Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

ASFALTOVÉ VRSTVY S NÍZKOU HLUČNOSŤOU


Problematika hluku je dnes úzko prepojená s rozvojom dopravy a dopravnej infraštruktúry miest a obcí. Hluk spôsobovaný vozidlami má viac zdrojov. Jedným zo zdrojov je hluk vznikajúci na styku pneumatiky a povrchu vozovky. Znižovanie tohto hluku je možné viacerými opatreniami ako zníženie rýchlosti vozidiel, výstavbou protihlukových stien a pod. EUROVIA urobila zásadný krok k dosiahnutiu tohto cieľa, a to „tichou“ povrchovou úpravou VIAPHONE.


VIAPHONE, asfaltová zmes s nízkou hlučnosťou

 VIAPHONE je jeden z výrobkov vyvinutých pre splnenie očakávania tých, ktorí žijú v blízkosti ciest, z pohľadu zníženia hluku a v širšom pohľade ochrany životného prostredia. Tento typ obrusnej vrstvy zaisťuje trvalé zníženie valivého hluku (pri predpísanej údržbe), dobré drenážne vlastnosti a vynikajúce protišmykové vlastnosti. Okrem kvality komfortu a bezpečnej jazdy má VIAPHONE veľmi zaujímavú, homogénnu štruktúru povrchu. Jeho malá hrúbka eliminuje potrebu výškových úprav prvkov inžinierskych sietí vo vozovke a znižuje problémy s napojením.

Zloženie a vlastnosti zmesi VIAPHONE

VIAPHONE je asfaltová zmes zrnitosti 0/8 mm pre tenké obrusné vrstvy. Ide o asfaltovú zmes s prerušenou krivkou zrnitosti s vysokým obsahom hrubého kameniva. Ako spojivo sa používa polymérmi modifikovaný asfalt s prídavkom organických vlákien. Vlákna napustené asfaltom pôsobia ako „tlmič hluku“. Na výrobu zmesi sa používa iba vybrané kamenivo, ktoré zaisťuje veľmi dobré protišmykové vlastnosti položenej vrstvy. Zmes sa kladie zvyčajne v hrúbkach 25 mm. V poslednom období sa uplatňuje aj zmes zrnitosti 0/11 mm, ktorá sa ukladá v hrúbke 40 mm. Obe zmesi majú vynikajúcu odolnosť proti trvalým deformáciám.

VIAPHONE – Idanská ulica v Košiciach

Akustický komfort a metódy merania hluku

 Na základe série meraní metódou SPB (horizontálna vzdialenosť polohy mikrofónu od osi pruhu, v ktorom sa merané vozidlá pohybujú, musí byť 7,5 m s výškou 1,2 m nad terénom) možno uviesť, že pri uvedenej metóde dosahuje VIAPHONE® hodnoty LAmax = 72 dB a nižšie, zatiaľ čo asfaltová zmes ACo 11 má obvykle hodnotu LAmax = 76 dB.

V posledných rokoch sa meranie hluku často vykonáva metódou tesnej blízkosti CPX podľa normy ISO 11819-2. Podľa nej sú mikrofóny umiestnené tesne vedľa pneumatiky idúceho vozidla. Z výsledkov meraní vyplýva, že bežne dosiahnuteľný rozdiel v hladine hluku medzi bežne používanými povrchmi a vrstvou VIAPHONE sú 3,0 dB, čo zodpovedá 50 % zníženiu intenzity dopravy. Na novom povrchu VIAPHONE je obvyklá hlučnosť pri rýchlosti 50km/hod okolo 87 dB, na referenčnom úseku ACo 11 okolo 90 dB.

Na porovnávanie vlastností rôznych povrchov vozoviek je metóda CPX vhodnejšia. Dáva kontinuálny záznam vlastností v celom úseku, ktorý umožňuje zachytiť aj lokálne odchýlky.

Metóda SPB je, naopak, vhodnejšia na posúdenie hlučnosti v konkrétnych podmienkach danej lokality, keď sa okrem povrchu vozovky uplatnia ďalšie vplyvy.

Je nutné tiež spomenúť, že akustické vlastnosti všetkých nízkohlukových asfaltových povrchov sa časom zhoršujú. Závisí to od mnohých faktorov, z ktorých najvýznamnejší je znečistenie povrchu, zvlášť pri extrémnej zimnej údržbe. Podľa našich skúsenosti ročná strata z hľadiska znečistenia je okolo 0,5 dB. Preto pri tomto type povrchovej úpravy navrhujeme jeho čistenie v ročných, maximálne dvojročných intervaloch, v závislosti od jeho prevádzkových podmienok.


VIAPHONE – prieťah obce Dvorianky


 Skúsenosti s technológiu VIAPHONE


EUROVIA má bohaté skúsenosti s technológiou VIAPHONE nielen vo Francúzsku, ale aj v iných krajinách. Veľké skúsenosti sú v Českej republike kde už v roku 2010 prebehli prvé návrhy zmesi, laboratórne skúšky a EUROVIA CS, a. s., položila prvé pokusné úseky. V roku 2011 asfaltová zmes VIAPHONE získala zlatú cenu v súťaži Stavební výrobek usporiadanej Českou stavebnou akadémiou.


Na Slovensku EUROVIA SK, a. s., prvý úsek realizovala technológiou VIAPHONE v roku 2016 v Košiciach na Idanskej ulici v dĺžke 480 m. V roku 2017 boli realizované dva úseky, a to v obci Dvorianky, cesta I. triedy v dĺžke 150 m, a v Michalovciach na Školskej ulici, dĺžka úseku zhruba 480 m. V obci Dvorianky sa pokračovalo pokládkou VIAPHONU aj v roku 2019, kde sme realizovali celkový prieťah obcou, dĺžka úseku 600 m. V tomto roku sme uplatnili túto technológiu ešte v meste Trebišov, na Ulici kpt. Nálepku, to je cesta I. triedy, v dĺžke 700 m.

Meranie hluku povrchu všetkých úsekov realizovaných v rokoch 2016 a 2017 previedlo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Brno, metódou CPX, v apríli 2018. Meranie sa robilo v oboch jazdných pruhoch (t. j. obidvoma smermi) pomocou prejazdu špeciálnym meracím prívesom pri konštantnej rýchlosti 50 km/h – meranie hlučnosti styku pneumatika – vozovka. Ku každému úseku VIAPHONE sa urobilo aj referenčné meranie na porovnanie na vrstve ACo 11, ktorá bola pokladaná v tom istom čase.


Z vykonaného merania v teréne vychádza priemerná hodnota ekvivalentnej hladiny akustického tlaku pri referenčnej rýchlosti 50 km/h, referenčnej tvrdosti SRTT pneumatiky a referenčnej teploty povrchu vozovky aj vzduchu pre jednotlivé úseky takto:


Povrch VIAPHONE z roku 2016 LAeq = 88,0 dB – úsek Košice

Povrch ACO 11 z roku 2016 LAeq = 89,8 dB – úsek Košice, referenčné meranie

Povrch VIAPHONE z roku 2017 LAeq = 88,2 dB – úsek Dvorianky, smer Vranov nad Topľou

Povrch VIAPHONE z roku 2017 LAeq = 87,3 dB – úsek Dvorianky, smer Trebišov

Povrch ACO 11 LAeq = 90,2 dB – úsek Dvorianky, referenčné meranie

Povrch VIAPHONE z roku 2017 LAeq = 86,8 dB – úsek Michalovce

Povrch ACO 11 z roku 2017 LAeq = 89,4 dB – úsek Michalovce, referenčné meranie


Meranie potvrdilo účinnosť VIAPHONU, rozdiel v hladine hluku k referenčným úsekom je 1,8 až 2,9 dB. Do úvahy treba vziať aj počet vykonaní zimnej údržby, teda počet zím bez následného vyčistenia, ktoré znižujú účinnosť VIAPHONU zhruba o 0,5 dB.


V Košiciach by povrchu VIAPHONE pomohlo jeho vyčistenie, zanesenie nečistotami je najvyššie. Tento úsek bol v prevádzke už dve zimné obdobia k dátumu merania, k dnešnému dňu už tri zimné obdobia, a podľa našich informácií bez následného vyčistenia.


Meranie v Michalovciach preukázalo najlepší dosiahnutý výsledok. Je to dané predovšetkým miestnymi podmienkami. Ide o miestnu pozemnú komunikáciu na sídlisku. Povrch nie je znečistený a jeho zaťaženie ťažkou technikou a vysokou intenzitou premávky je minimálne na rozdiel od úseku komunikácie v Dvoriankach, kde ide o komunikáciu prvej triedy, ktorá tvorí prieťah obcou. Aj tieto komunikácie boli k dátumu merania v prevádzke už jedno obdobie zimnej údržby bez následného vyčistenia.


Možno teda konštatovať, že na meraných úsekoch pozemných komunikácií so špecializovaným povrchom VIAPHONE bola overená ich funkčnosť v teréne z akustickej stránky. Konkrétne merané povrchy pozemných komunikácií v teréne spĺňajú definované požiadavky na obrusné zmesi so zníženou hlučnosťou.


Ing. Peter Kovaľ

EUROVIA Services, s. r. o.

www.eurovia.sk


Literatúra:

Nové kryty asfaltových vozovek s menší hlučností, Ing. Michal Sýkora, Ing. Petr Bureš Eurovia Services, s. r. o., ČR, Ing. Jiří Fiedler TIP Servis.

  • PROTOKOL č. 001/18-H o měření hluku dle ISO/CD 11819-2, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

TP 259 ASFALTOVÉ SMĚSI PRO OBRUSNÉ VRSTVY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ, Technické podmínky, Ministerstvo dopravy ČR.

KŘIVÁNEK, Vítězslav et al. Dlouhodobé hodnocení hlučnosti povrchů vozovek. Certifikovaná metodika. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2017. 52 s. ISBN 978-80-88074-53-3