Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

VÝSTAVBA A REHABILITÁCIA ASFALTOVÝCH VOZOVIEK 18. ročník konferencie SAAV


Už niet žiadnych pochýb. Slovenskej asociácii pre asfaltové vozovky (SAAV) sa podarilo začleniť svoju konferenciu do kalendára úspešných odborných akcií na Slovensku. Veď ako inak pri dvojročnom cykle možno hodnotiť fakt, že v tomto roku sa konal už jej 18. ročník.

Záujem o aktívne vystúpenie, resp. propagáciu spoločností na tohtoročnom ročníku konferencie organizátorov príjemne prekvapil. Podobne ako celkový počet účastníkov, ktorých bolo viac ako sto- päťdesiat.

Na úvod vystúpil predseda SAAV Ing. P. Kovaľ s informáciami o výrobe asfaltových zmesí v roku 2017 a 2018 na Slovensku a v Európe. Produkcia asfaltových zmesí už dlhodobo osciluje okolo hodnoty 2 milióny ton ročne. V spolupráci s medzinárodnou organizáciou pre asfaltové vozovky (EAPA) sleduje SAAV rozčlenenie produkcie na jednotlivé typy asfaltových zmesí. Zaujímavým zistením je, že na Slovensku sa v obrusných vrstvách používa asfaltový mastixový koberec (SMA) najviac zo všetkých sledovaných krajín (členov EAPA). Súčasťou príspevku predsedu boli aj informácie o členskej základni a pláne aktivít SAAV na rok 2019.

Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou SSC reprezentovala Ing. D. Čanigová, ktorá predniesla informáciu o súčasnom stave rezortných predpisov a vďaka podkladom poskytnutým SÚTN aj o súvisiacich technických normách. V zastúpení Ing. Z. Benka predniesla príspevok týkajúci sa zberu údajov o dokončených opravách vozoviek. Pracovníci tohto odboru SSC majú významnú úlohu nielen pri implementácii európskych smerníc a nariadení do rezortných predpisov, ale aj pri legislatívnej podpore uplatnenia nových materiálov a technológií v cestnom staviteľstve.

Na problémy s cestami II. a III. triedy z pohľadu stavebného dozoru poukázal Ing. M. Nebus z NDS, a. s.

Skúšobníctvom sa zaoberalo hneď viacero príspevkov. Výsledky statickej analýzy asfaltovej zmesi namáhanej nepriamym ťahom boli predmetom prednášky pracovníkov (doc. Ing. J. Mandula, PhD., a Ing. J. Bokomlaško) TU v Košiciach. Ing. J. Piroško-Kiráľ (EUROVIA Services, s. r. o.) nadviazal na svoje predošlé vystúpenie zamerané na analýzu výsledkov skúšky vodonepriepustnosti asfaltových zmesí a opodstatnenosti jej aplikácie pri kontrole zhutnenia ochrannej vrstvy hydroizolácií mostných objektov. Experimentálne merania vozovky a absolútne modely prevádzkovej výkonnosti vozoviek prezentovali Ing. Šrámek, PhD., a Ing. Ľ. Remeš, PhD., zo Žilinskej univerzity v Žiline. Povzbudivé je, že výsledky získané na overovaných konštrukciách vozoviek potvrdzujú vhodnosť tejto metódy aj pri riešení iných úloh, napr. súvisiacich s ich navrhovaním.

S inovatívnou metódou hodnotenia priľnavosti asfaltov ku kamenivu z fotografie skúšobnej vzorky vystúpil prof. Dr. Ing. J. Komačka z tej istej univerzity. Ak sa podarí v širšom meradle overiť jej reprodukovateľnosť, môže významným spôsobom prispieť k objektivizácii hodnotenia výsledkov tejto skúšky.

Výsledky skúšok trvalých deformácií z medzilaboratórneho porovnávania prezentoval Ing. N. Dancs z TPA spoločnosti pre zabezpečenie kvality a inovácie, s. r. o.

Možnosťami úpravy vybraných vlastností asfaltových zmesí prísadami, respektíve zlepšenia mechanickej účinnosti asfaltových vrstiev výstužnými prvkami sa zaoberali vo svojich príspevkoch Ing. E. Králová z ECT, s. r. o., Ing. M. Záhalka zo SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s. r. o., Ing. R. Kovács z VUIS – CESTY, s. r. o., Ing. P. Straubinger, RNDr. B. Prelovský z GEOSOUL, s. r. o., a Ing. F. Buráň z CIUR, a. s. Významná pozornosť v týchto príspevkoch bola venovaná využitiu druhotných materiálov – drvených pneumatík, respektíve plastov.

Hodnotením parametrov asfaltových zmesí stanovených v KLAZ sa zaoberal Ing. J. Jachym, PhD., z TESScontrol, s. r. o. Cieľom príspevku bolo otvoriť diskusiu o stanovených hodnotách. Výrobcovia asfaltových zmesí sa snažia v širšej miere uplatňovať technológie, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Jednou z nich sú nízkoteplotné asfaltové zmesi. Získané skúsenosti podložené viacročnými výsledkami týchto zmesí získanými pri výstavbe vozoviek II. a III. triedy prezentovali vo svojom príspevku Ing. P. Briatka, PhD., Ing. P. Darnady a Ing. M. Nagy, PhD., z COLAS Slovakia.

Prof. Dr. Ing. J. Komačka predstavil návrh členenia Slovenskej republiky na teplotné zóny vychádzajúci z teplôt vo vozovke tak, aby sa dal objektívnejšie vybrať druh asfaltu pre jednotlivé asfaltové vrstvy. Ak sa podarí zovšeobecniť a zapracovať navrhované kritériá do KLAZ, bude to znamenať významný pokrok v lepšom využití asfaltových spojív pri výrobe asfaltových zmesí.

Ing. Z. Boros z TPA spoločnosti pre zabezpečenie kvality a inovácie, s. r. o., predniesol vo svojich príspevkoch informácie zo zahraničných odborných akcií a skúsenosti pri navrhovaní a realizácii asfaltových vozoviek s využitím recyklovanej CB vozovky v podkladovej vrstve.

Úspešnosť konferencie sa nedá hodnotiť počtom jej účastníkov. Rozhodujúcimi parametrami sú odborná úroveň prednášajúcich a aktuálnosť zvolených tém. Osobne si nemenej cením aj odvahu účastníkov verejne vystúpiť so svojím názorom. Verím, že k tomu v tomto prípade prispelo aj netradičné vedenie konferencie a diskusie k jednotlivým príspevkom.

Na základe odprezentovaných príspevkov a diskusie účastníkov konferencie boli sformulované závery vo forme doplnenia aktivít SAAV v roku 2019:

SAAV zorganizuje porovnávacie skúšky stanovenia vodonepriepustnosti hutnených asfaltových vrstiev na ochrannej vrstve izolácie mosta (STN 73 6242, informatívna príloha A).

SAAV vytvorí pracovnú skupinu s cieľom spracovania návrhu na úpravu KLA tak, aby sa dali objektívnejšie stanoviť parametre asfaltov pre jednotlivé asfaltové vrstvy vozovky v závislosti od geografického umiestnenia stavby. Pritom sa bude vychádzať z výsledkov prác vykonaných v tejto oblasti na Žilinskej univerzite v Žiline pod vedením prof. Dr. Ing. J. Komačku. Návrh bude poskytnutý spracovateľovi aktualizovaného znenia KLA v roku 2019.

SAAV umiestni na svojej webovej stránke prezentácie prednášok, ktoré odzneli na workshope o navrhovaní vozoviek konanom v roku 2018 (Lednice, Česká republika). Na získanie súhlasu osloví organizátorov workshopu Ing. Z. Boros.


Naša vďaka patrí prednášajúcim, sponzorom, ale aj všetkým tým, ktorí sa na konferencii zúčastnili, čím nemalou mierou prispeli k jej úspešnému priebehu.

Tešíme sa na stretnutie s vami na ďalších odborných akciách organizovaných SAAV.


Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

odborný garantFotogaléria k článku