Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Svetová cestná asociácia – jej úlohy, ciele a prínos pre cestnú infraštruktúru


Svetová cestná asociácia, známa pod skratkou PIARC (Stále združenie svetových cestných kongresov) bola založená v roku 1909 vo Francúzsku v súvislosti s rozvojom automobilizmu, ktorý v tom čase spôsoboval cestným odborníkom nemalé problémy. V súčasnosti PIARC reprezentuje medzinárodné fórum odborníkov, ktoré rieši najdôležitejšie témy vo všetkých oblastiach cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry vo vyspelých i v rozvojových krajinách. Je neziskovou a nepolitickou inštitúciou. Podporuje medzinárodnú spoluprácu, vytvára sieť odborníkov z celého sveta, poskytuje týmto odborníkom spoločné pracovné metódy, publikuje ich odporúčania a správy, a to všetko v kontexte integrovanej a udržateľnej dopravy. Výstupy a služby PIARC sú široko dostupné a orientované na splnenie očakávaní a požiadaviek členskej základne, ktorá zahŕňa viac než 120 krajín sveta.

Už v roku 1920, krátko po vzniku Československa, sme sa zaradili medzi členské krajiny PIARC. Druhýkrát sme sa prihlásili k PIARC po vzniku samostatnej Slovenskej republiky vo februári 1993. Ďalším míľnikom bolo vytvorenie Národného komitétu PIARC v roku 1996, ktorý koordinuje činnosť našich zástupcov pôsobiacich v odborných skupinách PIARC a zabezpečuje kontakt so sekretariátom PIARC sídliacom v Paríži. Jeho prvým predsedom bol prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.

V súčasnosti sa PIARC zameriava na zabezpečenie Strategického plánu asociácie na obdobie 2020 – 2023, prostredníctvom približne 1 200 odborníkov z celého sveta. Tí pôsobia v 20 technických výboroch a pracovných skupinách PIARC. Medzi nimi je aj 15 zástupcov zo Slovenska (nominovaní na štvorročné obdobie). Odborníci z celého sveta na základe analýz a najnovších poznatkov z praxe pripravujú účinné nástroje na pomoc pri rozhodovaní v oblasti ciest. Vytvárajú alebo aktualizujú tematické manuály v rôznych oblastiach: bezpečnosť ciest, prevádzka v tuneloch, hospodárenie s cestným majetkom, inteligentná doprava a iné. 

Vládnym členom asociácie za Slovenskú republiku je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR). Reprezentuje ho prvý delegát vymenovaný ministrom. V súčasnosti je ním pán Peter Varga, MBA, MSc., generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Predsedom národného komitétu PIARC je od 1. 9. 2016 Ing. Ján Šedivý, CSc., ktorý je zároveň predsedom Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS). Členmi národného komitétu sú MDV SR, SCS, členovia a korešpondenti technických výborov. Prínos z členstva v asociácii pre krajinu spočíva najmä v bohatom zdroji a výmene informácií v oblasti dopravy a cestnej infraštruktúry. Využíva sa pri tvorbe noriem, technických podmienok, manuálov a iných predpisov MDV SR a jemu podriadených organizácií. Ďalšiu oblasť predstavuje pomoc pri príprave strategických dokumentov a analýz týkajúcich sa rozvoja cestných komunikácií a cestnej dopravy v podmienkach Slovenskej republiky.

Od roku 1908 sa každé štyri roky koná Svetový cestný kongres a práve najbližší sa uskutoční v Prahe v roku 2023 (predtým, v roku 2019 Abú Zabí v SAE ). Účasť na týchto vrcholných celosvetových podujatiach je pre odborníkov v danej oblasti rovnako významná ako u športovcov účasť na olympijských hrách. Navyše, každé štyri roky organizuje PIARC Medzinárodný zimný cestný kongres. Najbližší sa v roku 2022 uskutoční v Calgary, v Kanade (predtým v roku 2018 Gdansk, Poľsko).

V dňoch 7. až 11. februára 2022 sa teda uskutoční v meste Calgary v Kanade v poradí XVI. Svetový cestný kongres zimnej služby a odolnosti ciest s podtitulom: Prispôsobujeme sa meniacemu svetu. V auguste 2020 bola zverejnená výzva adresovaná záujemcom o spracovanie príspevku na kongres na jednu z 15 vybraných tém. V apríli tohto roku boli autori príspevkov informovaní o prijatí ich abstraktu odbornou komisiou. Najneskôr do 15. augusta musia spracovať a poslať príspevok v niektorom z troch úradných jazykov asociácie (anglický, francúzsky alebo španielsky) organizátorom. Slovensko budú reprezentovať tri príspevky. Za normálnych okolností ponúka kongres odborníkom z celého sveta jedinečnú príležitosť diskutovať o témach súvisiacich s cestami v zime. Bohužiaľ, v dôsledku pandémie COVID-19 bol Výkonný výbor PIARC spolu s kanadskými organizátormi nútený rozhodnúť o uskutočnení kongresu v digitálnom priestore. Podrobnosti o podmienkach sledovania kongresu budú oznámené neskôr v priebehu tohto roku na adrese www.piarc.org a webovej stránke Slovenskej cestnej spoločnosti www.cestnaspol.sk.

Veríme, že osud k XXVII. svetovému cestnému kongresu PIARC v Prahe bude priaznivo naklonený a ten sa v termíne 24. 9.  7. 10. 2023 uskutoční prezenčne. Účasť na kongrese v Prahe predstavuje jedinečnú príležitosť, ktorá sa už nemusí opakovať. Treba však dodať, že Praha vo viac ako storočnej histórii Svetových cestných kongresov už raz bola hostiteľom kongresu (v roku 1971) vďaka dobrej práci našich odborníkov v PIARC na čele s vynikajúcim cestným odborníkom profesorom Ing. Jozefom Špůrkom, DrSc.

V nadväznosti na podporu Slovenska pre kandidatúru Prahy ako miesta konania kongresu v roku 2023 bola podpísaná deklarácia o spolupráci pri príprave a realizácii kongresu medzi oboma partnerskými cestnými spoločnosťami a oboma ministerstvami zodpovednými za dopravu v ČR a SR.

Usporiadanie kongresu v Prahe považujeme za výnimočnú udalosť a príležitosť predstaviť aj Slovensko ako vyspelú krajinu s modernou sieťou ciest, s veľkým odborným potenciálom, dobrými výsledkami práce vedeckých pracovísk a vysokých škôl. Pre toto podujatie je potrebná podpora viacerých ministerstiev SR, ale aj univerzít technických smerov, o ktorých záštitu už Slovenská cestná spoločnosť požiadala.

Privítali by sme čo najväčšie zastúpenie odborníkov zo Slovenska na tomto podujatí, jednak ako spracovateľov príspevkov, ale aj moderátorov rokovaní odborných sekcií a diskusií k strategickým témam. Ďalšie možnosti prezentácie vidíme v príprave a zabezpečení dvoch technických exkurzií pre účastníkov kongresu smerujúcich na Slovensko, ako aj účasti na sprievodnej výstave a kongresových aktivitách v oblasti kultúrneho a spoločenského programu.

Ešte v tomto roku sa začne celosvetová propagácia tohto podujatia zo strany PIARC a organizátorov v Českej republike. K téme prípravy kongresu a určeniu jeho priorít usporiadajú ČSS a SCS sériu odborných podujatí, počnúc už týmto rokom. SCS plánuje problematike PIARC a blížiacemu sa kongresu v Prahe venovať každoročne priestor v programe najvýznamnejšieho odborného podujatia v rezorte dopravy na Slovensku – Cestnej konferencie.

V prvej polovici roku 2022 bude zverejnená výzva na spracovanie príspevkov vo vybraných témach a účasť na sprievodnej výstave. Organizátori kongresu sú presvedčení, že ak sa podarí vyriešiť súčasnú pandémiu, môže na kongres prísť 5 000 až 10 000 účastníkov z celého sveta. Boli by sme radi, keby časť z nich mala možnosť v rámci odborných exkurzií navštíviť aj Slovensko a zároveň sa v rámci sprievodnej výstavy zoznámiť nielen s úspechmi nášho dopravného staviteľstva, ale aj s našou kultúrou, históriou a prírodnými krásami. Predstava o podiele SR na príprave, organizovaní a priebehu kongresu v Prahe bude postupne spresňovaná.                                                                                                                                               

V rámci optimalizácie prípravy kongresu privíta SCS aj návrhy a námety od jednotlivcov a slovenských firiem, ktoré by sa chceli prezentovať na tomto podujatí. Všetky informácie o príprave a podmienkach účasti na kongrese budú zverejňované na stránke www.cestnaspol.sk

Ing. Marián Hanták, CSc., vedúci kancelárie

Slovenská cestná spoločnosť

hantak@cestnaspol.skFotogaléria k článku