Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Deň otvorených dverí na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline


Dňa 5. februára 2020 sa na pôde Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline konal deň otvorených dverí pre záujemcov z radov stredoškolských študentov, ale aj pre súčasných študentov a pre verejnosť. 

Tento rok sa na tejto udalosti okrem pedagógov, výskumníkov a doktorandov z ôsmich katedier Stavebnej fakulty (Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky, Katedra geodézie, Katedra Geotechniky, Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Katedra cestného staviteľstva, Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Katedra technológie a manažmentu stavieb, Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva) zúčastnili zástupcovia partnerských spoločností: Colas Slovakia, a. s., Eurovia SK, a. s., Geart, s. r. o., Chémia – servis, a. s., Prodex, s. r. o., Reming Consult, a. s., Strabag, s. r. o., Železnice Slovenskej republiky a Výskumný a vývojový ústav železníc. To, že sa na takomto podujatí zúčastnia aj firmy z praxe, motivuje uchádzačov, lebo vidia, že je o absolventov študijných programov v odbore stavebníctvo záujem, že nebudú študovať niečo, čo v praxi nie je potrebné. Študenti, ktorí už študujú na fakulte, mali možnosť informovať sa vo firmách na odbornú prax, ktorú musia absolvovať počas štúdia, a dozvedieť sa viac o kariérnych príležitostiach. Tí starší mohli oceniť aj odborné informácie o realizovaných a pripravovaných projektoch.

Na dni otvorených dverí sa zúčastnilo viac ako 150 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Okrem domácich žilinských stredoškolákov prišli žiaci z Košíc, zo Spišskej Novej Vsi, z Oravy, Liptova, Martina, Kysúc, Nitry, Trnavy, Bratislavy, ale aj z Ostravy. Primárne išlo o študentov odborných škôl, ale našli sa medzi nimi aj gymnazisti a poslucháči obchodnej akadémie.

              Pri spoločnej prezentácii v aule si uchádzači vypočuli prorektora univerzity prof. Ing. Josefa Vičana, CSc, ktorý predstavil, čo všetko im môže ponúknuť Žilinská univerzita v Žiline v podobe jedinečného kampusu, bohatých možností štúdia a študentského života. Dekan fakulty prof. Ing. Marián Drusa, PhD., a prodekanka fakulty doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD., uchádzačov oboznámili s ponukou kvalitných a jedinečných študijných programov, s procesom prijímania na štúdium, s možnosťami absolvovania časti štúdia v zahraničí a s mnohými ďalšími benefitmi, ktoré im stavebná fakulta dokáže poskytnúť. 

Ďalej návštevníci mali možnosť zoznámiť sa s fakultou, jej priestormi, oddychovou zónou, s laboratóriami, s možnosťami uplatnenia, ako aj s vedeckou a odbornou činnosťou pracovníkov katedier. V rámci podujatia sa mohli na čokoľvek opýtať, ale mohli si vyskúšať aj virtuálnu realitu, zapojiť sa do rôznych súťaží, či už išlo o silu, alebo o šikovnosť. Panovala výborná atmosféra.

Cieľom podujatia bolo ukázať možnosti štúdia na stavebnej fakulte priamo v jej priestoroch, prezentovať výhody a kvalitu štúdia na Žilinskej univerzite, predstaviť uchádzačom bohaté možnosti uplatnenia. S priebehom podujatia sme boli spokojní, žiaci prejavili záujem a viacerí sa vyjadrili, že sa chcú stať našimi študentmi.


doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť

www.svf.uniza.sk                        

Fotogaléria k článku