Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Využitie výsledkov doktorandských dizertačných prác na inovácie


Univerzitné vzdelávanie

V súčasnosti poskytujú školské vzdelávanie v oblasti dopravného staviteľstva univerzity (vo formálnom vzdelávaní) v študijných programoch akreditovaných Akreditačnou komisiou podľa vysokoškolského zákona (č. 131/2002) a nadväzujúcich predpisov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania (bakalárske – Bc., inžinierske – Ing. a doktorandské – PhD.) v dennej a externej forme na troch fakultách v súlade s vysokoškolským zákonom. Úspešným absolvovaním školského vzdelávania sa získava stupeň vzdelania.

Vysokoškolské vzdelávanie na univerzitách v SR sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch na stavebných fakultách a končí sa úspešným obhájením záverečnej práce a vykonaním štátnej skúšky. V treťom stupni, doktorandskom štúdiu, sa v súčasnosti uskutočňuje vzdelávanie v študijných programoch na:

1. Slovenskej technickej univerzite v Bratislave – teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

2. Technickej univerzite v Košiciach – teória a navrhovanie inžinierskych  stavieb

3. Žilinskej univerzite v Žiline – 1. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb; 2. technológia a manažment stavieb [3].


Doktorandské dizertačné práce a ich využitie v praxi

Doktorandské dizertačné práce (DDP) absolventov stavebných fakúlt sú zamerané na teoretické problémy školiacich pracovísk (katedier fakúlt) a požiadaviek praxe, najmä pri riešení výskumných úloh aplikačného charakteru. Všetky DDP sú obhájené formou záverečnej práce po oponentúre pred komisiou. Podľa vysokoškolského zákona [5] a súvisiacich vyhlášok každá obhájená DDP sa vloží do verejného centrálneho registra záverečných prác (CRZP). Doktorand vkladá záverečnú prácu na základe licencie, podľa ktorej môže byť zverejnená alebo nezverejnená, vždy je súčasťou základný údaj o práci a anotácia v slovenskom a jednom cudzom jazyku. Každá DDP od roku 2009 sa zároveň posúdi na mieru originality (antiplagiátorstvo).

Databáza CRZP obsahuje množstvo prác na stavebných fakultách, ktorých výsledky by mohli prospieť zhotoviteľom a správcom dopravných stavieb na inováciu, ktorá by mala byť súčasťou ich rozvoja. Základné údaje o dizertačných prácach je možné získať na portáli Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác www.crzp.sk. Autorom dizertačnej práce je doktorand so školiteľom, ktorý je spravidla kmeňovým zamestnancom univerzity. DDP sú prístupné len prezenčne (na preštudovanie na univerzite). Dá sa získať kontakt na doktoranda prostredníctvom fakulty alebo na školiteľa (v databázach CRZP sú obaja uvedení) a prípadne dohodnúť využitie, spoluprácu ap. 

Pre vstup do verejne prístupnej databázy (CRPZ) je uvedený príklad na vstupné dáta pre Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity, ktorý spravuje Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline:

http://ukzu.uniza.sk/katalogy/ a adresár OPAC/Publikačná činnosť s rozšíreným vyhľadávanímVýstup obsahuje zoznam všetkých dizertačných prác obhájených na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity. Študenti – najmä v zahraničí – sa pokúšajú uplatniť svoje poznatky a výsledky práce založením firiem typu spin-off alebo start-up často už v priebehu doktorandského štúdia aj s podporou univerzity [8]. Na americkom Massachusetskom technologickom inštitúte (MIT) sa veľký dôraz kladie najmä na doktorandské štúdium, kde pôsobí aj veľa zahraničných študentov [7]. 

Stanovenie rozdielov, prípadne hľadanie spoločných prvkov v definičnom vyjadrení pojmov spin-off a start-up je možné z viacerých pohľadov. Vo všeobecnosti sa pojmom start-up označujú firmy, ktoré sú práve v štádiu založenia kvôli zavedeniu nového produktu (výrobku, služby, procesu, činnosti a pod.) alebo marketingovej činnosti. Typickým príkladom start-upov sú nové „technologicky založené firmy“, v ktorých jadro činnosti je vývoj, marketing alebo využívanie techniky, príp. technológie. Dôraz v tomto type firiem nie je na novosť, ale na jej správanie pri využívaní technických a technologických noviniek. Financovanie start-upových firiem sa často opiera o rizikový kapitál [1].

Spin-off firmou sa rozumie inovatívna firma, založená s cieľom využiť a rozvíjať duševné vlastníctvo akademickej alebo vedeckovýskumnej inštitúcie či autora alebo pôvodcu riešenia až do formy produktu uplatniteľného na trhu. Duševné vlastníctvo sa firme poskytne prostredníctvom samotného tvorcu, licenčnou zmluvou alebo predajom. Spôsob uplatnenia napr. výsledkov  práce doktoranda môže, ale nemusí viesť k získaniu napr. majetkového podielu v spin-off firme. Na jej činnosti sa však zvyčajne podieľajú pôvodcovia príslušného duševného vlastníctva. Spravidla ide o malé firmy s vysokým rastovým potenciálom [1].

Obe formy prenosu poznania získaného doktorandmi počas štúdia a v rámci dizertačných prác sú príležitosťou na inovácie.

Personálny rozvoj

V celoživotnom vzdelávaní – pre potreby rozvoja dopravného staviteľstva a cestného hospodárstva – bol vytvorený na základe požiadavky odbornej praxe neakreditovaný vzdelávací  program cestné staviteľstvo a hospodárstvo (CSH) [6]Podľa projektu bola vytvorená modulová skladba zo 14 modulov. Vzdelávací program cestné staviteľstvo a hospodárstvo bol schválený koncom roka 2015 a pôvodne mal 14 modulov, neskôr pribudlo – na základe požiadaviek praxe – ďalších 9 modulov. Každý modul obsahuje 9 h výučby a 1 h rozpravy a záverečný test. Úprava modulov je možná a prípadné zmeny sú odrazom aktuálnej požiadavky praxe. Na základe odporúčaní odborníkov z praxe boli vytvorené moduly zamerané najmä na technológie stavby, opráv, údržbu a správu pozemných komunikácií. Úprava je možná aj pri vytvorení rozširujúcej obsahovej náplne modulov [3].

Realizácia projektu sa uskutočňuje pod gesciou Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS). Podľa projektu bola dohodnutá neformálna spolupráca so stavebnými fakultami v Slovenskej republike, ktoré umožnili vzdelávanie odborníkov pôsobiacich v cestnom staviteľstve a hospodárstve  v učebniach vybavených multimediálnou technikou a na prednáškach sa podieľali aj pedagógovia fakúlt. Od roku 2017 sa umožňuje aj študentom v dennej forme štúdia a odbore súvisiacom s dopravou a cestným staviteľstvom a hospodárstvom absolvovať vzdelávací program a získať osvedčenie, čo umožňuje absolventom kurzu lepšie začlenenie do pracovného procesu v odbore, ktorý študovali.

Podrobnosti o konaní vzdelávacích aktivít sú zverejňované na webovom sídle SCS www.cestnaspol.sk. SCS poskytuje informácie aj členskej základni elektronickou formou.

Odborné aktivity v oblasti profesijného vzdelávania od roku 2018 sú zamerané na konkrétne naliehavé problémy cestného staviteľstva a hospodárstva v rámci personálneho rozvoja. Doteraz (apríl 2021) absolvovalo vzdelávacie aktivity – pod gesciou SCS – 232 odborníkov z organizácií správy, projekcie a zhotoviteľských organizácií. Moduly profesijného vzdelávania sa konali formou odborných aktivít kolokviálneho typu (zameraných na špecifické problémy technológií).


Záver

Ukazuje sa, že vzdelávacie aktivity pre odborníkov v praxi budú organizované častejšie ako doteraz. Výsledky výskumu a nové technológie vyžadujú preškolenie odborníkov v praxi. Systém vzdelávacích aktivít, ktoré sú opisované, si vyžiadali odborníci z praxe, ktorí pôsobia v odbore 15 až 20 rokov a pociťujú nedostatok vedomostí a zručností súvisiacich s využitím nových technológií, materiálov a spôsobu riadenia, najmä s dôrazom na nové technológie stavebnej povahy, materiálové inžinierstvo a informačné technológie.

Požiadavky praxe súvisiace s odbornou spôsobilosťou sa dajú lepšie splniť v rámci aktivít odborníkov v celoživotnom vzdelávaní ako v procese akreditácie na univerzitách, kde študijné programy pravidelne preveruje Akreditačná komisi a zmeny nie je možné vykonávať ľubovoľne.

Pri prepojení aktivít vo vzdelávaní a možnej spolupráci firiem a vzdelávacích inštitúcií (univerzity, SAV) pri zadávaní problematiky na riešenie je možné očakávať inovatívnosť riešení a najmä aplikáciu výsledkov v praxi na prospech rozvoja spoločnosti. Ďakujeme veľmi pekne Cestnej spoločnosti za podporu vedenia tejto činnosti a spoluprácu.


Literatúra

ČOREJ, J. a kol: Univerzity, priemysel a partnerstvo. Doktorandské štúdium a transfer poznatkov. In odborná monografia, EDIS : vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2006

SCHLOSSER, F.: Systém vzdelávania v dopravnom staviteľstve. In zborník Q-2008, ŽU v Žiline, 2008

SCHLOSSER, F.: Vzdelávanie pre potreby cestného staviteľstva a hospodárstva (CSH) v Slovenskej republike ku dňu 30. 11. 2018. In správa. Slovenská cestná spoločnosť, 2018

Centrum výskumu v doprave . In OP Výskum a vývoj, ITMS 26220220135. ŽU v Žiline, 2015

Zákon 131/2002 o vysokých školách, 2002

Zákon 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní, 2009

https://web.mit.edu/education/ (16. 4. 2021)

https://www.tcd.ie/study/ (16. 4. 2021)


Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Žilinská univerzita v Žiline

Prof. Ing. František Schlosser, CSc.

Stavebná fakulta, externý spolupracovník

Žilinská univerzita v Žiline