Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

V stavebníctve vidím obrovský priestor na inovácie a udržateľnosť s cieľom budovania zelenej Európy


Byť stavbárom je poslanie aj zodpovednosť, a pretože stavbári trvale pretvárajú prostredie, mali by ho vedieť aj chrániť.

Ako dekan jednej z troch stavebných fakúlt na Slovensku si uvedomujem dôležitosť týchto myšlienok v kontexte súčasnosti. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline so svojou 68-ročnou históriou sa od svojho vzniku orientovala na výchovu odborníkov pre oblasť budovania dopravnej infraštruktúry, to tnamená železničného staviteľstva, cestného staviteľstva a objektov dopravných stavieb, kde môžeme zaradiť mosty a tunely. Fakulta postupne rozšírila ponúkané študijné programy pre oblasť manažmentu a riadenia stavieb, geodézie a kartografie a rozšírila výchovu inžinierov pre pozemné staviteľstvo, nosné konštrukcie budov a plánovanie dopravnej infraštruktúry.

V blízkej budúcnosti nás čaká optimalizácia programov na nové akreditačné štandardy po zavedení vnútorného systému hodnotenia kvality na univerzite. Súbežne s týmto procesom máme v pláne zavedenie nového inovatívneho študijného programu, v ktorom absolventi získajú zručnosti z oblasti urbanizmu a územného plánovania, dopravných stavieb, informačných technológií a environmentálneho inžinierstva. My ako stavbári pretvárame prostredie a mali by sme ho vedieť aj chrániť a navrhovať také technické riešenia, ktoré posilnia ochranu životného prostredia, podporia cirkulárnu ekonomiku a zmenšia dôsledky pri meniacej sa klíme. Do oblasti životného prostredia v spojitosti so stavebníctvom a s dopravou je smerovaných v posledných rokoch veľa našich domácich a zahraničných výskumných aktivít. O mnohých úspešne realizovaných projektoch stavebnej fakulty sa mali možnosť čitatelia dozvedieť z článkov mojich kolegov v predošlých číslach časopisu. Významný bol napríklad projekt v schéme Interreg Air Tritiazameraný na analýzu ovzdušia  – vplyv dopravy na ovzdušie, vplyv hluku na obyvateľstvo a okolité regióny. Ďalej sme písali o projektoch Trans Tritia a Trans Data o monitorovaní vozidiel v prihraničných regiónoch s cieľom zlepšiť koordináciu medzi zástupcami nákladnej dopravy a rozvíjať inovatívne ekologické riešenia. Ďalej to boli príspevky o zahraničných projektoch H2020 Skilfull a projektoch v schéme Interreg Central Europe – Yumobil, Rumobil a Citiwalk. Aktuálne sú pracovníci fakulty zapojení do pokračujúceho projektu RegiaMobil. Na podporu vzdelávania odborníkov v oblasti výskumu, správy a údržby mostných konštrukcií a vplyvov životného prostredia na ich spoľahlivosť a životnosť v prihraničných regiónoch ČR a SR prebiehajú zaujímavé projekty EnviMos a EduMos, kde formou prednášok organizovaných v rámci Mostárskych dní sú študentom a širokej verejnosti prezentované dôležité poznatky a praktické skúsenosti pri stavbe, rekonštrukcii a údržbe mostných objektov – ako dôležitých prvkov dopravnej infraštruktúry.

Pre ďalšie vydania magazínu pripravujeme článok o projekte Interreg SK/PL s názvom EnviEdu, ktorého som koordinátorom a hlavným partnerom je Sliezska univerzita v Katoviciach. Tento projekt je zameraný na zvýšenie environmentálneho povedomia žiakov stredných a odborných škôl, univerzít, ako aj odborníkov z praxe, kde vo forme názorných školení budeme demonštrovať, akým spôsobom monitorovať, vyhodnocovať, chrániť a predpovedať hrozby a nástrahy ohrozenia životného prostredia.

Popri veľmi dôležitých inováciách spojených so životným prostredím nezabúdame ani na aplikáciu nových materiálov, konštrukčných riešení a hlavne nástup informačných technológií do všetkých činností stavebníctva. 

Poslednými úpravami študijných programov reagujeme na nástup BIM (Building information modelling). V oblasti IT má Slovensko nedostatok odborníkov a prepojenie na stavebníctvo je dnes realitou a potreby praxe výrazne prevyšujú počty vychovávaných absolventov. Ak majú byť spracovávané údaje o stavbách, ich príprave, riadení a výstavbe, o ich správe a údržbe, musia mať absolventi nové digitálne zručnosti. V súčasnosti je realitou 3D tlač domov alebo častí konštrukčných prvkov. V tejto oblasti chceme spolupracovať pri výchove absolventov s ostatnými fakultami univerzity, ale najmä s fakultou riadenia a informatiky.


 Prof. Ing. Marián Drusa, PhD., je dekanom Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a garantom bakalárskeho študijného programu staviteľstvo/civil engineering a inžinierskeho programu nosné konštrukcie budov a personálne zabezpečuje výučbu geotechnických disciplín na všetkých troch stupňoch štúdia. Počas svojej bohatej vedeckovýskumnej a odbornej činnosti riešil viacero domácich a zahraničných výskumných a edukačných grantových úloh a projektov spolupráce s praxou. Profesijne sa zameriava na úlohy spojené s geotechnickým monitoringom území v okolí dopravnej infraštruktúry, výskumu použitia vystuženého penobetónu a geosyntetických materiálov pre návrh pokrokových konštrukčných riešení inžinierskych a pozemných stavieb. Riešil viaceré projekty špeciálneho zakladania budov a mostov, venuje sa návrhom a kontrole zemných konštrukcií a metódam geotechnického prieskumu. Pravidelne prednáša členom Slovenskej komory stavebných inžinierov aktuálne témy zo zakladania stavieb a bol aj zodpovedným riešiteľom technických podmienok Ochranné a stabilizujúce konštrukcie skalných svahov a zárezov na dopravných stavbách. Je členom odborovej komisie doktorandského štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, členom komisie pre doktorandské štúdium pre vedy o zemi Turínskej univerzity a členom odborovej komisie Staviteľstvo a architektúra na univerzite v Parme. Za svoju doterajšiu profesionálnu kariéru publikoval 4 vedecké monografie, z toho 1 zahraničnú, 4 vysokoškolské učebnice a skriptá. Absolvoval viacero prednáškových pobytov v Taliansku, Poľsku, vo Fínsku a v Turecku, je spoluzakladateľom a vedeckým garantom dvoch svetových sympózií v Prahe, ako aj spoluorganizátorom konferencie s medzinárodnou účasťou Geosyntetika pravidelne usporadúvanej na pôde Žilinskej univerzity. Aktuálne sa venuje projektom cezhraničnej spolupráce EduMOS a EnviEDU, kde je zodpovedným riešiteľom a projektu v schéme NATO so zameraním na monitoring kritických prvkov infraštruktúry.

www.svf.uniza.sk
Fotogaléria k článku