Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti MOSTNÉHO STAVITEĽSTVA cezhraničným projektom EDUMOS


Mosty predstavujú najvýznamnejší prvok inžinierskeho staviteľstva a zároveň reflektujú technickú vyspelosť a ekonomickú úroveň spoločnosti. Ich návrh, výstavba a správa si vyžadujú okrem množstva finančných prostriedkov vysokokvalifikovaných stavebných inžinierov – mostárov. Úroveň ich súčasnej prípravy a vzdelávania bude na dlhé roky určovať rozvoj a kvalitu dopravnej infraštruktúry na Slovensku aj v Česku.

Stavebné fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) a Vysokej školy báňskej – TU Ostrava (VŠB-TUO) reagujú na túto výzvu a v súčasnosti sa spoločne podieľajú na implementácii vzdelávacieho projektu Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých odborníkov v oblasti mostného staviteľstva v cezhraničnom regióne s akronymom EDUMOS (www.edumos.eu). Projekt je riešený v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, ktorý spadá pod prioritnú os č. 1 Využívanie inovačného potenciálu a špecifický cieľ č. 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

 Ciele projektu 

Projekt EDUMOS má za úlohu významne ovplyvniť výchovu mladých odborníkov v mostnom staviteľstve prostredníctvom moderných vyučovacích nástrojov a realizáciou spoločných vzdelávacích exkurzií a výmenných prednášok, a to aj v spolupráci so spoločnosťami pôsobiacimi v stavebnej praxi. Študenti na obidvoch stranách hranice budú mať možnosť komfortného prístupu k edukačným pomôckam, ktoré sú v súčasnosti starostlivo pripravované projektovými partnermi a budú predstavovať základ spoločného e-learningu. Kombináciou výmenných prednášok, absolvovaním exkurzii a spoločným e-learningom bude docielené vzájomné obohacovanie výučbového procesu budúcich statikov mostárov v cezhraničnom regióne.

 Exkurzie a podujatia 

S cieľom zvýšiť atraktívnosť a úroveň teoretického a predovšetkým praktického vzdelávania a jeho formovanie na základe aktuálnych potrieb projekčných kancelárií a stavebných spoločností zorganizovali cezhraniční partneri pre študentov v rámci projektu EDUMOS niekoľko podujatí. Začiatkom zimného semestra sa študenti spolu s pedagógmi zúčastnili na zaujímavých exkurziách. V rámci nich mali možnosť napríklad oboznámiť sa s výstavbu diaľničného mosta na stavbe diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina a zároveň sa oboznámili s priebehom statickej zaťažovacej skúšky predmetného objektu.

Neskôr absolvovali odborný výklad a obhliadku oceľových konštrukcií železničných mostov cez Váh pri Žiline. Išlo o významné oblúkové konštrukcie s rozpätím 112 m na hlavnej koridorovej trati a taktiež priehradové konštrukcie na spojovacej koľaji zriaďovacej stanice pri Žiline.

Zaujímavé témy z mostného staviteľstva budú študentom priblížené aj fundovanými odborníkmi nielen z riešiteľských pracovísk projektu, ale aj z praxe. Prvé takéto podujatie v rámci podujatia s názvom Mostársky deň #1. bolo v dôsledku pandemických opatrení vysielané online, formou live streamu z priestorov Žilinskej univerzity v Žiline. Vybrané témy študentom prednášali dvaja profesori z Katedry stavebných konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty UNIZA a taktiež traja odborníci z praxe. Zaujímavý program a online forma podujatia prilákali viac ako stovku účastníkov. Ďalšie mostárske dni plné zaujímavých prednášok sú plánované aj v najbližších mesiacoch.

 Spoločný edukačný systém

V oblasti vysokošpecializovaného vzdelávania, ako je navrhovanie, výstavba a správa mostných objektov, neexistuje medzi Slovenskou a Českou republikou spoločný edukačný systém. V rámci realizácie aktivít projektu spolupracujú obidve univerzity na vytváraní nového, spoločného a úzko špecializovaného webového produktu na báze e-learningu pozostávajúceho zo študijných materiálov, ktoré tvoria najmä:

•   prezentácie z rôznych oblastí mostného staviteľstva,

•   vzorové riešené príklady zo stavebnej statiky a z navrhovania mostov,

•   prehľad potrebných normových dokumentov a platných technických predpisov,

•   praktické študijné pomôcky, tabuľky a pod.,

•   vzorové technické výkresy celých mostných konštrukcií aj ich detailov,

•   fotogaléria existujúcich mostných objektov, ich detailov a najčastejších poškodení.

Pripravované študijné materiály sú pripravované modernou formou a budú plne reflektovať potreby súčasných trendov a výziev, ktorým čelí moderné stavebníctvo. Systém samostatného špecializovaného e-vzdelávania bude tak predstavovať v odbore mostov pilotný spoločný prvok vzdelávania v cezhraničnom regióne.

 Záver 

Realizáciou projektu si riešiteľský kolektív Katedry stavebných konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty UNIZA a Katedry konstrukcí Fakulty stavební VŠB-TUO dáva za úlohu vytvoriť spoločnú silnú vzdelávaciu platformu na obidvoch stranách hraníc, ktorá prostredníctvom tvorby spoločných študijných materiálov, prednášok a exkurzií zameraných na mostné objekty pomôže vo výchove kvalitných odborníkov, ich príprave pre prax, ako aj zlepší ich uplatniteľnosť na trhu práce a v neposlednom rade bude motivovať ďalších uchádzačov na štúdium tohto významného a perspektívneho odboru. Profesionáli pracujúci s mostami musia byť dôslední nielen v činnostiach súvisiacich s návrhom a realizáciou, ale aj s exploatáciou mostov a údržbou až po ukončenie ich životnosti. Prevádzka, údržba, opravy a obnova infraštruktúry spotrebuje obrovské množstvo energie a produkuje takmer tretinu všetkých záťaží životného prostredia a odpadov. Sú to práve dlhodobé degradačné procesy spôsobené prostredím, na ktoré sa sústredí množstvo výskumných úloh v krajinách po celom svete. Riešiteľské pracoviská UNIZA a VŠB-TUO preto preložili ďalší, tentoraz výskumný projekt EVIMOS – Hodnotenie dosahu environmentálneho zaťaženia na stav mostných objektov cezhraničnej dopravnej siete, so začiatkom riešenia v roku 2021, ktorý sa bude zaoberať práve degradáciou a poruchami objektov dopravnej infraštruktúry, najmä mostov a lávok, spôsobenými environmentálnym zaťažením charakteristickým pre spoločný cezhraničný región.


Doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.

Ing. Matúš Farbák, PhD.

Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, www.svf.uniza.sk


„Spoločne bez hraníc“

Projekt je podporovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja www.sk-cz.eu
Fotogaléria k článku