Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

ZMENA KLÍMY - téma verejná, téma firemná


Zmena klímy je nespochybniteľným fenoménom súčasnosti a stáva jednou z najväčších výziev environmentálnej politiky. Rešpektovaná medzinárodná organizácia Svetové ekonomické fórum (World Economic Forum – WEF) každoročne vydáva dokument Správa o globálnych rizikách, v ktorom  vyhodnocuje 50 najväčších globálnych rizík z hľadiska ich účinku, pravdepodobnosti a vzájomných interakcií. Aj v správe z roku 2019 zaradilo extrémne prejavy počasia, krízu z nedostatku vody, prírodné katastrofy a zlyhanie zmierňovania zmeny klímy a adaptácie medzi 5 najväčších rizík súčasnosti. Aj keď sú prejavy zmeny klímy na celom svete a v regiónoch rôzne, jej nepriaznivé dôsledky na sociálno-ekonomické a prírodné systémy sú stále významnejšie a vyžadujú si aktívne riešenie.

V decembri 2015  medzinárodné spoločenstvo schválilo Parížsku dohodu ako globálny nástroj pre boj so zmenou klímy.

Rok 2019 sa často nazýva rokom ambícií a konania s cieľom zabezpečiť, aby naše kroky a naše ambície boli v súlade s cieľmi Parížskej dohody. Medzi globálnymi ambíciami, ku ktorým sa štáty zaviazali pod Parížskou dohodu, a súčasnou úrovňou úsilia však existuje veľký rozdiel. Aj keby sa podarilo implementovať všetky aktivity vyplývajúce zo súčasných národných záväzkov, stále by sme sa na konci storočia dostali iba na úroveň globálneho oteplenia medzi +2,7 až +3,4 ° C v porovnaní s predindustriálnym obdobím. To je ďaleko nad rámec toho a ľudstvo môžu tolerovať. Dôsledky zmeny klímy totiž majú nielen vážny negatívny dopad na ekonomiku, môžu viesť  k nezvratným dôsledkom  na ekosystémy a nakoniec by zanechali obrovské časti našej planéty neobývateľné. Je mimoriadne naliehavé posilniť globálnu odpoveď na zmenu klímy.

Riešením, ktoré by malo v konečnom dôsledku zabrániť, alebo aspoň minimalizovať riziká a negatívne dôsledky zmeny klímy, je kombinácia zmierňovacích opatrení zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov (mitigácia) s opatreniami, ktoré znížia zraniteľnosť a umožnia adaptáciu človeka a ekosystémov s nižšími ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi nákladmi. Cieľom adaptácie je zmierniť nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, znížiť zraniteľnosť a zvýšiť adaptívnu schopnosť prírodných a človekom vytvorených systémov voči aktuálnym, alebo očakávaným negatívnym dôsledkom zmeny klímy, a posilniť odolnosť celej spoločnosti zvyšovaním verejného povedomia v oblasti zmeny klímy a budovaním znalostnej základne pre účinnejšiu adaptáciu.

S využitím takýchto riešení je ešte možno zvrátiť alebo aspoň spomaliť zmenu klímy tak, aby sme sa vyhli jej najhorším dôsledkom a transformovali svetové hospodárstvo na čistejšiu a odolnejšiu formu.