Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE V SLOVENSKEJ CESTNEJ SPOLOČNOSTI (SCS)


  • Projekt Cestné staviteľstvo a hospodárstvo (CSH) vznikol v roku 2015 po diskusii odborníkov na cestnej konferencii. Odborníci pôsobiaci v cestnom hospodárstve navrhovali vytvoriť systém vzdelávania, ktorého obsahom mali byť najmä informácie o technológiách zameraných na stavbu, rekonštrukciu, údržbu a správu cestných komunikácií a kvalitu vykonávaných činností.
  • V súčasnosti študujú študenti problematiku dopravných stavieb v dennej a externej forme štúdia vo formálnom vzdelávaní (štúdium sa uskutočňuje na školách, výsledkom je vysvedčenie, diplom...) na troch stavebných fakultách v akreditovaných študijných programoch.
  • Vzdelávanie odborníkov z praxe (zamestnancov) organizuje Slovenská cestná spoločnosť (SCS) v ďalšom (celoživotnom) informálnom vzdelávaní, kde účastník získa osvedčenie. Uskutočňuje sa podľa projektu schváleného predsedníctvom SCS v neakreditovanom vzdelávacom programe CSH. 
  • Celoživotné vzdelávanie je výchovné a vzdelávacie pôsobenie a učenie sa uskutočňujú vo formálnom vzdelávaní, neformálnom vzdelávaní (vo vzdelávacích inštitúciách zamerané na doplnenie, rozšírenie alebo prehĺbenie vedomostí, zručností a schopností) a nevýučbovom (informálnom) vzdelávaní zameranom na nadobudnutie a prehĺbenie vedomostí, zručností a  schopností fyzickej osoby v súlade so základným právom na vzdelanie a so základným právom na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň. Nevýučbové vzdelávanie je neinštitucionálne vzdelávanie mimo formálneho a neformálneho vzdelávania, zamerané na doplnenie, rozšírenie alebo prehĺbenie vedomostí, zručností a schopností, ktoré prebieha v každodennom živote; je doplňujúcou formou formálneho a neformálneho vzdelávania. Využíva sa metóda profesijného vzdelávania, ktoré je zamerané na konkrétne potreby firiem a obsahová náplň spravidla zodpovedá požiadavkám na odbornú spôsobilosť. Tento typ vzdelávania sa dostatočne nevyužíva.
  • Vzdelávacie programy celoživotného vzdelávania môžu byť aj akreditované a v budúcnosti sa uvažuje o možnosti rozvoja neformálneho vzdelávania zameraného na získanie odbornej spôsobilosti. V zahraničí sa neformálnym vzdelávaním umožňuje aj nadobudnutie kvalifikácie [1]. Aj v Slovenskej republike sa začína uvažovať o rozšírení celoživotného vzdelávania a možnosti nadobudnutia kvalifikácie po absolvovaní skúšok v komisii. Na nadobúdanie, hodnotenie a overovanie odbornej kvalifikácie na účely výkonu povolaní podľa osobitných predpisov, na prípravu na výkon odborných činností podľa osobitných predpisov, na uznávanie dokladov o odbornej kvalifikácii a na formálne vzdelávanie sú určené samostatné predpisy [4].
  • V rámci personálneho rozvoja – pre potreby rozvoja a zvýšenia kvality dopravného staviteľstva a cestného hospodárstva – bol vytvorený neakreditovaný vzdelávací program cestné staviteľstvo a hospodárstvo (CSH). Podľa projektu bola pôvodne vytvorená modulová skladba zo 14 modulov, v súčasnosti má 24 modulov a v rámci požiadaviek praxe sú doplnené vzdelávacie aktivity prehlbujúce vedomosti a zručnosti v moduloch kurzami kolokviálneho typu so zameraním na konkrétny problém praxe a riešenie problému a s diskusiou účastníkov. Každý modul obsahuje 9 hodín výučby, 1 hodinu rozpravy a záverečný test. Rozsah nadväzujúcich kurzov je 5 hodín. Realizácia projektu sa uskutočňuje pod gesciou SCS. Podľa projektu bola dohodnutá spolupráca so stavebnými fakultami v Slovenskej republike, ktoré umožnili vzdelávanie odborníkov pôsobiacich v cestnom staviteľstve a hospodárstve v učebniach vybavených multimediálnou technikou a na prednáškach sa podieľali aj pedagógovia fakúlt. Od roku 2017 sa umožňuje absolvovať vzdelávací program a získať osvedčenie aj študentom v dennej forme štúdia a v odbore súvisiacom s dopravou a cestným staviteľstvom a hospodárstvom, čo umožňuje absolventom kurzu lepšie začlenenie do pracovného procesu v odbore, ktorý študovali.
  • V rokoch 2016 až 2018 absolvovalo jednotlivé kurzy zamerané na problematiku cestného hospodárstva vyše 190 účastníkov. Absolventi získavajú po úspešnom ukončení osvedčenie s výpisom absolvovaných predmetov. Osvedčenie môže slúžiť na uznanie odbornej spôsobilosti vo vysielajúcej organizácii. Modulová skladba projektu je uvedená v tab. 1 a zoznam kurzov v tab. 2 Tab. 1 Realizované moduly podľa projektu CSH (k 31. 12. 2019)

Symbol

Kód

Názov modulu

Počet hodín

PCS

010xxx

PROJEKTOVANIE CESTNÝCH STAVIEB

Dopravno-inžinierske podklady, požiadavky na projektovú dokumentáciu, smerové, výškové vedenie trasy, priečne usporiadanie, odvodnenie, objekty. Výpočtové programy, aplikácie

10

TCS

060xxx

TECHNOLÓGIE CESTNÉHO STAVITEĽSTVA

Požiadavky na zeminy v podloží, kamenivo, spojivá, technológie výstavby podkladových vrstiev z nestmelených materiálov, stmelených cementom a bitúmenovými spojivami, kryty vozoviek na báze asfaltových spojív, cementobetónové vozovky, kontrola kvality

10

ÚSC

070xxx

ÚDRŽBA A SPRÁVA CIEST

Rozdelenie údržby, poruchy vozoviek, výtlky, technológie údržby (postreky, nátery, tenké úpravy...) zimná údržba, recyklácia, obnova, opravy, spracovanie údajov a rozhodovacie procesy

10

DAS

080xxx

DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÍCTVO

Diagnostika vozoviek, skúšky zemín a únosnosť podložia, skúšanie cestných stavebných materiálov (kameniva, spojív...), skúšanie zmesí na stavbu ciest, hodnotenie kvality konštrukčných vrstiev, konštrukcií a hotového diela

10

ODS

100xxx

OBJEKTY DOPRAVNÝCH STAVIEB

Mosty, priepusty, múry (technológie), odvodnenie dopravných stavieb (počas výstavby a v užívaní), tunely (riadenie prevádzky tunelov)

10

CES

180xxx

CESTMAJSTER

Riadenie cestného a diaľničného hospodárstva, činnosť strediska správy a údržby diaľnic, stredisko správy ciest,

10

SHM

200xxx

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTMI

Konštrukcie mostov, diagnostika mostov, zber dát (o moste) a rozhodovacie procesy, poruchy mostov, technológie údržby, opráv a rekonštrukcie.

10

KDS

210xxx

KVALITA DOPRAVNÝCH STAVIEB (KDS)

Podložie; podkladové vrstvy vozovky zo stmelených a nestmelených materiálov; kryty netuhých vozoviek; kryty tuhých vozoviek; povrchové vlastnosti vozoviek

10

UPK

220xxx

ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Poruchy vozoviek (výtlky, trhliny, nerovnosti...); spracovanie údajov z diagnostiky a rozhodovacie procesy; technológie údržby (postreky, nátery, tenké úpravy...); recyklácia, obnova, opravy; zimná údržba

10

SKK

240xxx

SKÚŠOBNÍCTVO A KONTROLA KVALITY

10


Tab. 2 Pripravované kurzy

Symbol

Názov kurzu (kolokviálneho typu)

Počet  hodín

Nadväzuje na modul

TUC

TECHNOLÓGIE ÚDRŽBY CIEST

Technológie údržby cestných vozoviek; mikrokoberce; technológie asfaltových vozoviek (materiály, zmesi)

5

TCS, USC

NAV

NORMY NA ASFALTOVÉ VOZOVKY

5

TCS, USC

KAS

KAMENIVO A SPOJIVÁ

5

TCS, USC

ZEM

ZEMINY, HORNINY, ZEMNÉ KONŠTRUKCIE

5

TCS, USC

CEM

CEMENTOM STMELENÉ MATERIÁLY

5

TCS, USC


V roku 2019 absolvovalo prvých 18 účastníkov kurz technológie údržby ciest (TUC).

Je predpoklad, že vzdelávacie aktivity pre odborníkov v praxi budú organizované častejšie ako doteraz. Výsledky výskumu a nové technológie vyžadujú preškolenie odborníkov v praxi. Systém vzdelávacích aktivít si vyžiadali odborníci z praxe, ktorí pôsobia v odbore 15 až 20 rokov a pociťujú nedostatok vedomostí a zručností súvisiacich s využitím nových technológií, materiálov a spôsobu riadenia, najmä s dôrazom na nové technológie stavebnej povahy, materiálové inžinierstvo a informačné technológie.

V blízkej budúcnosti sa očakáva zvýšenie aktivity univerzít v oblasti ďalšieho vzdelávania, najmä profesijného, vzhľadom na operatívnosť tohto systému. Požiadavky praxe súvisiace s odbornou spôsobilosťou sa dajú lepšie splniť v rámci aktivít odborníkov v celoživotnom vzdelávaní ako v procese akreditácie na univerzitách, kde študijné programy preveruje pravidelne akreditačná komisia a zmeny nie je možné vykonávať ľubovoľne.

Akútne problémy súvisiace s činnosťou si riešia inštitúcie samostatne s konkrétnymi odborníkmi z praxe.


Literatúra

SCHLOSSER, F.: Systém vzdelávania v dopravnom staviteľstve. In zborník Q-2008, ŽU v Žiline, 2008

SCHLOSSER, F.: Systém vzdelávania inžinierov. In zborník Q-2004 Technológie údržby ciest, ŽU v Žiline, 2004 

SCHLOSSER, F.: Vzdelávanie pre potreby cestného staviteľstva a hospodárstva (CSH) v Slovenskej republike ku dňu 30.11.2018. In správa. Slovenská cestná spoločnosť, 2018

SCHLOSSER, F.: Vzdelávanie odborníkov pre dopravné stavby. In zborník 13. vedecká  konferencia Geosyntetika 2019, ŽU v Žiline, 2019

Centrum výskumu v doprave. In OP Výskum a vývoj, ITMS 26220220135. ŽU v Žiline, 2015

Nariadenie vlády SR č. 344/2006 Z. z. z 24. mája 2006 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti

Zákon 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní, 2009.


prof. Ing. František Schlosser, CSc.