Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Slovenská CESTNÁ SPOLOČNOSŤ jubiluje


 Korene spolkovej činnosti cestárov na Slovensku siahajú ešte do roku 1934, keď začala pôsobiť Československá cestná spoločnosť. Pri vzniku Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) 17. marca 1990 bola jednou z 33 zakladajúcich členských spoločností aj Slovenská vedecko-technická cestná spoločnosť. Na prvej konferencii spoločnosti 26. septembra 1990 bol schválený názov Slovenská cestná spoločnosť (SCS) a následne 20. decembra 1990 boli zaregistrované jej stanovy na Ministerstve vnútra SR. Takže „novodobá“ Slovenská cestná spoločnosť si tento rok pripomína 30. výročie svojho založenia. 

Počas 30 rokov svojho pôsobenia si SCS získala významné postavenie ako nezávislá odborná stavovská organizácia pôsobiaca v oblasti cestného staviteľstva a hospodárstva na Slovensku.  Činnosť sa zameriavala hlavne na organizovanie odborných podujatí a šírenie odborných poznatkov, vzdelávanie a školiacu činnosť, medzinárodnú spoluprácu, popularizáciu cestnej problematiky u širokej verejnosti, podporu výskumu a ďalšie aktivity. Aktívnu činnosť SCS a dosiahnuté výsledky dlhodobo vysoko hodnotí a oceňuje aj ZSVTS.

       Odborná činnosť spoločnosti bola v priebehu 30 rokov okrem iného zameraná na organizovanie konferencií, seminárov a školení, s cieľom rozširovať najnovšie poznatky a vytvárať podmienky na výmenu názorov k aktuálnym otázkam cestného staviteľstva a hospodárstva. Pozornosť sa sústreďovala aj na organizovanie tematických zájazdov a technických exkurzií, s cieľom informovať členskú základňu SCS o výstavbe modernej cestnej infraštruktúry a budovaní jedinečných inžinierskych diel, ale aj upozorňovať na uplatňovanie nových materiálov, postupov a technológií z domova a zo zahraničia a podporovať nadväzovanie nových kontaktov.

       Medzi už tradičné podujatia najvyššej odbornej úrovne aj s najväčšou účasťou odborníkov patria Cestné konferencie organizované každoročne v jarnom období v Bratislave. Tohtoročná Cestná konferencia 2020 sa bude konať 24. až 25. júna 2020 v hoteli Doubletree by Hilton v Bratislave. Okrem tradičných tém, týkajúcich sa cestného staviteľstva a cestného hospodárstva, prípravy, výstavby, prevádzky, údržby a opráv cestných komunikácií a dopravy v urbanizovanom prostredí, bude hneď úvodná téma konferencie venovaná pripomenutiu okrúhleho jubilea SCS a spolupráci so Svetovou cestnou asociáciou PIARC. Tešíme sa, že pozvanie na našu konferenciu prijal prezident PIARC pán Claude Van Rooten, čo je bezpochybne vysokým ocenením práce SCS a súčasných výborných vzťahov a mimoriadnej spolupráce s najvýznamnejšou cestnou stavovskou spoločnosťou na svete.

              Koncom roka 2016 na základe rozhodnutia predsedníctva prevzala SCS na seba činnosť a úlohy Slovenského národného komitétu PIARC, čím sa výrazným spôsobom aktivizovala medzinárodná spolupráca, ale najmä spolupráca s PIARC. To prispelo aj k ďalšiemu zlepšeniu spolupráce s partnerskými spoločnosťami v susedných krajinách. Výsledkom toho je napr. zorganizovanie štyroch ročníkov súťaže zručnosti vodičov vozidiel zimnej údržby z krajín Vyšehradskej skupiny V4 s názvom RODEO V4, resp. založenie tradície organizovania spoločných konferencií o cezhraničnej spolupráci.

              Významným výsledkom je tiež deklarácia o spolupráci pri príprave, organizácii a realizácii 27. Svetového cestného kongresu v roku 2023 v Prahe, ktorá bola za účasti vrcholných predstaviteľov PIARC podpísaná 7. októbra 2019 na kongrese v Abu Zabí medzi slovenskou a českou cestnou spoločnosťou a oboma ministerstvami dopravy. Je to obrovská výzva pre odborníkov na Slovensku, nielen sa podieľať na organizovaní, ale sa aj prezentovať na najvýznamnejšom odbornom „cestárskom“ podujatí na svete.

             

Úspešne sa rozvíjajúcu medzinárodnú spoluprácu potvrdzuje aj dokument o úmysle zriadiť cestnú asociáciu krajín V4, ktorý 3. decembra 2019 vo Varšave podpísali predstavitelia štyroch  partnerských cestných spoločností. To vytvára možnosti uplatňovania nových foriem spolupráce krajín V4 aj v oblasti cestnej infraštruktúry a cestnej dopravy.

             

Pri uvážení výsledkov dosiahnutých za uplynulých 30 rokov možno konštatovať, že SCS sa úspešne darí napĺňať svoje poslanie. Z hľadiska jej ďalšieho pôsobenia je záujem o ešte aktívnejšie zapojenie jej odborného potenciálu pri riešení nových výziev, ktoré na Slovensku pred nami ešte stoja.


Ing. Ján Šedivý, CSc.

              Predseda SCS a odborný garant Cestnej konferencie 2020

              www.cestnaspol.sk


Fotogaléria k článku