Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Bádateľské aktivity Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v praxi


Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline sa podieľa aj na „oživovaní“ minulosti dopravných pamiatok v rámci historicko-archeologických výskumov a vedecko-odborných aktivít.

Kolektív odborníkov zo Stavebnej fakulty na Žilinskej univerzite v Žiline (SvF UNIZA) Ing. Tomáš Cesnek, Prof. Dr. Ing. Martin Decký a doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., z Centra excelentnosti pre dopravné staviteľstvo SvF UNIZA sa už takmer dve desaťročia zaoberá históriou inžinierskych stavieb s prioritnou orientáciou na cestné staviteľstvo. Ich práca sa stala záľubou, nevyhýba sa ani histórii vývoja pozemných komunikácií, technológií výstavby a výskumu vozoviek a takisto najstaršími zachovanými pamiatkami cestného staviteľstva. Týmito aktivitami sa snažia naplniť deklarované a všeobecne akceptované ciele implementácie humanitných disciplín do technických odborov univerzitného štúdia. 

3D model Hričovského hradu po odstránení vegetácie – západná strana, vľavo model z roku 2019, vpravo z roku 2020 (Zdroj: Cesnek)


Jeden z najrealistickejších digitálnych 3D modelov historických pamiatok – Hričovský hrad 

Výstupom spolupráce Stavebnej fakulty UNIZA, miestnej samosprávy Dolného Hričova so Združením priateľov Hričovského hradu je tvorba 3D modelu Hričovského hradu s reálnou textúrou. V rámci aktivít Ing. Tomáša Cesneka z Katedry geodézie SvF UNIZA sa od roku 2018 vytvára 3D model Hričovského hradu s reálnymi štruktúrami. Pri geodetickom zameraní Hričovského hradu sa používal viacúčelový, statický laserový prístroj od firmy Leica – rotačný laserový skener Leica ScanStation C10.

Geodetické zameranie historických objektov, akými sú staré hrady, zámky, resp. ich zrúcaniny, je zvlášť náročná činnosť. Je to dané najmä ich zložitou architektúrou, ktorá musela rešpektovať príslušné umelecké slohy a predstavy pôvodných staviteľov, ako aj často náročné prírodné podmienky, v ktorých sa stavba budovala. S vynálezom 3D laserových skenerov došlo k významnému zlepšeniu merania a dokumentácie historických objektov, čo bolo predtým takmer úplne vylúčené.


3D laserovým skenerom sa komplikované merania urobia rýchlo, efektívne a presne

 Tvorba reálnych textúr je ďalšou z výhod 3D laserového skenovania objektu, pretože skener okrem zamerania polohy bodov objektu vie zachytiť aj ich farbu v RGB schéme. Takto vytvorené 3D modely sú najčastejšie podkladmi na virtuálne prehliadky, prezentačné videá alebo podklady pre 3D tlačiarne. Hrad Hričov bol pre zložitosť terénu skenovaný v priebehu augusta 2018 až zo 43 stanovísk. Celkový počet naskenovaných bodov po očistení od vegetácie a stromov bol 78 629 297 bodov.

Pri tvorbe modelu sa využívali prístroje Stavebnej fakulty UNIZA získané v rámci riešenia projektu Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry ITMS 26220220156. Prezentovaný 3D model Hričovského hradu, vytvorený Ing. Tomášom Cesnekom, predstavuje v súčasnosti na Slovensku jeden z najrealistickejších digitálnych 3D modelov historických pamiatok vytvorených technológiou laserového skenovania. 

V súčasnosti sa dokončujú aktivity súvisiace s 3D tlačou modelu hradu a inštalácie tohto fyzického modelu v rámci stálej expozície Hričovského hradu v priestoroch mýtnice v Dolnom Hričove. Autori dúfajú, že svojimi vedomosťami a zručnosťami prispejú malým čriepkom k zvyšovania historického povedomia obyvateľov regiónu a v konečnom dôsledku prispejú k rozvoju turizmu v regióne horné Považie.

Uvedení odborníci zo Stavebnej fakulty UNIZA aj v tomto prípade prezentujú výsledky svojich vedecko-odborných aktivít ako zmysluplnej práce, ktorá sa stala ich potešením.


Mgr. Adriana Valentovičová

špecialista PR

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

www.uniza.sk


Fotogaléria k článku