Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Financovanie 2020 Lesy – Drevo


Virtuálna online medzinárodná vedecká konferencia Financovanie 2020 Lesy – Drevo sa uskutočnila na pôde Technickej univerzity 26. 11. 2020. Je to podujatie, ktoré má už 26-ročnú tradíciu.

 Počas tohto obdobia sa účastníci konferencie snažili riešiť otázky produkcie a využívania drevnej suroviny tak, aby sa dosiahol maximálny efekt pre národné hospodárstvo.

V súlade s tradíciou aj tohtoročná konferencia priniesla nové a zaujímavé poznatky v oblasti analýzy rizík financovania lesných podnikov vplyvom globálnych ekonomických a ekologických zmien a poukázala na možnosti využívania obnoviteľných zdrojov v energetike a drevospracujúcom priemysle tak, aby sa dosahovala čo najvyššia pridaná hodnota tejto cennej domácej suroviny.

Konferenciu otvoril rektor TU vo Zvolene a prezident Rektorskej konferencie Slovenska Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. Pozvanie prijali a referáty predniesli aj ďalší významní hostia: Ing. Ján Mičovský, CSc., minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing. Jarmila Halgašová, poslankyňa NR SR za stranu SAS a členka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Veľmi podnetné a zaujímavé boli vystúpenia odborníkov z praxe: Ing. Eduarda Apfela, výrobno-technického riaditeľa Lesov SR, š. p., Ing. Jána Juricu, gen. riaditeľa Vojenských lesov a majetkov SR, š. p., Ing. Júliusa Jankovského, PhD., člena Prezídia Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku, Dr. Ing. Ľubomíra Blaška, Ph.D., zo Štátnej lesnej správy Chorin v Nemecku, a Ing. Milana Ovseníka, predsedu Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska.

Ďalšie zaujímavé príspevky predniesli zamestnanci domácej a zahraničných univerzít, ako aj výskumných ústavov, v ktorých sa opierali o výsledky štúdií a vedeckovýskumných projektov. Medzi najvýznamnejšie patrili referáty prof. Ing. Luďka Šišáka, CSc., z Českej zemědělskej univerzity v Prahe, doc. Ing. Václava Kupčáka, CSc., z Mendelovej univerzity v Brne, prof. Ing. Ľubomíra Gurčíka, PhD., zo Slovenskej pôdohospodárskej univerzity v Nitre, ako aj vystúpenia viacerých zamestnancov z Technickej univerzity vo Zvolene: doc. Ing. Miloša Gejdoša, PhD., prof. Ing. Ivety Hajdúchovej, PhD., ktorá okrem vyžiadaného referátu informovala aj o výsledkoch riešenia projektu APVV – 18 0520 Inovatívne metódy analýzy výkonnosti lesnícko-drevárskeho komplexu s využitím metód zeleného rastu a ďalších.

O bezproblémový prenos konferencie sa postarali: doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., Ing. Blanka Giertliová, PhD., a Ing. Ján Kišík.

Na konferencii bolo prítomných takmer 100 účastníkov, z toho viac ako 20 zahraničných. Prihlásených bolo 24 referátov, ktoré pre nedostatok času neboli všetky odprezentované. V plnom znení sú uverejnené v zborníku z konferencie.

Z rokovania boli prijaté závery konferencie, ktoré uverejňujeme v plnom znení.

Na konferencii Financovanie 2020 Lesy – Drevo odzneli vyžiadané príspevky, ktoré sa vrátane diskusných príspevkov zaoberali nasledujúcou problematikou:

 • zabezpečením trvalo udržateľného, zodpovedného a transparentného podnikania lesných a drevospracujúcich podnikov, ktoré umožní zvyšovanie výkonnosti a lepší prístup k finančným zdrojom pre podniky v sektoroch lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu,
 • riešením otázok financovania podnikov v sektore lesného hospodárstva s dôrazom na legislatívne zmeny a možnosti využitia verejných zdrojov na financovanie lesníckych opatrení v kontexte globálnych klimatických a ekonomických zmien, ako aj negatívnych dôsledkov opatrení súvisiacich s negatívnou epidemiologickou situáciou,
 • analýzou rizík financovania lesných podnikov z pohľadu získavania a využívania dlhodobých a prevádzkových zdrojov financovania,
 • ekonomickými a právnymi aspektmi obstarávania služieb v lesnom hospodárstve v aktuálnych podmienkach,
 • analýzou cien dreva a efektívnym fungovaním trhu s drevom, ktoré bude viesť k vytvoreniu transparentného trhového prostredia a následnému dosiahnutiu dlhodobej ekonomickej prosperity a konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho komplexu,
 • možnosťami energetického využitia dreva v aktuálnych podmienkach slovenského energetického priemyslu.

Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že konferencia splnila cieľ. Z diskusie a prednesených príspevkov vyplývajú predovšetkým nasledujúce neodkladné úlohy, na ktorých riešenie je nevyhnutná aktívna účasť aktérov rozhodovacích procesov na vládnej úrovni:

 • Zodpovedné obhospodarovanie lesných zdrojov, ktoré:
 • bude viesť k ekonomickej prosperite producentov a spracovateľov drevnej suroviny,
 • naplní celospoločenský záujem na plnení ekosystémových služieb lesa a využívaní lesných ekosystémov širokou verejnosťou,
 •  naplní ciele zodpovednej rozpočtovej politiky na miestnej i národnej úrovni.
 • Analýza rizík vyplývajúcich zo špecifických podmienok hospodárenia na lesnej pôde v podmienkach globálnych ekonomických a klimatických zmien.
 • Zabezpečenie efektívnych nástrojov komunikácie s odbornou a širokou verejnosťou na odvetvovej a medzirezortnej úrovni.

Načrtnuté problémy je potrebné hlbšie analyzovať a rozpracovať s odborníkmi vo všetkých oblastiach. Takto vypracované dokumenty sa musia alebo by sa mali stať súčasťou vládnej politiky, tak aby producenti aj spracovatelia prispievali k rozvoju slovenskej ekonomiky.

Prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., odborný garant konferencie

Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene,

 www.lf.tuzvo.sk