revízia KLA 1/2014,

revízia KLAZ 1/2017 – aktualizácia teplotných oblastí SR v závislosti od teploty asfaltových vrstiev v jednotlivých regiónoch.

rokovania s MŽP SR s cieľom zmeny legislatívy týkajúcej sa hospodárenia s R-materiálom (vyfrézovaná asfaltová zmes).

Poznámka:

Súčasný stav je priam schizofrenický. Veď nie je možné, aby na jednej strane národné a európske normy umožňovali opätovné použitie tohto materiálu v cestnom staviteľstve a na druhej strane bol zaradený do skupiny odpadov, čo je spojené s dodržiavaním špecifických podmienok pri manipulácii. Je potrebné stanoviť legislatívny rámec, podľa ktorého by sa zaviedla evidencia tohto cenného materiálu a stanovili by sa kritériá na organizácie, ktoré ako jediné ho môžu spracovať. Len tak dokážeme znížiť záťaž životného prostredia vyvolanú ťažbou prírodného kameniva, výrobou asfaltových spojív, resp. skladovaním vyfrézovaných asfaltových zmesí.

Posledné aktivity SAAV v tejto veci dávajú nádej, že sa to predsa len v dohľadnom čase podarí.

Výroba asfaltových zmesí v Európe a na Slovensku

V celej Európe je takmer 5 000 výrobní asfaltových zmesí (údaj z roku 2012 uvádza 4 700). Na porovnanie – počet výrobní u nás sa pohybuje okolo päťdesiatky.

Hoci SAAV nie je členom EAPA, poskytuje jej každoročne podklady o celkovej výrobe asfaltových zmesí na Slovensku a ich členení na sledované skupiny a typy. Údaje získané z jednotlivých štátov zverejňuje EAPA každoročne v publikácii Asfalt v číslach.   

Na obrázku číslo 1 sú hodnoty produkcie asfaltových zmesí v rokoch 2008 až 2017 v miliónoch ton v členských štátoch EÚ a európskych štátoch mimo EÚ. Pretože produkcia na Slovensku je v porovnaní s produkciou Európy rádovo menšia, sú na obrázku 2 uvedené hodnoty iba pre Slovensko pre toto obdobie.


Obrázok 1 Použitie asfaltových zmesí v konštrukčných vrstvách na Slovensku


Zaujímavé je aj zastúpenie asfaltu modifikovaného polymérom pri výrobe asfaltových zmesí, ktoré u nás dlhodobo dosahuje viac ako 25 % z celkovej produkcie, čo je v porovnaní s Európou veľmi dobrý výsledok. Horšie sme na tom s uplatnením nízkoteplotných asfaltových zmesí (Warm Mix Asphalt), ktoré sa vyrábajú pri teplotách 100 až 150 °C, čo je v porovnaní s klasickými asfaltovými zmesami vyrábanými za horúca menej o 30 až 70 °C. Aj vďaka aktivitám členov SAAV sa však postupne zavádzajú tieto typy zmesí do výroby. Tlak na zvyšovanie kvality hydroizolačných systémov mostov reštartoval výrobu liatych asfaltov v stálych výrobniach. Významnú úlohu hlavne pri údržbe vozoviek majú tzv. studené technológie, medzi ktoré patria nátery a emulzné mikrokoberce. Preto sú výrobcovia asfaltových emulzií pôsobiaci na Slovensku významnými členmi SAAV.

Záver

Význam organizácií združujúcich odborníkov pôsobiacich v danom odbore sa začína postupne zväčšovať. Presadzovanie spoločných cieľov je priamočiarejšie a rýchlejšie vedie k úspechu. Devízou SAAV je, že zastúpenie jej členov pokrýva rozhodujúce činnosti týkajúce sa asfaltových vozoviek – výskum a vývoj, výroba spojív a asfaltových zmesí, realizácia a údržba vozoviek. Asociácia úzko spolupracuje aj s NDS, a. s., SSC.

 a SSC, ktorá prejavila záujem stať sa riadnym členom SAAV. To by významne pomohlo pri riešení problémov, ktoré nás čakajú v najbližšom období.Obrázok 2 Produkcia asfaltových zmesí na Slovensku


Celková produkcia asfaltových zmesí v Európe je priemerne okolo 290 miliónov ton a na Slovensku okolo 2 miliónov ton za rok.

Špecifiká výroby a použitia asfaltových zmesí na Slovensku

Na obrázku 3 uvádzame percentuálne zastúpenie použitia asfaltových zmesí v konštrukčných vrstvách vozoviek v našich podmienkach. Uvedené hodnoty potvrdzujú skutočnosť, že u nás sa najviac realizujú opravy asfaltových vozoviek, a to výmenou obrusnej vrstvy krytu. Použitie v ložných a podkladových vrstvách sa týka hlavne novostavieb, resp. rekonštrukcií. Môžeme konštatovať, že uvedené hodnoty korešpondujú s tempom výstavby nových ciest a diaľnic na Slovensku.

Ing. Peter Kovaľ; predseda SAAV

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.; čestný člen SAAV