Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Cementobetónové vozovky na dopravných plochách


V súčasnosti sa stavia mnoho dopravných plôch, na ktorých je navrhnutá vozovka s cementobetónovým krytom. Tá má svoje opodstatnenie vzhľadom na svoju vysokú odolnosť proti veľkému a neštandardnému dopravnému zaťaženiu a je jedným z riešení trvalo udržateľného rozvoja. Sú to najmä parkovacie a odstavné plochy, veľké dopravné plochy v logistických centrách, areáloch závodov, autobusových staniciach a iných špeciálnych plochách, kde si špecifické dopravné zaťaženie a atypické rozmery vyžadujú dôležitosť správneho riešenia.

Pri týchto dopravných plochách sa na rozdiel od líniových stavieb nedajú vylúčiť nepravidelné geometrické rozmery dosiek, jazdné pásy a výjazdy bývajú extrémne namáhané pre malé polomery smerových oblúkov a rôzny smer pojazďovania. Preto má zásadný význam vypracovanie plánu škárorezu a vystuženia škár. Nesprávnym návrhom by mohla byť negatívne ovplyvnená životnosť cementobetónového krytu vozovky.

Dopravná plocha je zaťažovaná najmä statickou dopravou alebo pojazdmi vozidiel, pohyb vozidiel môže byť neusmernený, a preto pre dimenzovanie konštrukcií vozoviek platia odlišné okrajové podmienky. Ale v dostupných normách nie sú tieto odlišné okrajové podmienky dostatočne riešené. Preto sa v projektoch a v praxi stretávame v mnohých prípadoch s riešeniami bez akýchkoľvek odporúčaní a skúseností, čo nie vždy vedie k uspokojivému návrhu. To spôsobuje mnohokrát v praxi obavu z výstavby takejto vozovky. Taktiež sa mnohokrát takéto plochy riešia ako bežné konštrukcie pozemných stavieb, čo tiež nie je správne a je spôsobené neskúsenosťou riešiteľa, či už z pohľadu projekcie, alebo realizácie.

Realizácia dopravnej plochy

Dopravné plochy s krytom z cementobetónu bývajú spravidla zhotovené pomocou finišerov s pevnými bočnicami z dôvodu veľkej šírky realizovanej plochy. Pevné bočnice sa musia uložiť na únosnom podklade po celej svojej šírke a dĺžke. Zároveň sa musia zabezpečiť proti posunu a vybočeniu. Niveleta bočnice zaťaženej finišerom sa nesmie líšiť od projektovanej výšky 

o viac ako ±5 mm. Pretože sú tieto plochy zhotovované zvyčajne z jednej rovnomerne betónovanej vrstvy, je nutné klzné tŕne a kotvy položiť pred položením na koše tak, aby bola zaistená ich presná poloha. Pri betónovaní je nutné venovať zvýšenú pozornosť rovnomernému rozprestieraniu čerstvej betónovej zmesi pred finišerom (až k bočniciam) a pravidelnému a rovnomernému postupu finišera.

Mnoho dopravných plôch, či už z hľadiska dispozičného, alebo rozlohovo, nie je možné realizovať pomocou finišerov a betónujú sa ručne. Tu je veľmi dôležitá kvalita a tiež skúsenosti a technologické možnosti zhotoviteľa s takýmto typom dopravnej stavby. V mnohých prípadoch dochádza zo strany zhotoviteľa k mnohým nedostatkom, ktoré majú za následok zníženie kvality a životnosti vozovky.

Zloženie a výroba betónu

Materiál pre cementobetónový kryt musí spĺňať technicko-kvalitatívne požiadavky podľa záväzne platných predpisov pre stavbu vozoviek na pozemných komunikáciách. Správny návrh betónovej receptúry je prvoradým predpokladom pre 

dosiahnutie kvalitnej a trvácej cementobetónovej vozovky. Návrh zmesi musí zohľadňovať všetky požiadavky projektu, dostupnosť vstupných materiálov, skúsenosti a technologické možnosti zhotoviteľa. Preto musí byť príprava ponechaná na odborníka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti cestných betónov. Príprava receptúry sa musí začať s veľkým časovým predstihom. Betón už dávno nie je štandardnou  zmesou troch zložiek (cement, kamenivo a voda), ale jeho súčasťou sú prísady, ktoré výrazne upravujú jeho vlastnosti z rôznych hľadísk. Bežne používané prísady pre betóny inžinierskych stavieb nie sú vhodné pre cestné betóny. Preto je obzvlášť dôležité použiť prísady vyvinuté špeciálne pre cestné betóny.

Neúmerné zvyšovanie požadovanej triedy betónu alebo pevnosti v ťahu pri ohybe nesie v sebe množstvo rizík. Preto je vhodnejšie voliť radšej väčšiu hrúbku cementobetónového krytu alebo tuhšiu celkovú skladbu konštrukcie.

V praxi sa používa množstvo rozmrazovacích prostriedkov, ktoré pôsobia na betón veľmi agresívne. Preto je potrebné tento vplyv chloridov a striedavého pôsobenia mrazu a rozmrazovania  otestovať na vzorkách vyrobených z navrhovanej receptúry betónu.

Návrh cementobetónovej vozovky

Pre neštandardne zaťažené dopravné plochy je rozhodujúca geometria dosiek, usporiadanie a typy škár, usporiadanie klzných tŕňov a kotiev, vyhotovenie obrubníkov a odvodnenia. Dopravné plochy s krytom z cementobetónu je nutné na účely zníženia ťahového napätia a zamedzenia výskytu divokých trhlín rozdeliť na dosky konečných rozmerov. Takto vzniknuté cementobetónové dosky však musia mať vhodnú geometriu, a preto má zostavenie zodpovedajúceho plánu škárorezu zásadný význam. Základné rozmery a požiadavky na škáry sú uvedené v platných normách a predpisoch. Pre výstavbu cestných komunikácií sú tieto základné pravidlá a požiadavky postačujúce. Ak však dopravné plochy majú atypickú geometriu, pre ktoré nie je riešenie pravouhlého usporiadania škár možné, je nutné toto riešenie dôkladne premyslieť.

Na nasledujúcom obrázku možno vidieť rôzne riešenia škárorezu a vystuženia škár na odstavnej dopravnej ploche, slúžiacej pre šikmé parkovanie nákladných vozidiel. V prvom návrhu je zvolená orientácia priečnych škár kolmo na smer pojazďovania a v druhom prípade sú tieto škáry navrhnuté šikmo vzhľadom na smer pojazďovania. Niektoré úvahy nepravouhlého pojazďovania škár to považujú za výhodu, pretože kolesá nápravy prechádzajú cez škáru postupne a dochádza k menšiemu dynamickému zaťaženiu cementobetónovej dosky.

Na nasledujúcom obrázku sú uvedené dve možné riešenia geometrického usporiadania cementobetónových dosiek, a to jedno ako správne a druhé ako nesprávne riešenie.


Na plochy pre upokojenú dopravu nie sú kladené žiadne ďalšie zvláštne požiadavky, pokiaľ ide o znižovanie hlučnosti alebo o drsnosť povrchu. Štruktúra cementobetónového povrchu sa vytvára najčastejšie ťahaním oceľovej kefy.


Literatúra:

STN 73 6123 Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty. 2018

TP 098 Navrhovanie cementobetónových vozoviek na cestných komunikáciach. 2015

  • Langer, M.: Concrete pavements in motorway service areas, In:12th International Symposium on Concrete Roads Praha 2014.

Barka, M.: Dôležitosť správneho návrhu betónovej receptúry pre letiskové vozovky. Letiskové vozovky 2016, ISBN978-80-89565-25-2

ZUZULOVÁ, A.: Klimatické podmienky a ich vplyv na konštrukcie vozoviek. In Inžinierske stavby. Roč.62, č.3. 2014. ISSN 1335-0846.


Ing. Andrea Zuzulová, PhD.

Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

www.svf.stuba.sk


Fotogaléria k článku