Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Univerzita, ktorá učí žiť environmentálne zodpovedne! TU Zvolen


Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

V oblasti výskumu napĺňa svoje poslanie riešením výskumných projektov a programov národného a medzinárodného charakteru v siedmich oblastiach výskumu: poľnohospodárske a lesnícke vedy, inžinierstvo a technológie, environmentalistika a ekológia, strojárstvo, ekonomika a manažment, bezpečnostné služby, umenie; ako aj v ďalších príbuzných a aplikačných oblastiach.
Vo vzdelávaní napĺňa svoje poslanie v skupinách študijných odborov: lesníctvo, konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie, ekologické a environmentálne vedy, bezpečnostné služby, ekonómia a manažment, umenie Univerzita poskytuje štúdium v 37 študijných programoch na prvom stupni štúdia, 35 študijných programoch na druhom stupni štúdia a v 34 študijných programoch na treťom stupni štúdia, a to v dennej aj externej forme.
Okrem toho univerzita ponúka kurzy ďalšieho vzdelávania a štúdium v rámci Univerzity tretieho veku. V súlade s profiláciou napĺňa aj svoje poslanie „zelenej univerzity“, ktoré pramení z tradícií banskoštiavnickej Baníckej akadémie ako jednej z najstarších vysokých škôl technického a lesníckeho zamerania v Európe i vo svete. Koncepciu „zelenej univerzity“ v súčasnosti Technická univerzita vo Zvolene napĺňa poskytovaním najmodernejších vedeckých poznatkov pre dôsledné dodržiavanie princípov trvalo udržateľného života.

Strategickým zámerom univerzity, ktorý je definovaný v Dlhodobom zámere na roky 2017 – 2023, je byť univerzitnou a výskumnou vysokou školou s akceptáciou v národnom aj medzinárodnom kontexte, s vysokou kvalitou vzdelávacích aktivít, vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti a s absolventmi dobre uplatniteľnými v praxi, samozrejme so zameraním na efektívne a k životnému prostrediu šetrné využívanie prírodných zdrojov.

TUZVO je členom Konzorcia slovenských univerzít U10+, pričom konzorcium má spolu takmer 4 tisíc tvorivých zamestnancov, zastrešuje viac než 50 tisíc študentov a má približne 60 percentný podiel na financovaní slovenských univerzít a SAV z prostriedkov Horizontu 2020. Vytvára podmienky na plnenie európskych štandardov zvyšovania kvality vzdelávania a realizáciu širokého spektra výskumu, využívanie ľudských a finančných zdrojov, podporu digitalizácie, budovanie infraštruktúry a posilnenie synergie vlastných kapacít. Má významné postavenie konkurencieschopného partnera pre spoluprácu so zahraničnými inštitúciami.

Prioritným záujmom konzorcia je ďalej komplexná starostlivosť o študentov, ich profesionálny i osobnostný rozvoj, uplatnenie a študentský život. Toto spoločenstvo univerzít znamená pre kvalitných uchádzačov o štúdium na vysokej škole atraktívnu ponuku študovať a žiť na Slovensku. Konzorcium má silnú ambíciu stať sa významnou názorovou autoritou pri formovaní stratégií a politík na riešenie najdôležitejších spoločenských otázok na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

„Technická univerzita vo Zvolene patrí síce medzi menšie, špecializované univerzity, ale okrem odbornej profilácie ponúka študentom aj možnosť spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia. Aj o tom všetkom ten život na univerzite je. Kráľovské mesto Zvolen preto môže byť veľmi príjemným domovom pre študentov, ktorí chcú získať odbornosť, ale chcú si aj užívať študentský život v pestrom, peknom, kultúrnom kampuse,“ zhodnotil prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor Technickej univerzity vo Zvolene.

Tohtoročným maturantom univerzita predĺžila možnosť podať si prihlášku až do 31. mája aj s ohľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu.

„Situácia, ktorú dnes prežívame, je mimoriadne zložitá. Dištančné vzdelávanie je možno trochu menej atraktívne, ale treba vidieť aj pozitíva ako využitie dostupných technológií novým spôsobom. Keďže sme technická univerzita, som presvedčený, že študenti aj pedagógovia to zvládajú na výbornej úrovni, no napriek tomu sa už tešíme, kedy sa budeme môcť opäť stretávať v našich posluchárňach, učebniach, vedeckom parku a laboratóriách, lebo to je to ozajstné štúdium,“  dodal Rudolf Kropil.

Aktuálne informácie o možnostiach štúdia nájdu študenti na webových stránkach TUZVO ako aj na facebookovej stránke univerzity: www.facebook.com/tuzvo.


Zo životopisu rektora TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD.

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., je prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie a rektorom Technickej univerzity vo Zvolene. Je členom Rady vlády SR pre politiku súdržnosti, členom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a členom Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Je zástupcom Slovenskej rektorskej konferencie vo Výbore Európskej asociácie univerzít. Radou Európskej únie bol v roku 2015 vymenovaný za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Je taktiež predsedom Hospodárskeho a sociálneho výboru SR.

Prof. Rudolf Kropil je absolventom Vysokej školy lesníckej a drevárskej, dnešnej Technickej univerzity vo Zvolene; štúdium ukončil v roku 1987. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal vo vednom odbore Poľnohospodárska a lesnícka fytopatológia a ochrana rastlín v roku 1994. V roku 2002 na základe obhajoby habilitačnej práce v odbore Aplikovaná zoológia získal vedecko-pedagogickú hodnosť docenta. V roku 2005 ho prezident SR vymenoval za vysokoškolského profesora pre odbor Aplikovaná zoológia.

V rokoch 1987 až 1989 pôsobil v Správe Národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici. Od roku 1989 pracuje na Technickej univerzite vo Zvolene, kde ako vysokoškolský učiteľ a vedec pôsobí dodnes. V rámci pedagogickej činnosti je gestorom ekologických a zoologických predmetov. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa špecializuje na riešenie problematiky trvalo udržateľného rozvoja, aplikovanej zoológie a ekológie lesa v prepojení na ďalšie ekonomické, lesnícke, ekologické a environmentálne disciplíny. Bol vedúcim viacerých projektov a ako národný koordinátor riešil desať medzinárodných projektov. Je autorom a spoluautorom viac ako sto vedeckých a odborných prác, na ktoré zaznamenal viac ako 500 ohlasov.

Profesor Rudolf Kropil absolvoval viacero zahraničných stáží, študijných a prednáškových pobytov. V roku 1985 v Lesníckom výskumnom ústave v Hannoversch Münden (SRN), v rokoch 1992 - 1993 na Univerzite v Berne (Švajčiarsko), v roku 1996 na Univerzite v Kodani (Dánsko) a v roku 2001 na Oxfordskej univerzite (Veľká Británia). Dlhodobo prednášal aj na Pôdohospodárskej univerzite vo Viedni (Rakúsko). Krátkodobé pobyty absolvoval na univerzitách a vedeckovýskumných inštitúciách v USA, Kanade, Japonsku, Austrálii a vo väčšine krajín Európskej únie.

Od roku 2012 je predsedom Vedeckej rady Technickej univerzity vo Zvolene a členom vedeckých rád 10 univerzitných a vedeckých pracovísk v SR a ČR.

www.tuzvo.sk