Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Významné postavenie ÚDPT je v oblasti dopravy, pôšt, logistiky a stavebníctva pri aproximácií právnych noriem EÚ v SR


Únia dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky (ÚDPT SR), predtým Zväz zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, vznikla v júli 1996  ako združenie presadzujúce záujmy svojich členov pri rokovaniach so štátnymi, regionálnymi odborovými orgánmi a organizáciami pri riešení hospodárskych a sociálnych problémov. Počas doterajšieho pôsobenia prešla  organizácia rôznymi zmenami, aby v konečnom dôsledku posilnila svoje postavenie hlavne na medzinárodnej a národnej úrovni. Došlo i k zmene názvu na Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Členskú základňu tvoria v súčasnosti členské organizácie z jednotlivých odvetví dopravy (železničnej, automobilovej, leteckej a vodnej a nadväzujúcich činností) pôšt a telekomunikácií. V súčasnosti tvorí našu základňu 18 riadnych členských organizácií a dve organizácie ako pridružení členovia s počtom takmer 47-tisíc zamestnancov. Má celoslovenskú pôsobnosť. Sídlo má v Bratislave, Bazová č. 2.

Je záujmovým združením s právnou subjektivitou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb./organizácie zamestnávateľov. Vznikla s cieľom napomáhať vytváranie optimálnych podmienok na rozvoj zamestnávateľských a podnikateľských aktivít v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií a v nadväzujúcich činnostiach.

Je riadnym členom vrcholovej slovenskej zamestnávateľskej organizácie AZZZ SR (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR; www.azzz.sk).

Únia zaujíma stanoviská k materiálom strategického, koncepčného a hospodárskeho charakteru, ktoré sa dotýkajú záujmov jej členov, najmä prostredníctvom tripartitných rokovaní na odvetvovej i národnej úrovni. Predkladá stanoviská a pripomienky k novoutvorenej legislatíve tak, aby v čo najväčšej miere vyhovovala potrebám členskej základne. Záujmy svojich členov presadzuje aj pri aproximácii právnych noriem EÚ tak, aby bola zabezpečená rovnosť podnikateľských podmienok členov únie v podmienkach liberalizovaného európskeho sektora.

Únia pôsobí v prospech ochrany záujmov svojich členov pri rokovaniach s ústrednými a územnými orgánmi štátnej správy, samosprávy a odborovými orgánmi, najmä v problematike, ktorá je predmetom kolektívneho vyjednávania, uzatvárania dohôd a kolektívnych zmlúv.

Vytvára stále i dočasné odborné pracovné sekcie, prostredníctvom ktorých poskytuje odbornú, konzultačnú a poradenskú činnosť svojim členom.


Na začiatku svojej existencie sa ÚDPT SR etablovala predovšetkým ako zamestnávateľský partner vtedajšieho Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a začala sa tvoriť spolupráca, ktorá sa orientovala na rezortnú komunikáciu s cieľom prenášať informácie o zámeroch ministerstva a o možnostiach aktívnej spolupráce členskej základne ÚDPT SR na deklarovaných zámeroch. Vznikli pracovné skupiny (tzv. malé tripartity), ktorých úlohou bolo ešte detailnejšie sa zaoberať problematikou, ktorú zastrešujú jednotlivé odborné sekcie na ministerstve.

Táto spolupráca neskôr vyústila na úrovni rezortu k uzatvoreniu dohody o spolupráci pri realizovaní hospodárskeho a sociálneho partnerstva s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Úniou dopravy, pôšt a telekomunikácii SR a Asociáciou odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií. Táto dohoda sa každoročne v závere príslušného roka vyhodnocuje a prijímané závery sú orientované na riešenie aktuálnych problémov rezortu. V úzkej spolupráci s MDV SR sa podieľame na projektoch EÚ, v riadiacom výbore, monitorovacom výbore a tiež na príprave projektov.

Napriek tomu, že členská základňa ÚDPT SR je orientovaná na dopravu, týkajú sa nás aj problémy presahujúce pôsobnosť rezortu dopravy. Preto sme smerovali naše aktivity na riešenie aj celospoločenských problémov prostredníctvom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, kde aktívne spolupracujeme predovšetkým na tvorbe legislatívy v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Zákonník práce, zákon o kolektívnom vyjednávaní, Národná sústava povolaní) a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, Národná sústava kvalifikácií).

ÚDPT SR a jej členské subjekty majú dobre rozvinutú aj spoluprácu s akademickou obcou. Sú to predovšetkým stredné odborné školy so zameraním na dopravu, teraz už aj v rámci duálneho vzdelávania. Významnú pozíciu má v spolupráci s ÚDPT SR Žilinská univerzita v Žiline, kde preferujeme silné prepojenie teórie s praxou a spoluprácu vo vedeckej a výskumnej oblasti. Odborníkov sa zúastňujú na maturitných skúškach na stredných odborných školách a na štátnych záverečných skúškach na Žilinskej univerzite v Žiline.

Medzinárodná pôsobnosť sa v súčasnosti realizuje predovšetkým prostredníctvom AZZZ SR. Dlhodobo však funguje spolupráca ÚDPT SR so Zväzom priemyslu a dopravy ČR. Každoročné stretnutia vedenia zväzu a únie sú stále nevyčerpateľnou výmenou poznatkov a skúseností. Napriek tomu, že to považujeme za medzinárodné rokovanie, sú predmetom rokovania témy veľmi podobné, ako riešia naše krajiny. Samozrejmé sú operatívne telefonické a elektronické konzultácie a výmeny dokumentov k aktuálnym témam.


ÚDPT SR bude v budúcom období aktívnou súčasťou rezortného tripartitného dialógu na úrovni Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ako člen AZZZ SR sa naďalej bude podieľať na skvalitňovaní podnikateľského prostredia, a to predovšetkým prostredníctvom sociálneho dialógu a aktívnou spoluprácou so sociálnymi partnermi. Využitie potenciálu členskej základne ÚDPT SR je predpokladom dobrej legislatívy využívanej  smerom k budovaniu medzinárodnej konkurencieschopnosti a prosperite, smerom k vyššej životnej úrovni v Slovenskej republike.


                                                                                                 JUDr. Igor Cap, MBA

                                                                                                    Prezident ÚDPT SR