Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb 2019


Rozhodnutie doplniť názov, a teda aj zameranie konferencie sa v posledných ročníkoch ukázalo ako veľmi dobré rozhodnutie. Umožnilo prezentovať poznatky a technológie novým spoločnostiam a významne obohatiť program konferencie.

V tomto roku to bolo vystúpenie reprezentantov poľskej spoločnosti Alma-Color Sp., z o. o.  , (P. Krzyżanowski) a spoločnosti B.S.O., s. r. o. (Ing. R. Balogh), ktorá je jej výhradným obchodným zástupcom pre Slovenskú republiku s príspevkom o ochrane betónových konštrukcií prípravkom Polyurea. Je to tekutá, pružná, rýchlo tvrdnúca, dvojzložková izolačná membrána, ktorá vzniká pri reakcii izokyanátovej a polyolovej zložky. Slúži ako ochrana pred vlhkosťou, chemickými látkami a mechanickým poškodením.

K „netradičným“ príspevkom môžeme zaradiť aj zaujímavú prezentáciu geosyntetickej cementovej kompozitnej rohože s obchodným názvom Concrete Canvas, prednesenú Ing. Ľ. Tomíkom zo spoločnosti Center for Energy Systems, CESys, s. r. o. Využitie tohto produktu je veľmi široké a určite sa za krátky čas s niektorou z aplikácií stretneme aj na Slovensku.

Tak ako vždy, informáciu o aktuálnych rezortných predpisoch MDV SR predniesla Ing D. Čanigová z SSC a o aktuálnych zmenách európskej legislatívy súvisiacej so stavebnými materiálmi informovala vo svojom príspevku Ing. K. Bzovská z MDV SR. O zmenách TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi referoval Ing. R. Kovács zo spoločnosti VUIS – CESTY, spol. s r. o.

Súčasný stav prípravy nového stavebného zákona z hľadiska Stavebnej komory Slovenskej republiky podrobil kritike P. Koniar, ktorý sa vo svojom druhom príspevku podrobne venoval problematike pečatenia mostoviek. Zaujímavé témy a vysoká odborná úroveň, tak možno hodnotiť príspevky pracovníkov SSC Ing. P. Pšeneka, Ing. J. Zaťka a Ing. J. Voškovej, ktoré sa týkali mostov na cestách I. triedy a výstavby nového mosta cez Dunaj medzi Komárnom a Komáromom. Prehľad 30-ročnej histórie mostných izolácií v Českej a Slovenskej republike prezentoval vo svojom vystúpení Ing. K. Matejů, CSc., zo spoločnosti Izomex, s. r. o. Zaujal aj príspevok o histórii výstavby diaľnic v Československu, ktorý predniesli zástupcovia spoločnosti KOGA Bau so svojimi českými kolegami.

Informácie o možnostiach 3D a BIM projektovania mostných konštrukcií zazneli od významného zástupcu projektantov Ing. F. Brliťa zo spoločnosti CEMOS, s. r. o. Poznatky z výstavby tunelov v zahraničí boli predmetom príspevkov pracovníkov spoločnosti Renesco, a. s., Ing. P. Šumichrasta a Ing. B. Dleska. Problémy s využitím liateho asfaltu na chodníkoch v tuneloch analyzovala Ing. Z. Abaffyová zo spoločnosti CESTY NITRA, a. s.

Dva prístupy k riešeniu mostných uzáverov prezentovali spoločnosti littlefinger, s. r. o., a AQUA – VITA, spol. s r. o. Uvidíme, ktoré z riešení sa lepšie uplatní v praxi.

Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o. (Ing. J. Adamec a Ing. M. Lorincz) informovala o využití svojich produktov pri výstavbe diaľnice D3 v úseku Čadca – Svrčinovec. Odolnosť výstužnej vložky asfaltového izolačného pásu po aplikácii ochrannej vrstvy z liateho asfaltu deklaroval vo svojom príspevku Ing. A. Fonód, PhD., zo spoločnosti VUIS – CESTY, s. r. o.

Priebežná diskusia ku každému príspevku bola potvrdením vysokej zaangažovanosti účastníkov konferencie. Preto naša vďaka patrí nielen prednášajúcim a sponzorom, ale všetkým účastníkom. Som presvedčený, že v tomto trende bude pokračovať aj budúci  XXVIII. ročník, na ktorý vás v mene organizátorov pozývam.

Konferencia sa bude konať dňa 25 . - 27. 11. 2020

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

Odborný garant konferencie

domtechniky@azet.sk


Fotogaléria k článku