Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Editoriál - šéfredaktorka, Mgr. Miroslava Kremnická


Pätnásť rokov obchodnej a odbornej spolupráce, veľa príjemných stretnutí na vašich firemných podujatiach, odborných konferenciách, množstvo prekonzultovaných a odovzdaných významných skúseností, myšlienok a názorov, to posúvalo magazín po jeho trati celý ten čas vpred...

Dnes, keď vám píšem tieto riadky, obraciam sa späť na tých 15 rokov spolupráce. Magazín som založila v roku 2006, po dôkladnej analýze a preskúmaní slovenského trhu, jeho dopytu po prezentáciách stavebnej a cestnej mechanizácie. V čase stavebného boomu a období expanzie na stavebnom trhu takýto časopis veľmi dobre zapasoval. Dvojmesačník výstižne predstavoval nové ponuky firiem, výrobcov, dostupné značky distribútorov stavebných strojov a techniky na Slovensku a Českej republike celých 10 rokov pod názvom MAGAZÍN STAVEBNÉ STROJE A MECHANIZÁCIA.

Po desiatich aktívnych rokoch početných spoluprác, uverejnených inzercií a prezentácií výrobných a dodávateľských spoločností, ktoré pôsobili v oblasti stavebníctva, strojárstva, v ťažobnom priemysle, sme do roku 2016 vstúpili už pod skráteným názvom MAGAZÍN STROJE A MECHANIZÁCIA. Pokračovali sme ako vždy s edíciou 6x ročne a so snahou spájať ponuku s dopytom, kompletizáciou potrebných informácií a s nepretržite rozrastajúcimi sa spoluprácami a publikom. Rozmanitosť našich tém bola kreovaná aj aktuálnou klímou v obchodnom prostredí. Získaním dôležitých postrehov a cenných odporúčaní od kolegov z redakčnej rady, z podnikateľskej sféry, výskumnej obce, magazín v roku 2018 výrazne rozšíril svoje tematické zameranie, ktoré sa pretavilo aj do jeho názvu STROJE-TECHNOLÓGIE-EKOLÓGIA.                           

Efektívne a významné spolupráce, ktoré dnes tvoríme s odborníkmi participujúcimi na zaujímavých projektoch, výskumoch a vývoji v doprave, cestnom staviteľstve, ktorí sa venujú digitalizácii, energetike, životnému prostrediu a environmentálnym technológiám vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby, vyzdvihujeme od roku 2019 v našich štyroch základných doménach, ako uvádzame v názve magazínu MOBILITA-STROJE-TECHNOLÓGIE-EKOLÓGIA.

Vážení priatelia, milí čitatelia, 

ďakujeme vám za priazeň v roku 2020. V mene výrobného tímu a členov redakčnej rady magazínu vám prajem krásne a pokojné vianočné sviatky, naplnené šťastím a radosťou. 

V novom roku veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov.

Miroslava Kremnická, 

šéfredaktorka a vydavateľ, M.I.A s.r.o.

www.miavydavatelstvo.sk

www.ekomagazin.sk