Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

BETONÁRSKE DNI 2020


Dňa 22. 10. 2020 organizovala Katedra betónových konštrukcií a mostov SvF STU v Bratislave 13. ročník Betonárskych dní 2020, ktoré boli v tomto roku rozšírené o 6. postkongresové kolokvium Slovenského národného komitétu fib po 5. Medzinárodnom kongrese fib v Melbourne 2018. Spojenie postkongresového kolokvia s Betonárskymi dňami sa osvedčilo už v roku 2014.                      

Vzhľadom na známe okolnosti s pandémiou COVID-19 BD 2020 prebehli dištančnou – online formou. Kontinuita BD od roku 1994 sa síce neporušila, ale vôňa a chuť predošlých dvanástich ročníkov sa stratila. Napriek uvedenému sa podarilo prilákať viac ako 150 pripojených odborníkov a zachovať tradične vysoký informačný charakter konferencie. Trinásty ročník tak bude plnohodnotným spojivom medzi 12. a 14. ročníkom. Generálni partneri BD 2020 Slovenská komora stavebných inžinierov, Amberg Eng. Slovakia, Doprastav, Dopravoprojekt, Geoconsult, HB Reavis Group, IDEA StatiCa, Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo a Váhostav-SK svojou podporou umožnili zachovať nezávislosť a úroveň stretnutia betonárskych odborníkov.

Z 34 príspevkov uvedených v zborníku konferencie organizátori vybrali na ústnu prezentáciu 16 najzaujímavejších príspevkov. Zaujali najmä príspevky v sekcii Hlavné referáty.

Peter Rozložník zo spoločnosti HB Reavis Group informoval o stavbe novej autobusovej stanice Bratislava Nivy a priľahlej administratívnej výškovej budove Nivy Tower. Objekt stanice má dve podzemné podlažia, nadzemná časť je rôzne výškovo členená od štyroch do šesť podlaží. Najnižšie podzemné podlažie je určené na parkovanie osobných áut. Nadzemnú časť projektu tvoria obchodné prevádzky, pričom tretie nadzemné podlažie je venované gastronomickým prevádzkam a tržnici (obr. 1). Aktívna zelená strecha s relaxačnými a športovými zónami je s týmto podlažím prepojená vonkajším átriom.

Pavel Sliwka zo spoločnosti Stráský, Hustý & partneri referoval o návrhu, projekte a realizácii lávky pre peších a cyklistov s názvom Lundabron. Ide o visutú lávku v meste Umeå v severnej časti Švédska, ktorá bola uvedená do prevádzky na konci roku 2019. Pri výstavbe lávky bola využitá veľmi vysoká miera prefabrikácie. S rozpätím hlavného poľa dĺžky 180,0 m a premennou šírkou mostovky od 4,0 do 6,0 m zároveň ide o jednu z najdlhších visutých lávok na území Švédska.

Predseda SKSI Vladimír Benko sa zaoberal následkami explózie plynu a požiarom v panelovom bytovom dome v Prešove. Táto tragická udalosť z decembra 2019 je v povedomí širokej verejnosti. V príspevku sú opísané nosné konštrukcie bytového panelového domu a vzniknuté poruchy po výbuchu a požiari. Nosné konštrukcie horných troch podlaží, kde bol extrémny výbuch, boli významne poškodené a pre prípadnú sanáciu nepoužiteľné. V tomto prípade sa krízový štáb rozhodol asanovať celú budovu.

O náročných a rozsiahlych sanačných prácach na projekte a realizácii rekonštrukcie stavby tehlového domu na Štefánikovej ulici v Bratislave informoval Ladislav Tausinger zo spoločnosti ELTER constructions. Úlohou projektovania časti statiky bolo navrhnúť také riešenie zosilnenia, aby stavba plnila svoju funkciu a bolo možné doplniť ďalšie dve nadzemné podlažia.

O postupe prác na mostných objektoch na diaľnici D4 nad Jaroveckým ramenom (obr. 2) a veslárskou dráhou referovali Ľudovít Naď a Juraj Kopčák. Mostné objekty sú súčasťou Dunajského súmostia, ktoré prevádza diaľnicu D4 ponad rieku Dunaj, inundačné územie Dunaja a priľahlé oblasti v celkovej dĺžke 2 932,50 m. Mosty nad Jaroveckým a Biskupickým ramenom sú budované technológiou výsuvnej skruže a nad veslárskou dráhou a korytom rieky Dunaj technológiou letmej betonáže. Most nad veslárskou dráhou s premostením prekážky dĺžky 210 m je mostom s najdlhším rozpätím budovaným technológiou letmej betonáže na Slovensku.

Jaroslav Halvoník zo Stavebnej fakulty v Bratislave referoval o diagnostike a zaťažiteľnosti mosta na Bojnickej ulici v Bratislave. Na základe výsledkov mimoriadnej prehliadky bol stavebno-technický stav mosta vyhodnotený stupňom VII – havarijný. Boli vygenerované hodnoty zaťažiteľnosti mosta z krátkodobého (max. 1 rok) i dlhodobého využívania mosta. Tie platia za predpokladu zaistenia špecifických opatrení. Jednou z nich je aj vykonanie a vyhodnotenie zaťažovacej skúšky. Zaťažovacia skúška bola urobená v júli 2020. Vyhodnotenie zaťažovacej skúšky bolo tiež uverejnené v zborníku.

Poznatky a informácie z 5. medzinárodného kongresu organizácie fib v Austrálii v meste Melbourne predniesol predseda Slovenského národného komitétu (SNK) fib Peter Paulík. Podobne ako pri predošlých kongresoch, SNK fib aj na tento kongres pripravili národnú správu Betón na Slovensku 2014 – 2018, ktorá vyšla ako špeciálne číslo časopisu Inžinierske stavby. Vydaniu Národnej správy predchádzala konferencia Betón na Slovensku 2014 – 2018. Z príspevkov, ktoré boli na konferencii prezentované, komisia, zložená z členov SNK fib, následne vybrala najzaujímavejšie príspevky, ktoré boli prevzaté do Národnej správy. Na kongrese bolo celkovo vytvorených 30 odborných sekcií venujúcim sa praxi a výskumu. Okrem tradičných odborných sekcií bola vytvorená špeciálna sekcia venovaná pádu mosta v Janove, kde formou panelovej diskusie bolo možné sa dozvedieť najnovšie výsledky vyšetrovania tragédie a názory renomovaných svetových expertov na možné príčiny havárie mosta.

Polovica príspevkov sa tou či inou formou zaoberala diagnostikou existujúcich konštrukcií, zisťovaním ich zvyškovej životnosti alebo ich sanáciou. To určite nie je náhoda. Na Slovensku, ale i v Česku je veľké množstvo budov i mostov, ktorých vek sa blíži k plánovanej životnosti alebo ju prekračuje. Na Slovensku je väčšina betónových mostov staršia ako 50 rokov. Táto skutočnosť sa prejavuje aj na ich stavebno-technickom stave, ovplyvnenom najmä tým, že na údržbu a opravy nebolo nikdy vyčlenených dostatok finančných prostriedkov. Opravy často neboli urobené vhodným spôsobom, materiálom alebo v potrebnej kvalite. V posledných rokoch sa množia informácie hlavne o havarijnom stave mostov na cestách II. a III. triedy, stali sa evergreenom večerného televízneho spravodajstva. Možno nadišiel čas, aby sa cementobetónové vozovky presadili nielen v tuneloch, ale aj na mostoch. Sú trvanlivejšie, nevyžadujú časté opravy, čo má pozitívny vplyv na trvanlivosť nosnej konštrukcie, redukciu dopravných obmedzení a tým zvýšenie plynulosti cestnej premávky.

Na záver by som rád poďakoval všetkým prednášajúcim a autorom príspevkov, zvlášť oceňujem silnú podporu kolegov z Česka, ale aj spolupracovníkom z katedry, vďaka ktorým sa podarilo uskutočniť z viacerých stránok zaujímavý 13. ročník BD.


prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.,

 

 

garant BD 2020, Katedra betónových konštrukcií a mostov

Stavebná fakulta, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 

www.svf.stuba.sk

Fotogaléria k článku