Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Modernizácia kľúčových ciest I. TRIEDY v Prešovskom kraji


Cesty prvej triedy sú aj dôležitou súčasťou programového vyhlásenia vlády. Cestná infraštruktúra a investičný dlh na cestách prvej triedy sú preto zásadnými témami Ministerstva dopravy a výstavby SR. V Prešovskom kraji prejde do roku 2023 zásadnou modernizáciou takmer 45 kilometrov ciest prvej triedy. Investícia za viac ako 60 miliónov eur bude zaplatená s pomocou fondov EÚ.

Prešovský kraj pozostáva z 13 okresov, z nich je až deväť zaradených do programu štátnej podpory najmenej rozvinutých okresov. Na celoslovenskej tvorbe hrubého domáceho produktu a pridanej hodnote sa kraj podieľa najnižším percentom. Dosahuje sa tu najnižšia úroveň priemernej nominálnej mesačnej mzdy, ktorá je takmer o jednu štvrtinu nižšia ako celoslovenský priemer. Hospodárstvo kraja je typické predovšetkým priemyselnou výrobou a poľnohospodárstvom s vhodnými podmienkami na rozvoj cestovného ruchu.

Jedným z predpokladov hospodárskeho rastu je aj rozvinutá dopravná sieť regiónu, ktorá ho okrem prepravy v rámci regiónu prepája s okolím. V prípade Prešovského kraja ide o prepojenie západ – východ diaľnicou D1 a tiež sever – juh, vzhľadom na významný objem nákladného tranzitu medzi Poľskom a Maďarskom. Diaľnica D1 je najvýznamnejším diaľničným prepojením naprieč územím SR. Po dobudovaní bude spájať osem z desiatich najväčších miest na Slovensku a ich priľahlých regiónov. Významne tak prispeje k zlepšeniu vzájomnej dostupnosti týchto miest a zároveň k zlepšeniu spojenia s Ukrajinou. V súčasnosti sa buduje úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh, ktorý po dokončení (2021) prepojí diaľnicou celý Prešovský kraj. Prepojenie na Poľsko a Maďarsko dorieši až dobudovanie rýchlostnej cesty R4.

Momentálne najviac vyťaženou dopravnou sieťou v regióne Prešov sú cesty prvej triedy, ktoré okrem lokálnej prepravy využíva tranzitná doprava. Ich kapacita je značne obmedzená, preto sú v tomto kraji realizované a plánované viaceré projekty z fondov EÚ na modernizáciu ciest. Jedným z cieľov projektov je naštartovať ekonomiku a zabezpečiť, aby ľudia z tohto regiónu neboli nútení odchádzať za prácou mimo svojho domova a naopak, aby sa podporil aj rozvoj turizmu v tomto krásnom kraji Slovenska.


Projekty ciest I. triedy z fondov EÚ v Prešovskom kraji

V rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej len OPII) bolo v Prešovskom kraji postavených 3,9 km nových a 45,7 km zmodernizovaných ciest prvej triedy. Medzi zrealizované projekty patria cestné úseky:

 • I/77 Smilno – Svidník (2016)
 • I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce (2016),
 • I/77 Bardejov – obchvat, II. fáza (2017),
 • rekonštrukcia 17 mostov.

V rámci Prešovského regiónu je v pláne do roku 2023 zmodernizovať ďalších 41 kilometrov ciest a vystavať 20,8 km nových vozoviek v rámci ciest I. triedy. K tomu musíme pridať ešte 19 plánovaných rekonštrukcií mostných objektov. Plánované cestné projekty sú:

 • I/68 Sabinov – preložka cesty,
 • I/15 Stropkov – preložka cesty,
 • Rekonštrukcia križovatky I/18 a I/74 Strážske,
 • I/66 Popová – Hranovnica

Projekty v realizácii:

 • I/18 Prešov – Lipníky,
 • I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou.

Posledné dva menované sú súčasťou projektu OPII Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v Prešovskom a Košickom kraji – 1. etapa. Ten je zameraný na zlepšenie technických parametrov vybraných úsekov ciest I. triedy, ktoré majú kľúčovú úlohu pre tranzitnú dopravu, ako aj pre zdrojovú a cieľovú dopravu v danom regióne s nedobudovanou sieťou diaľnic a rýchlostných ciest. Ich význam je o to väčší, že  neexistuje adekvátna náhrada existujúcich trás. Príspevok operačného programu Integrovaná infraštruktúra je 7 828 986,87 € bez DPH.


Rekonštrukciou prejde ešte jeden cestný úsek v Prešovskom kraji:

 • I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany (10 km).

Modernizácia je vo fáze verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ Slovenská správa ciest ukončil proces verejného obstarávania vyhodnotením predložených ponúk a výberom úspešného uchádzača. Verejné obstarávanie bude ukončené po vydaní rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR o právoplatnosti verejného obstarávania. Po podpise zmluvy o diele s víťazným uchádzačom sa môže začať realizácia stavebných prác na v najbližších mesiacoch.


Projekty v realizácii

Cesta I/18 patrí do siete štátnych ciest I. triedy. Tvorí dôležitú spojnicu v smere západ – východ v trase Žilina – Poprad – Prešov – Michalovce a na tomto území tvorí základnú komunikačnú tepnu. Preto sa k modernizácii cesty pristupuje z hľadiska komplexného riešenia dopravnej situácie daného územia. Cieľom je zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy, znížiť negatívny dosah cestnej dopravy na životné prostredie krajiny a obyvateľstvo, znížiť hlukovú záťaž. Projekt bol spracovaný tak, aby sa zvýšila únosnosť cesty, zlepšili jej parametre, aby sa mohla zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť premávky a jej účastníkov a ich dopravný komfort. Popritom sa predĺži životnosť komunikácie, všetko pod podmienkou zachovania pôvodného šírkového usporiadania cesty.

 Rekonštrukčné práce sa týkajú dvoch nadväzujúcich úsekov cesty I/18 od Prešova na východ I/18 Prešov – Lipníky a I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou.


I/18 Prešov – Lipníky 

Modernizovaný úsek v celkovej dĺžke 7,666 km

Termín stavebných prác podľa zmluvy: 04/2020 – 04/2022

Cena projektu podľa zmluvy o diele: 11 260 775,23 € s DPH


Rekonštrukcia vozovky je rozčlenená do viacerých úsekov podľa stavebných prác. Na niektorých úsekoch sa vymení len obrusná a podkladová vrstva z asfaltobetónu v hrúbke 10 cm. Na niektoré pasáže sa aplikuje „mikrokoberec“ s výstužnou mrežou zo skleneného vlákna. V km 1,603 sa doplní nový osvetlený priechod pre chodcov široký 4 m. Semafor bude vybavený zvislým dopravným značením s reflexným podkladom s detektorom pohybu a s blikajúcimi LED svetlami. Na riešených úsekoch rekonštrukcie cesty sa nachádzajú 4 mostné objekty vyžadujúce rekonštrukciu. Súčasťou rekonštrukcie tohto úseku je aj výmena cestných obrubníkov a zrealizovanie nového krytu chodníka z asfaltobetónu hrúbky 50 mm. V miestach existujúcich zastávok MHD sa zrealizujú nové zastávkové pruhy šírky 3,50 m z betónovej vozovky. V miestach priechodov pre chodcov bude zabezpečená rekonštrukcia ich osvetlenia s detektorom pohybu a s blikajúcimi LED svetlami


I/ I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou

Modernizovaný úsek v celkovej dĺžke 9,060 km

Termín stavebných prác podľa zmluvy: 4/2020 – 4/2022

Cena projektu podľa zmluvy o diele: 10 333 145,57 € s DPH


Rekonštrukcia cesty začína od križovatky cesty I/18 s cestou I/21 v Lipníkoch. Koniec úseku je v križovatke s cestou II/556 v Hanušovciach. Predmetom stavby je výmena/oprava krytu vozovky v stanovenom rozsahu, resp. výstavba novej konštrukcie vozovky a podložia. Práce budú zahŕňať stavebné úpravy dvoch mostov, autobusových zastávok, odstavnej plochy na parkovanie, chodníkov pri ceste v obciach Pavlovce a Hanušovce nad Topľou. Pri priechodoch pre peších sa doplní osvetlenie v zastavanej časti. Súčasťou projektu je aj doplnenie meteostanice a automatického sčítača dopravy v intraviláne mesta Hanušovce n/T.


Stavebné práce na oboch úsekoch cesty I/18 sa začali v apríli tohto roka. Budú sa realizovať dva roky a za plnej premávky. Šoféri musia byť pripravení na viaceré dopravné obmedzenia. Rezort dopravy predpokladá, že dobrou koordináciou prác a nasadením kapacít na stavenisku stavby budú obmedzenia dopravy v maximálnej možnej miere eliminované.


I/68 Plavnica, preložka cesty

Obyvatelia obce Plavnica a priľahlého okolia, ktorí využívali cestu I/68 na presun do zamestnania, za vzdelaním, pracovnými a rodinnými záležitosťami, ale aj pre potreby pomoci v núdzi, sa dlhodobo sťažovali na jej nevyhovujúci stav. Cestná komunikácia I/68 plní v celej svojej dĺžke aj funkciu nadradenej cestnej siete, ktorá v danom území absentuje a v úseku Chmeľnica – Plavnica mala nevyhovujúce smerové, výškové a šírkové parametre so zosuvovými úsekmi, s nevyhovujúcim stúpaním bez pruhu pre pomalé vozidlá, čoho dôsledkom bola častá nehodovosť. Na základe predpokladov výpočtu má cesta I/68 pri súčasnom šírkovom usporiadaní v stúpaní nad obcou Plavnica prekročenú kapacitu. Najmä počas zimy sa na Plavnickom kopci vytvárali dopravné zápchy a dopravné kolapsy spôsobené veľakrát kamiónovou dopravou.

Riešenie situácie prináša projekt preložky cesty, ktorý je zaradený do projektov operačného programu Integrovaná infraštruktúra a bude tak môcť čerpať príspevok na financovanie aj zo zdrojov Európskej únie. Výška nenávratného príspevku z OPII je schválená v hodnote 45 809 322,68 €. Slovenská správa ciest podpísala zmluvu o diele so zhotoviteľom a odovzdala mu stavenisko 27. februára 2020. Stavba má byť zrealizovaná do 3 rokov. Samotný obchvat bude mať dĺžku 5,7 kilometra a je plánovaný v náročnom teréne. Nová cesta sa odpojí od pôvodnej I/68 v križovatke na Ľubovnianske kúpele. Jej trasa bude pretínať rieku Poprad, rieku Šambronka aj Ľubovniansky potok. Časť trasy preložky povedie po násype vo výške 5 až 6 m, pričom bude tvoriť pravobrežnú aj ľavobrežnú hrádzu rieky Poprad. V križovatke Hajtovka sa bude dať odbočiť na železničnú stanicu Plavnica. Komunikácia bude zabezpečovať dopravné napojenie obcí Plavnica, Hajtovka, Sulín a ďalších priľahlých obcí. Koniec novovybudovanej preložky cesty bude v križovatke Plavnica. V náročnom teréne je plánovaných až šesť mostných objektov. Na trase Prešov – Mníšek nad Popradom pri hraniciach s Poľskom sa novou cestou skráti jazdný čas, zníži dopravná nehodovosť či nepríjemný hluk a emisie.

Cieľom navrhovanej preložky cesty I/68 je zabezpečiť komunikáciu s dostatočnou kapacitou pre celé výhľadové obdobie do roku 2044, odstránenie problematického úseku cesty a situovať preložku cesty mimo zastavaného územia obce Plavnica. Výsledkom stavby bude prerozdelenie dopravy a odľahčenie existujúcej cesty v prieťahu obcou Plavnica.

Celková dĺžka novovybudovaných ciest 1. triedy – 5,73 km;

Termín stavebných prác podľa zmluvy: 2/2020 – 1/2023 (36 mesiacov)

Cena projektu podľa zmluvy o diele: 33 936 003,60 € s DPH


Ministerstvo dopravy a výstavby SR

www.opii.gov.skFotogaléria k článku