Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

SOCIÁLNA LEGISLATÍVA – DIGITÁLNY TACHOGRAF II. GENERÁCIE


Záznamové zariadenie v cestnej doprave, čiže tachograf, je zariadenie pevne spojené s motorovým vozidlom, ktoré indikuje a zaznamenáva okamžitú rýchlosť, prejdenú vzdialenosť motorového vozidla a pracovné činnosti vodiča 1 a 2 za súčasného merania času.

Tachograf je kľúčovým prvkom na zabezpečenie bezpečnosti v cestnej premávke a podlieha pravidelnej kontrole.


Kontrola tachografov sa v Slovenskej republike riadi podľa zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave schváleného Národnou radou Slovenskej republiky a podľa zákona č.157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení vydaného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.


Podľa článku 288 zmluvy o fungovaní Európskej únie sa používanie a kontrola záznamového zariadenia riadia aj podľa vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ č. 2016/799, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov.


Ako celok sú záväzné a vo všetkých častiach priamo použiteľné v členských štátoch Európskej únie. Európska únia a AETR štáty prostredníctvom záznamových zariadení vytvorili jednotný systém na zaznamenávanie pracovných činností vodičov v doprave s cieľom kontroly dodržiavania ich práce v nadväznosti na sociálnu legislatívu a na zaznamenávanie prejdenej dráhy a rýchlosti motorového vozidla.


Týmto krokom sa docielilo zosúladenie viacerých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy a ktoré slúžia na harmonizáciu a vytvorenie rovnakých podmienok hospodárskej súťaže v oblasti dopravy s cieľom zlepšenia pracovných podmienok a zabezpečenia bezpečnosti na pozemných komunikáciách.


Na jar tohto roku v Európskej únii v sektore predaja a prevádzkovania nákladných vozidiel a autobusov nastalo napätie, keďže nie každý členský štát a jeho dielne boli pripravené na zavedenie druhej generácie digitálnych tachografov.


Táto nepripravenosť spôsobila, že nové motorové vozidlá nebolo možné uviesť do prevádzky. Dôvodom nepripravenosti bola nielen nedostupnosť tzv. dielenskej karty druhej generácie, bez ktorej tachograf tejto generácie nie je možné nastaviť, ale aj nepripravenosť niektorých dielní, čo sa týka ich technického vybavenia a personálneho obsadenia.

Slovensko je jedna z krajín EÚ, ktorej sa do termínu 15. 6. 2019 podarilo pripraviť na zavedenie digitálnych tachografov druhej generácie. Účastníkmi tejto prípravy bola sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy a výstavby SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, dodávateľ kariet do digitálnych tachografov v SR a zastúpenie značky VDO pre SR, ktorou je spoločnosť TAMEX so sídlom v Bratislave.

Zoznam dielní, ktoré sú pripravené na digitálne tachografy druhej generácie, je dostupný aj na stránke www.tamex.sk v sekcii Nový tachograf.


Digitálny tachograf druhej generácie priniesol so sebou nové povinnosti pre dopravcov. Zásadná zmena nastala v sťahovaní a vo vyhodnocovaní dát z tachografov a kariet vodičov. Keďže pri digitálnych tachografoch druhej generácie sa zmenila štruktúra dát, niektoré staršie nástroje na sťahovanie a vyhodnocovanie dát sa stali v prípade tachografov druhej generácie nefunkčnými. Tento problém sa netýka používateľov poslednej generácie dátových kľúčov od VDO, ktorej výrobky v tejto špecifickej oblasti služieb distribuuje na Slovensku spoločnosť TAMEX už viac ako 25 rokov. Každý držiteľ dátového kľúča DLK PRO si môže v spoločnosti TAMEX zakúpiť jeho upgrade licenčnú kartu alebo nahradiť starú generáciu akejkoľvek inej verzie a značky dátového kľúča s verziou DLK PRO SMART. Spoločnosť TAMEX má v ponuke okrem manuálneho sťahovania dát zariadením DLK PRO SMART plnoautomatizovaný systém cez mobilnú dátovú GSM sieť.


K automatickej archivácii a vyhodnocovaniu dát vrátane sociálnej legislatívy z digitálnych tachografov prvej aj druhej generácie má spoločnosť TAMEX v ponuke nový inovatívny programový systém TIS WEB 5, ktorý kompletne nahrádza všetky jeho staršie verzie.   Pre dopravcov priniesol digitálny tachograf druhej generácie aj zmeny týkajúce sa jeho nových, tzv. DSRC a GNNS modulov. DSRC modul je určený pre kontrolné orgány na vzdialenú kontrolu priestupkov a manipulácie so systémom tachografu bez toho, aby sa muselo motorové vozidlo zastaviť. GNNS modul je určený na satelitnú komunikáciu týkajúcu sa záznamu polohy začiatku a konca pracovnej zmeny a záznamu polohy každých troch hodín plynulej jazdy.


V prípade digitálnych tachografov prvej generácie sa najviac manipulovalo s jeho snímačom pohybu. To bolo dôvodom, že so zavedením digitálneho tachografu druhej generácie sa zaviedol aj nový snímač pohybu so zmeneným dátovým rozhraním a s vyššou úrovňou zabezpečenia, aby jeho manipulácia bola nemožná a v každom prípade exaktne odhaliteľná.


Všetky tieto technické smerovania sa týkajú aj ďalšej pripravovanej legislatívnej zmeny, keď digitálny tachograf v rámci satelitného systému bude zaznamenávať hraničné priechody a miesta nakladania a vykladania tovaru. V prípade svojej DSRC komunikácie bude schopný prenášať aj údaje o prekročení zaťaženia náprav vozidla. Tieto zmeny by mali byť účinné od roku 2022 a mali by sa týkať minimálne vozidiel tranzitnej prepravy. Pre prevádzkovateľov digitálnych tachografov druhej generácie táto zmena bude znamenať iba upgrade programu v tachografe a v prípade staršej generácie jeho výmenu.


Aj keď sa názory môžu líšiť, tachograf by sa nemal považovať za vynútené zlo, keďže ide o bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky vrátane tých, ktorí si tento článok prečítali.


Digitálny tachograf druhej generácie prináša pre prevádzkovateľov aj inovatívne funkcie, ako napr. bluetooth konektivitu so zariadeniami s OS Android a iOS. Na tieto účely sú dostupné bezplatné aplikácie s cieľom sprehľadnenia práce vodičov, čo sa týka dodržiavania času prestávok, denných a týždenných jázd, denných a týždenných odpočinkov vrátane ich kompenzácií a čo sa týka sťahovania a archivácie dát z ich kariet vodičov v predpísanom intervale 28 dní. Tieto údaje vodičov možno v online režime prenášať aj do počítača zamestnávateľa s cieľom plánovania ich jázd tak, aby neboli v rozpore so sociálnou legislatívou.


www.tamex.sk


Fotogaléria k článku