Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Editoriál - šéfredaktorka, Mgr. Miroslava Kremnická


Milí čitatelia magazínu, určite ste postrehli novinku v tomto roku, a to nejaký rušeň či vozeň v magazíne. Inšpirovala som sa podnetmi od kolegov, odborníkov v doprave, a začala som písať aj o realizácii nových tratí. To je ďalšia z ciest, ktoré nás vedú a spájajú s celým Slovenskom. Témy ako Plán obnovy a odolnosti SR, mobilita, európske poznatky, rady a skúsenosti od autorov odborných článkov spájajú naše príspevky v celom magazíne.

V marcovom vydaní magazínu sme upriamili pozornosť na historicky najrozsiahlejšiu rekonštrukciu ozubnicovej železnice, ktorá sa významne dotýka rozvoja tatranského regiónu. Na návrh Európskej komisie je rok 2021 vyhlásený za Európsky rok železníc. Projekty a plány v železničnej doprave nám priblížil GR ŽSR Miloslav Havrila. Vo svojom príspevku konkretizuje vloženie investícií z fondov EÚ na realizáciu projektov pre modernizáciu dopravnej infraštruktúry v železničnej doprave. Významným krokom je prijatie návrhu Európskej komisie – balíka legislatívnych opatrení v oblasti mobility pre rozvoj železničnej dopravy z pohľadu ochrany životného prostredia. Je to výzva pre železnice v rámci EÚ. Zároveň sme nadviazali spoluprácu s ďalšími krajmi, so samosprávami, aby sme vám priblížili ich aktuálne projekty, ktoré prezentujeme v novej rubrike Regióny Slovenska.

Predstavíme vám revitalizáciu dopravy mesta Trenčín, plán udržateľnej mobility aj cyklogenerel mesta a regiónu z pohľadu primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka. Zo života regiónov prinášame zaujímavé postrehy a informácie o tom, ako sa im darí v napĺňaní programov pre skvalitnenie života  občanov. V Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji IDS východ pripravuje v prímestskej doprave zónovú tarifu a virtuálne dopravné karty. V Banskobystrickom samosprávnom kraji pokračuje rekonštrukcia ciest vo všetkých okresoch, ako uvádza predseda Ján Lunter, ide o najväčšiu opravu cestnej siete v histórii tohto regiónu. Cyklodoprava a cykloturistika má zelenú aj v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde prebieha realizácia ďalšieho cyklomosta (270 m) cez rieku Moravu do Rakúska, ktorý vytvorí prepojenie medzinárodnej cyklotrasy EUROVELO 13 z programu INTERREG Slovenská republika a Rakúska. Projekt okrem ekologickej cyklodopravy a turizmu podporí cezhraničnú spoluprácu a regionálny rozvoj a je predovšetkým odpoveďou na meniacu diverzitu európskej spoločnosti.

Cykloturistika a cyklodoprava sa pandémiou rozmohla, o tomto zdravom spôsobe života ponúkame inšpiratívny rozhovor s Petrom Kľučkom z MDV SR, ktorý precestoval európske cyklotrasy zo západu Európy od Atlantiku po Čierne more a od najsevernejšieho európskeho bodu z nórskeho Nordkoppu do Bratislavy. Práve cyklistika má výrazný podiel na budovaní cyklotrás a cyklochodníkov do zamestnania a za turistikou. Príkladom je jeho život v regiónoch a mestách na Slovensku. Sme v období novelizácie cyklistickej dopravy, kde významnú oblasť podpory rozvoja cyklistickej dopravy zohráva aj osveta a vzdelávanie.

Efektívna parkovacia politika je riešením skvalitnenia statickej dopravy, ktorá ovplyvňuje dynamickú dopravu, ale výrazne prispieva k zvyšovaniu kvality života v mestách. Dobre navrhnutá parkovacia politika prináša benefity a má výrazný vplyv na rozpočet mesta. K spestreniu obsahu magazínu patrí aj príspevok o vodnej doprave na Slovensku po riekach Dunaj a Váh, predstavujeme projekty a možnosti budovania vodných stavieb a vodnej dopravnej cesty.

V rubrike Zo života univerzít sa vám prihovára rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudol Kropila. Upriamuje pozornosť na moderné vzdelávanie na európskej úrovni v environmentálnej oblasti. Má bohaté zahraničné skúsenosti zo svojho pôsobenia na univerzitách v Európe, USA, Kanade, Japonsku a Austrálii. Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline Marián Drusa vidí obrovský priestor na inovácie a udržateľnosť, aplikáciou nových materiálov, konštrukčných riešení a nástupom informačných technológií do všetkých činností stavebníctva s cieľom budovania zelenej Európy.

Svojím obsahom je magazín pestrejší a to ukazuje, že život sa rozbehol.   

Pozývame vás na pripravované odborné podujatia Cestná konferencia, Horizonty železničnej dopravy, Verejná osobná doprava. Aktualizované informácie o konferenciách, zároveň staršie vydania magazínu nájdete na webstránke www.ekomagazin.sk  

Pripravili sme výber aktuálnych tém. Verím, že vás zaujmeme v čase pohody, začítate sa do nejedného článku a spestrite si tak svoj voľný čas. Želám vám príjemné letné mesiace a načerpanie energie do druhej polovice roka.

Teším sa na ďalšie stretnutia. 

Miroslava Kremnická