Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Skvalitneniu dopravy na Slovensku sa bude venovať na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky nový ODBOR STRATÉGIE DOPRAVY


Vláda SR si vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020 – 2024 dala predsavzatia:

‒ posilniť železnicu ako primárny dopravný prvok v systéme dopravy vo verejnom záujme tak, aby sa postupne zmenila na nosnú časť dopravného systému verejnej osobnej dopravy. S týmto cieľom sa vypracuje a implementuje Národný plán dopravnej obsluhy verejnou osobnou dopravou, ktorý určí spôsob posilnenia dopravy a potrebné investície do infraštruktúry a koľajových vozidiel,

‒ na základe Národného plánu dopravnej obsluhy zefektívniť grafikon vlakovej dopravy s cieľom dosiahnutia čo najvyššej hodnoty z pohľadu vynaložených verejných financií a nastaviť strategické a systémové smerovanie v oblasti rozvoja železničnej dopravy vrátane infraštruktúry a koľajových vozidiel na nosných tratiach v horizonte 5, 10 a 20 rokov,

‒ podporiť verejnú osobnú dopravu ako ekologickejšiu a bezpečnejšiu alternatívu individuálnej automobilovej dopravy. Jedným zo základných predpokladov na podporu verejnej osobnej dopravy je vytvorenie podmienok na rozširovanie integrovaných dopravných systémov, zlepšovanie podmienok hromadnej dopravy v mestách a pokračovanie v budovaní záchytných parkovísk na najvyťaženejších dopravných uzloch. Zároveň bude vytvárať možnosti previazania verejnej dopravy so sieťou záchytných parkovísk, inteligentných riešení typu smart city,

‒ v rámci prehlbovania harmonizácie verejnej osobnej dopravy pripraviť návrh zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý vytvorí podmienky na zjednotenie tarifných prepravných podmienok medzi železničnou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou a stanoví pravidlá a štandardy tejto dopravy, zohľadňujúc spoločenskú pridanú hodnotu a finančnú udržateľnosť. Cieľom je umožniť cestovať na jeden prepravný doklad všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy vo verejnom záujme. Bude pokračovať v aktivitách na zabezpečenie koordinácie osobnej vlakovej, prímestskej autobusovej a mestskej hromadnej dopravy. S týmto cieľom zabezpečí spravovanie a implementáciu Národného plánu dopravnej obsluhy, ktorý určí želaný rozsah verejnej osobnej dopravy na jednotlivých trasách objednávaný na základe zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme. Jedným zo základných predpokladov na podporu verejnej osobnej dopravy je vytvorenie podmienok na rozširovanie integrovaných dopravných systémov, zlepšovanie podmienok hromadnej dopravy v mestách a pokračovanie v budovaní záchytných parkovísk na najvyťaženejších dopravných uzloch. Zároveň bude vytvárať možnosti previazania verejnej dopravy so sieťou záchytných parkovísk, inteligentných riešení typu smart city,

‒ presadzovať zaistenie dostatočnej kapacity na rozvoj nákladnej dopravy na železnici, nastaviť udržateľnú stratégiu poplatkov za dopravnú cestu, zlepšiť podmienky kombinovanej dopravy, podporiť rozvoj nákladísk a zefektívnenie prevádzky nákladnej dopravy,

‒ podporiť rast podielu železničnej nákladnej dopravy na prepravnom trhu. Posilniť medzinárodnú konkurencieschopnosť Slovenska aj využitím geografického potenciálu ako tranzitnej krajiny a naďalej sa zasadzovať o využitie dopravného potenciálu medzi krajinami EÚ a Áziou, a to najmä formou lepšieho využívania kapacity jestvujúcich tratí a prekládkových terminálov, jej prípadného zvyšovania a ich modernizácie,

‒ podporovať opatrenia smerujúce k vyššej účasti železničnej a vodnej dopravy v systéme kombinovanej nákladnej dopravy. S týmto cieľom vyvinúť aktívne úsilie o podporu nových liniek kombinovanej nákladnej železničnej dopravy alebo výstavbu ďalších terminálov kontajnerovej dopravy.

Na ministerstve dopravy a výstavby SR vznikol nový odbor stratégie dopravy, ktorého jedným z cieľov je napĺňanie programového vyhlásenia vlády.

 „Som presvedčený, že ak budú mať občania na výber dobrú ponuku verejnej osobnej dopravy a k dispozícii cyklocesty, nebudú mať až takú veľkú potrebu používať osobné autá, čo prinesie odľahčenie ciest. Pozitívne sa to odrazí najmä v mestách, ktoré trpia rannými a poobedňajšími zápchami. Odbor stratégie dopravy sa bude venovať aj rozvoju intermodálnej nákladnej dopravy. Presunom časti kamiónovej dopravy na železnicu zabezpečíme zlepšenie životného prostredia,“ uviedol štátny tajomník Jaroslav Kmeť.

Ciele odboru sú zamerané na oblasti:

  • Stratégia dopravy 
  • Rozvoj verejnej osobnej dopravy
  • Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy
  • Rozvoj nemotorovej cyklistickej dopravy
  • Rozvoj dopravnej infraštruktúry

Stratégia dopravy 

Cieľom je tvorba stratégie a štátnej politiky dopravy na úrovni ministerstva, napríklad v spolupráci so sekciou riadenia projektov a sekciou železničnej dopravy a dráh MDV SR pripravil odbor prvý návrh Plánu obnovy a odolnosti a prerokoval ho s MF SR a UHP, ako aj s ďalšími partnermi z oblasti železničnej dopravy, na ktorý by mal byť prioritne zameraný. Odbor sa bude venovať novým trendom zlepšenia a skvalitňovania dopravy a  možnostiam financovania projektov dopravy a infraštruktúry z fondov EÚ.

Rozvoj verejnej osobnej dopravy 

V rámci prehlbovania harmonizácie verejnej osobnej dopravy pripravuje odbor návrh zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý vytvorí podmienky na zjednotenie tarifných prepravných podmienok medzi železničnou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou a stanoví pravidlá a štandardy tejto dopravy, zohľadňujúc spoločenskú pridanú hodnotu a finančnú udržateľnosť.

Cieľom je umožniť cestovať na jeden prepravný doklad všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy vo verejnom záujme. Odbor bude pokračovať v aktivitách na zabezpečenie koordinácie osobnej vlakovej, prímestskej autobusovej a mestskej hromadnej dopravy.

V rámci prípravy nového zákona bude spracovaný aj Národný plán dopravnej obsluhy verejnou osobnou dopravou vrátane definovania jednotných minimálnych štandardov dopravnej obsluhy.

Cieľom je dosiahnutie čo najvyššej hodnoty z pohľadu vynaložených verejných financií a nastaviť strategické a systémové smerovanie v oblasti rozvoja železničnej dopravy vrátane infraštruktúry a koľajových vozidiel na nosných tratiach v horizonte 5, 10 a 20 rokov.

Prímestskú autobusovú dopravu objednávajú vyššie územné celky, mestskú hromadnú dopravu objednávajú mestá a železničnú dopravu objednáva ministerstvo dopravy, pričom koordinácia medzi objednávateľmi nie je najlepšia. Odbor stratégie pripraví analýzu prínosov a nákladov rôznych modelov objednávania dopravy (decentralizovaný, centralizovaný, koordinačný orgán a pod.) a pripraví návrh možného riešenia.

Integrovaná doprava

V súčasnosti spolupracuje aj na príprave infraštruktúry na prepájanie rôznych módov verejnej osobnej dopravy (železnica, MHD, autobusy), napríklad terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOP Ružinov a Vrakuňa na území hlavného mesta a TIOP Trebišov, ktorý  pribudne k existujúcemu TIOP v Moldave nad Bodvou) a záchytné parkoviská (pre autá aj bicykle) pri železničných zastávkach a staniciach v okolí veľkých miest.

Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy

Ďalším z cieľov je presun časti kamiónovej dopravy z cestnej dopravy na železničnú a tým aj zlepšenie životného prostredia a zároveň lepšie využívanie železničnej infraštruktúry.

Jednou z možností je napríklad podpora zavadzania pravidelných liniek ucelených intermodálnych vlakov zo slovenských terminálov do terminálov v Európe a späť. K rozvoju intermodálnej dopravy musí existovať aj sieť terminálov na ich prekládku na železnicu na Slovensku, preto pracovníci odboru pripravujú rôzne spôsoby financovania ich výstavby s jedinou podmienkou, že musia byť otvorené pre všetkých záujemcov na ich využívanie.

Rozvoj nemotorovej cyklistickej dopravy

Ďalším z cieľov je aj zabezpečenie udržateľnej mobility – zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb na Slovensku. Naďalej sa pripravuje podpora rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, a to kooperáciou národného cyklokordinátora s regionálnymi a lokálnymi cyklokoordinátormi, SK8, ZMOS, Úniou miest Slovenska a príslušnými ministerstvami v rámci medzirezortnej pracovnej skupiny. Odbor pripraví aj aktualizáciu dokumentu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike.

Rozvoj dopravnej infraštruktúry

Odborníci v rámci odboru stratégie dopravy pripravujú aj rozvoj dopravnej infraštruktúry na základe výstupov z Dopravného modelu Slovenska, ktorý vyhodnocuje súčasné, ale hlavne budúce potreby na dopravnú infraštruktúru Slovenska.

Cieľom je zintenzívniť nielen modernizáciu hlavných tratí TEN-T, ktoré sú vo vysokom stupni prípravy, vrátane nosnej východno-západnej trate Slovenska, ale aby boli medzi priority zaradené aj projekty na významné zlepšenie železničnej infraštruktúry a na zvýšenie podielu elektrifikovaných tratí s cieľom dosiahnutia znižovania emisií.

Poverený riadením odboru stratégie dopravy je Ing. Peter Hrapko, odborník ministerstva dopravy a výstavby, ktorý v rôznych oblastiach dopravy pracuje celú svoju profesionálnu kariéru.

 „Odbor stratégie dopravy vznikol už z existujúceho útvaru Inštitútu dopravnej politiky. Existujúce činnosti na ministerstve sa združili tak, aby dávali logický zmysel a viedli k dosahovaniu potrebných a lepších výsledkov. Tak, aby sa služby v doprave stále zlepšovali, boli ekologickejšie a občania viac využívali verejnú dopravu či alternatívne formy dopravy. Prioritné oblasti, ktoré už riešime alebo ktorým sa chceme v najbližšom čase venovať, je stratégia dopravy, rozvoj verejnej osobnej dopravy, intermodálnej nákladnej dopravy a nemotorovej cyklistickej dopravy. Tiež budeme vyhodnocovať súčasné a dlhodobé potreby na zlepšovanie dopravnej infraštruktúry Slovenska,“ uviedol Peter Hrapko, ktorý rôznych oblastiach dopravy pracuje už 36 rokov. Má maturitu v oblasti lode a zariadenia a tri roky pracoval v Dunajplavbe ešte pred vysokou školou, ktorú absolvoval v Žiline na Vysokej škole dopravy a spojov, odbor prevádzka a ekonomika cestnej mestskej dopravy. V diplomovej práci riešil umiestnenie zastávok MHD na Námestí SNP v Bratislave.

Od roku 1987 robil v ČSAD GR Bratislava, kde mal na starosti oddelenie kalkulácií medzinárodnej kamiónovej dopravy pre vyše 1 000 kamiónov v Západoslovenskom kraji.

Potom prešiel od roku 1990 do súkromného sektora, kde sa najskôr venoval špedícii a zasielateľstvu v prvej súkromnej zasielateľskej spoločnosti na Slovensku. Postupne do roku 1998 budoval v rôznych spoločnostiach oddelenia kamiónovej dopravy a zbernej služby, námornej dopravy a leteckej dopravy.

Od roku 1998 do roku 2007 sa začal venovať komplexnej dopravnej logistike najprv v spoločnosti P&O Trans European, potom zakladal pobočku divízie DANZAS Solution na Slovensku, ktorá sa následne pretransformovala do spoločnosti DHL Logistics. Kariéru v súkromnej sfére ukončil ako riaditeľ logistiky v spoločnosti ESA Logistika. Vo všetkých týchto spoločnostiach nastavoval komplexné logistické systémy (prepojenie medzinárodnej kamiónovej, železničnej a vnútroštátnej dopravy s colnými procesmi a so skladovaním) pre veľké nadnárodné spoločnosti, ako je SONY, IBM, Panasonic, P&G...

Od roku 2007 do súčasnosti pracuje na MDV SR, na sekcii riadenia projektov (riadiaci orgán najskôr pre operačný program Doprava 2007 – 2013, potom pre operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020), kde postupne viedol oddelenie prípravy projektov železničnej infraštruktúry, potom oddelenie projektov intermodálnej prepravy a do konca  októbra 2020 viedol oddelenie projektov verejnej osobnej dopravy a integrovanej dopravy. Medzi ním riadenými projektmi bola napríklad projektová príprava a výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy v Moldave nad Bodvou, terminálu intermodálnej dopravy v Žiline, záchytných parkovísk pri železničnej stanici Pezinok a železničnej zastávke Ivánka pri Dunaji, projekty výstavby električkových tratí  v Bratislave a Košiciach, ako aj nákup nových električiek a trolejbusov, nákup nových vlakov pre prímestskú železničnú dopravu... Viedol aj prípravu viacerých štúdií realizovateľnosti, napríklad štúdiu realizovateľnosti dopravného uzla Bratislava.

Popri svojich pracovných povinnostiach viedol pracovnú skupinu pri MDV SR, ktorá sa snaží, aby kontajnerové vlaky medzi Čínou a EÚ (Nová hodvábna cesta – za rok 2019 to bolo vyše 8 000 ucelených vlakov) chodili aj cez územie Slovenska. Doterajšie úspechy: podpis Memoranda o porozumení medzi MDV SR a Ministerstvom dopravy Číny, podpis Memoranda o spolupráci v oblasti kombinovanej dopravy medzi Áziou a EÚ cez územie Ukrajiny a Slovenska (podpísané 24. 9. 2020 za účasti prezidentov SR a Ukrajiny). Aj na základe týchto snáh bola tento rok otvorená pravidelná železničná linka kombinovanej dopravy (1x týždenne) medzi čínskym mestom Si-an a Dunajskou Stredou.

Okrem toho je majiteľom medzinárodného patentu na horizontálnu intermodálnu prekládku (zdvih kontajnera len o 15 cm a preloženie medzi kamiónom a vlakom, pričom je možné naraz preložiť celý ucelený kontajnerový vlak za 20 minút), ktorý má potenciál podstatným spôsobom znížiť náklady na výstavbu a prevádzku intermodálnych terminálov.


Ing. Peter Hrapko

riaditeľ odboru stratégie dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, www.mindop.sk


Fotogaléria k článku