Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Balík mobility a inteligentné tachografy


Viaceré členské štáty EÚ zaviedli vnútroštátne opatrenia na uplatňovanie a dodržiavanie ustanovení o vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej dopravy, ktoré viedli k právnej neistote a vysokej administratívnej záťaži, čo výrazným spôsobom prispelo k zníženiu konkurencieschopnosti prevádzkovateľov cestnej dopravy z iných členských štátov EÚ. 

Základom týchto vnútroštátnych opatrení bola smernica pre oblasť vysielania pracovníkov a pravidlá týkajúce sa administratívnych požiadaviek vysielania pracovníkov, ktoré však neboli vhodné pre oblasť cestnej dopravy, ktorá sa vyznačuje vysokou mierou mobility.

Z tohto dôvodu sa v odvetví cestnej dopravy EÚ prijala zásadná reforma, ktorá je známa ako balík opatrení v oblasti mobility. Novými pravidlami sa majú zlepšiť pracovné podmienky vodičov, majú sa zaviesť osobitné pravidlá vysielania vodičov v medzinárodnej doprave a aktualizovať ustanovenia o prístupe na trh nákladnej dopravy. Zároveň sa má zlepšiť účinnosť dodržiavania súvisiacich predpisov. Novými pravidlami sa má docieliť rovnováha medzi lepšími pracovnými a sociálnymi podmienkami vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby, pričom sa nimi zároveň prispeje k bezpečnosti cestnej premávky. Okrem toho sa majú spresniť predtým nejednoznačné ustanovenia, čo vnesie do tohto odvetvia viac jasnosti a ukončí sa nejednotné uplatňovanie medzi členskými štátmi.

V rámci implementácie balíka opatrení v oblasti mobility Slovenská republika pristúpila k novele zákona o organizácii pracovného času v doprave  a o zmene a doplnení zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa ustanovujú minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času v doprave. Touto prebiehajúcou novelou sa majú upraviť aj pravidlá týkajúce sa vykonávania cestných kontrol a kontrol dopravných podnikov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy v uvedených oblastiach.

S účinnosťou od 2. februára 2022 sa majú zjednotiť pravidlá vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy v rámci EÚ, má sa určiť, že medzinárodná doprava v tranzite cez územie členského štátu nepredstavuje vysielanie, zároveň sa má určiť, ktoré dopravné činnosti majú výnimku z pravidiel týkajúcich sa vysielania, a to najmä v súvislosti s bilaterálnymi prepravami medzi členskými štátmi Európskej únie a kabotážna preprava sa bude považovať za vysielanie vodičov. Informácie a doklady k vysielaniu sa majú vymieňať prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, ktorý sa už v súčasnosti využíva na spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskou komisiou.

Dôležitú úlohu v rámci balíka opatrení v oblasti mobility budú mať inteligentné tachografy. Z tohto dôvodu EÚ pristúpila k zavedeniu inteligentných tachografov druhej generácie, ktoré v rámci cezhraničnej nákladnej a osobnej dopravy okrem analógových tachografov nahradia digitálne tachografy a inteligentné tachografy prvej generácie. Tachograf typu DTCO® 1381 značky VDO od spoločnosti CONTINENTAL, ktorú v SR zastupuje spoločnosť TAMEX, bude k dispozícii na tieto účely najneskôr na jar 2023.

Inteligentný tachograf druhej generácie okrem základných funkcií zaznamenávania údajov o vodičovi a vozidle, sledovania dodržiavania sociálnych noriem poskytne algoritmy na odmeňovanie vodičov za ich správanie počas jazdy. Vďaka rozhraniu GNSS a DSRC budú môcť byť k dispozícii aj funkcie, ktoré bude možno použiť na harmonizáciu mýtneho systému v Európe. Vďaka inovatívnemu a mimoriadne spoľahlivému zberu údajov bude inteligentný tachograf druhej generácie, konkrétne značky VDO, dôležitou súčasťou novej logistickej architektúry, na ktorej sa dohodla Európa.

  • 1. Časy jazdy a odpočinku
  • Predchádzajúce nariadenia zväčša zostanú v platnosti, ale kvalita týždenných odpočinkov pre vodičov sa zlepší – napríklad dopravný podnik bude musieť zaplatiť za vhodné ubytovanie. To znamená, že pravidelný týždenný odpočinok v kabíne vodiča bude v budúcnosti zakázaný. Medzinárodným vodičom bude umožnené skrátiť dĺžku týždenného odpočinku na 24 hodín dvakrát za sebou (namiesto doteraz len jedného). V takom prípade je však potrebné v treťom týždni dodržať pravidelný čas odpočinku. Spoločnosti budú musieť dokonca zaplatiť svojim vodičom, aby sa mohli vrátiť do svojich domovských krajín.

2. Kabotáž

Preprava tovaru zahraničnými spoločnosťami, ktoré nemajú sídlo alebo prevádzkareň v dotknutých hostiteľských krajinách (kabotáž), bude regulovaná jednoduchšie, bude časovo obmedzená a lepšie kontrolovaná. Jednou z budúcich zmien v tejto súvislosti bude, že vozidlá zahraničných spoločností sa budú musieť po týždni kabotáže vrátiť do svojej domovskej krajiny. Predmetné vozidlo zostane zablokované štyri dni v krajine, kde sa uskutočnila kabotážna preprava.

3. Vysielanie vodičov

Vodiči vozidiel vyslaní do iných krajín EÚ na účely poskytovania dopravných služieb budú lepšie chránení. Bude sa to týkať všeobecných práv pracovníkov, najmä minimálnej mzdy. V takom prípade budú vždy platiť mzdové a sociálne normy krajiny, do ktorej sú vodiči vyslaní – rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Opakované porušovanie kabotáže a pravidiel vysielania v budúcnosti môže viesť k strate licencie spoločnosti pre dopravu v EÚ.

4. Prístup na trh

Kritériá prístupu na trh EÚ budú upravené tak, aby „schránkové spoločnosti“ už nemohli registrovať vozidlá v krajine s nízkymi daňami a nízkymi mzdami, ale aby ich riadili hlavne v krajinách s lukratívnou pôsobnosťou. Na tento účel musia mať spoločnosti dostatočný počet zamestnancov, priestory a vozidlá zodpovedajúce veľkosti ich flotíl, ako aj registrované sídlo spoločnosti. Vozidlá operujúce v zahraničí sa musia vrátiť do krajiny pobočky najneskôr do ôsmich týždňov.

Článok bol spracovaný spoločnosťou TAMEX, ktorá sa už 30 rokov úzko špecializuje na problematiku tachografov.

  • Poskytuje komplexné služby týkajúce sa predaja, servisu, inštalácie a obsluhy tachografov.
  • Poskytuje technickú podporu k tachografom a výklad k sociálnej legislatíve.
  • Poskytuje nástroje na sťahovanie, prenos, archiváciu a vyhodnocovanie údajov z tachografov a kariet vodičov.                                                                                                           
  • Poskytuje nástroje na automatizovaný prenos údajov z tachografov a kariet vodičov cez mobilnú dátovú sieť.                                                                                                                                 
  • Poskytuje technológiu na vybavenie dielní na periodickú prehliadku tachografov.                           
  • Poskytuje školenia montérov na periodické prehliadky, inštalácie a výmeny tachografov.      
  • Poskytuje komplexnú dokumentáciu a poradenské služby k akreditácii a autorizácii dielní na overovanie tachografov.

Kontakt: +421 903 55 66 00/tamex@tamex.sk/www.tamex.sk