Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

ZMOS - Významný zástupca miest a obcí na Slovensku


Združenie miest a obcí (ZMOS) má významné postavenie v našej spoločnosti je hlavnou organizáciou samospráv v Slovenskej republike. O význame a cieľoch tejto nosnej organizácie miest a obcí sme sa porozprávali s jej predsedom a primátorom mesta Liptovský Hrádok , dlhoročne skúseným a uznávaným odborníkom  v oblasti života samosprávy a samosprávnych úradov s Mgr. Branislavom Trégerom, PhD.


V roku 1986 pracoval v Československej televízii ako športový redaktor. O rok neskôr začal na Strednom odbornom učilišti drevárskom v Liptovskom Hrádku kariéru učiteľa, kde potom od roku 1990 jedenásť rokov pôsobil ako zástupca riaditeľa. Po prestupe na gymnázium v Liptovskom Hrádku začínal ako učiteľ geografie a telesnej výchovy. Od začiatku roku 2002 bol zástupcom riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť a následne (2004 – 2006) riaditeľom.
Z pozície riaditeľa bol uvoľnený na funkciu primátora mesta Liptovský Hrádok, v ktorej pôsobí nepretržite od roku 2006. Primátorom je štvrté volebné obdobie. Vo všetkých voľbách kandidoval ako nezávislý kandidát. V ostatných komunálnych voľbách získal spomedzi troch kandidátov viac ako 96-percentnú podporu voličov. Pán Tréger bol aj poslancom mestského zastupiteľstva (1998 – 2002).
Od roku 2009 je tiež nepretržite poslancom zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja za okres Liptovský Mikuláš a neustále pracuje v komisii školstva a športu. V rokoch 2015 – 2017 zároveň vykonával funkciu podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja.
Členom Rady Zduženia miest a obcí Slovenska (ZMOS) bol v rokoch 2010 – 2014, pôsobil aj v odbornej sekcii Rady ZMOS: sekcii školstva, mládeže, športu a vzdelávania. Od roku 2019 je predsedom ZMOS.
Pracuje v monitorovacom výbore pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v rámci regionálneho rozvoja. Ptosudzuje a hodnotí iež projekty v rámci IROP.
V tomto roku sa stal členom Rady ministra pre šport, ktorú vymenoval minister školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


Ako by ste charakterizovali aktuálne pôsobenie ZMOS v našej spoločnosti, jeho ciele a zámery? A kto je váš hlavný partner pri napĺňaní akčného programu programového vyhlásenia vlády SR? 

              Združenie miest a obcí Slovenska je najstaršia strešná organizácia samospráv na Slovensku, ktorá má aktuálne 30 rokov, pričom naším členom je na dobrovoľnej báze 95 % všetkých obcí a miest na Slovensku. Sme zároveň aktívnym sociálnym partnerom na úrovni Hospodárskej a sociálnej rady a tiež sme v rámci legislatívy povinným pripomienkujúcim subjektom. Naše postavenie sa zakladá na presadzovaní oprávnených potrieb a obhajobe záujmov miestnej územnej samosprávy. Preto z hľadiska programového vyhlásenia vlády nie sme súčasťou politického priestoru a na základe toho vnímame programové vyhlásenie ako „plán práce“ koaličnej väčšiny. Preto sa naše aktivity orientujú výlučne na tie oblasti, v ktorých vnímame prínos pre samosprávy, ale zapájame sa do legislatívneho procesu aj všade tam, kde vidíme konkrétne riziká alebo hrozby s negatívnymi dôsldkami.

Aké sú vaše odporúčania, návrhy opatrení na oživenie ekonomiky v SR a počas pandémie COVID-19 a po nej? 

              Mestá a obce nie sú iba platcami daní. Nebolo by správne ani ich vnímať výlučne ako správcov daní. Majú svoje ekonomické poslanie aj hospodárske funkcie s konkrétnymi sociálnymi dôsledkami. Z tohto pohľadu je pre mestá a obce mimoriadne dôležité, aby sa odstránili bariéry, prekážky aj zbytočná byrokracia pri Európskych investičných a štrukturálnych fondoch. Okrem toho máme na dosah pomerne významný finančný balík v rámci iniciatívy REACT a tiež prostredníctvom Fondu obnovy EÚ. Všade tam zdôrazňujeme potrebu využitia finančných zdrojov pre podporu lokálnej hospodárskej politiky. Ak si uvedomíme, že na Slovensku je komplexne riešená problematika vodovodov a kanalizácií na úrovni 38 % samospráv, že máme iba 4 % nájomných bytov, že populácia starne, keďže za 10 rokov sa zvýšil počet seniorov zo 400 000 na 1 200 000 tisíc, a pritom máme 102 potravinových púští, teda mikroregiónov, kde v žiadnej z obcí neexistuje predajňa potravín, tieto a mnohé ďalšie príklady dokazujú, že máme jasnú predstavu, kde je vhodné, potrebné, ale aj nevyhnutné investovať verejné zdroje do naštartovania ekonomiky s výraznou pridanou hodnotou vo vzťahu k zamestnanosti, ku kvalite a k rozsahu verejných služieb.

              Ako hodnotíte stupeň zavádzania nových moderných technológií do oblastí životného prostredia a ako sú na tom obce a mestá vzhľadom na koncept smart city? Skvalitňuje sa cestná infraštruktúra v mestách a obciach? 

              Koncept smart nevnímame výlučne v nadväznosti na mestá, ale aj obce. Podľa nášho názoru je potrebné spájať agendu smart v kombinácii gazdovského rozumu s informačno-komunikačnými technológiami. Musíme si uvedomiť, že 96 % samospráv na Slovensku tvoria obce a zo 141 miest má iba 10 nad 50 000 obyvateľov, pričom 20 miest má menej ako 5 000 obyvateľov. To všetko poukazuje na to, že smart riešenia potrebujeme všade tam, kde umocníme význam medziobecnej spolupráce a zvýšime kvalitu života ľudí, ktorých v samospráve musíme vnímať ako konečných užívateľov výhod. To súvisí nielen s budovaním cestnej siete, ale aj napríklad s integrovanou dopravou a celkovou obslužnosťou územia.

              Aké projekty v súčasnosti pripravujete, ktoré témy najviac rezonujú, preto je nutné sa nimi podľa dôležitosti zaoberať? 

              Samozrejme, ekonomika patrí medzi kľúčové priority, ale vôbec nepodceňujeme ani oblasť modernizácie miestnej územnej samosprávy a komplexnú reformu verejnej správy. Združenie miest a obcí Slovenska aktívne iniciovalo kroky k modernizácii miestnej územnej samosprávy. Sme jediná organizácia na Slovensku, ktorá disponuje auditom prenesených kompetencií a tiež auditom originálnych kompetencií. Máme spracovaný audit potenciálu cezhraničnej spolupráce a návrhy na systematickú podporu medziobecnej spolupráce. Okrem toho finišujeme s komparáciou systému miestnej územnej samosprávy na Slovensku v porovnaní s krajinami V-4. Takmer každého pol roka publikujeme konkrétnu analýzu, ktorú následne presadzujeme na úrovni sociálnych partnerov a tak pristupujeme k vecnému riešeniu problémov v krajine. Aktuálne môžeme povedať, že sa pripravujeme na realizáciu projektu Slovensko – Ukrajina, ktorý bude zameraný napríklad na transfer know-how, ktorým ako jediné samosprávne združenie na Slovensku disponujeme. Tiež sa pripravujeme na podobný projekt výraznej cezhraničnej kooperácie medzi samosprávami pozdĺž slovensko-poľských hraníc. Máme teda výrazné ambície v tom, aby sme v maximálnej miere prispeli k všestrannému rozvoju krajiny systémom „zdola nahor“, teda z prostredia samospráv.   

Som presvedčený, že každého zo starostov a primátorov a ich spolupracovníkov v úradoch vedie úprimná snaha pomôcť svojmu mestu, obci. Svoje osobné a profesijné schopnosti ponúknuť obyvateľom Slovenskej republiky na zlepšenie ich životných podmienok. Je to práca náročná na 24 hodín v totálnom nasadení, robíme ju však radi, lebo je to na prospech pre nás všetkých.

Keď budeme parafrázovať inauguračný prejav jedného prezidenta kľudne by sme mohli napísať:

„Nehovorme o tom, čo nám môže mesto, obec dať, položme si otázku čo, my môžeme pre mesto, alebo obec urobiť“.

Mgr. Branislav Tréger, PhD.,

Predseda združenia miest a obcí Slovensky, primátor mesta Liptovský Hrádok

www.zmos.sk