Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

CESTÁRSKY DEŇ


Dňa 8. 10. 2019

Zástupcovia Slovenskej správy ciest ( SSC),

 úseku 2000 – Technický rozvoj v spolupráci s pobočkou Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS) pri SSC 8. októbra 2019 pripravili už dvadsiate šieste diskusné fórum Cestársky deň pod názvom: VYBRANÉ TECHNOLÓGIE SKUPINY EUROVIA

Záštitu nad odborným fórom prevzal riaditeľ úseku technického rozvoja Ing. Jozef Polčic. Odborným garantom bol Ing. Peter Kovaľ, predseda Slovenskej asociácie pre asfaltové vozovky (SAAV). Na podujatí odzneli tri prednášky, ktoré boli rozdelené do dvoch blokov:

BLOK 1

Obrusné vrstvy s nízkou hlučnosťou Ing. Peter Haminda za EUROVIA SK, a. s.


Asfaltové zmesi so zvýšenou odolnosťou proti trvalým deformáciám – využitie odpadového polyetylénu Ing. Peter Kovaľ, EUROVIA SK, a. s.


BLOK 2

Power road®, pozitívna energetická cesta – Ing. Peter Kovaľ, EUROVIA SK, a. s.


V prvej prednáške prednášateľ podrobne informoval o unikátnej technológii, ktorú možno použiť v cestnom hospodárstve na znižovanie hlučnosti z dopravy. Podrobne bolo prezentované zloženie tejto zmesi spolu s ostatnými požadovanými parametrami a kritériami.

Prednášateľ podrobne vysvetlil aj detaily položenia tejto zmesi a predstavil niekoľko referenčných stavieb, ktoré sa pravidelne sledujú.

Druhá prednáška bola zameraná na asfaltové zmesi so zvýšenou odolnosťou proti trvalým deformáciám – využitie odpadového polyetylénu. Prednášateľ oboznámil účastníkov s technickými aj technologickými parametrami asfaltových zmesí. Pridávanie odpadového polyetylénu do asfaltových zmesí vo forme výrobku – prísady zaznamenalo pozitívne výsledky. Odpad, napr. PET fľaše, sa nedá pridávať rovno do asfaltových zmesí. Prednášateľ predstavil aj niekoľko realizácií a informoval tiež  o skúsenostiach s využitím odpadového polyetylénu do asfaltových zmesí.


Tretia prednáška na tému power road ®, pozitívna energetická cesta, bola veľmi zaujímavá. V rámci svojej prednášky prednášateľ informoval o využití energie z vozovky. Cesty zachytávajú slnečnú tepelnú energiu, ktorú možno prostredníctvom systému tepelných čerpadiel ukladať a následne distribuovať do okolitých budov a infraštruktúry. Táto technológia bola tiež podrobne vysvetlená a prednášateľ účastníkom diskusného fóra predstavil aj referenciu, ktorá sa nachádza v Prahe, v sídle spoločnosti EUROVIA.

Myslím si, že všetky témy boli veľmi zaujímavé nielen pre účastníkov z oblasti cestnej infraštruktúry, ale aj pre širokú odbornú verejnosť, ktorá má možnosť sa na Cestárskych dňoch zúčastňovať. Rada by som poukázala na fakt, že toto fórum je priestor na prediskutovanie otázok, ktoré nás trápia, s ktorými máme problém, potrebujeme poradiť alebo len máme záujem informovať našich kolegov, dodávateľov, investorov, verejnosť. Je to priestor na odovzdávanie vzájomných skúseností, získavanie aktuálnych informácií aj nových kontaktov. V neposlednom rade je to priestor, na ktorom sa účastníci môžu oboznámiť s novými technológiami, ktoré doposiaľ na Slovensku neboli aplikované.

Účasť, profesijné zloženie a firemné zastúpenie prítomných účastníkov nás veľmi potešili. V diskusii priamo po prednáškach, ale následne aj v kuloároch boli predebatované a zodpovedané viaceré otázky, ktoré prítomní položili. Tomu sa úprimne tešíme a zároveň to chápeme ako dôkaz zmysluplnosti našej práce. O tom svedčí aj účasť na tomto diskusnom fóre, ktorá bola 55 účastníkov

Ďakujeme všetkým, ktorí o túto akciu prejavili záujem a pochopili, že aj týmto spôsobom sa spoločne snažíme riešiť problémy, ktoré nás trápia.


Spracovala: Ing. Daniela Čanigová

www.ssc.sk