Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Editoriál - šéfredaktorka Miroslava Kremnická


Po horúcom lete a zložitej situácii v boji proti pandémii, ktorá nám zväzuje ruky a výrazne negatívne ovplyvňuje náš život a myslenie, ako prežiť, nemôžeme zastať a nečinne sa pozerať, čo sa v spoločnosti deje. Všetci hľadáme nové možnosti, nápady a inšpirácie, ako vytvoriť podmienky na progresívny vývoj na Slovensku. Aj my sme k spracovaniu nášho letného magazínu pristupovali zodpovedne a s cieľom nesklamať vás, milí čitatelia, prinášame zaujímavé nasledujúce témy. 

V rubrike Fórum predstavujeme významných hostí z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Generálna riaditeľka sekcie riadenia projektov Erna Dohnáliková sa zaoberá riešením a využitím EUROFONDOV na dopravné projekty. Takmer osem miliárd eur môžeme do konca roka 2023 použiť na investovanie do modernizácie dopravnej infraštruktúry, rozvoja informačnej spoločnosti a podpory výskumu a inovácií. Aktuálne zámery v cestnom staviteľstve priblížil generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDV SR Peter Varga. V oblasti cestného hospodárstva je dôležité správne nastavenie kvalitnej legislatívy, cestného zákona, ktorý je podmienený stavebným zákonom. Ministerstvo rozumie potrebám stavebných a projekčných firiem, a práve metodika transparentnej priorizácie a harmonogram investičných projektov má byť jedným z nástrojov, ktoré pomôžu spoločnostiam nastaviť výrobné procesy.

Predsedníčka Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy (SAOVD) Zuzana Horčíková a generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s., predstavila náročnosť procesu a úlohy organizácie verejnej osobnej dopravy od jej vývoja a zavedenia integrovanej dopravy na Slovensku. Integrovaná doprava je v súčasnosti veľmi aktuálna a žiaduca pre skvalitnenie a efektívne využívanie finančných zdrojov v samosprávnych krajoch, regiónoch a mestách. BID, a. s., je v súčasnosti v riešení IDS vzorom pre všetky regióny.

Článok týkajúci sa rekonštrukcie ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách bol uverejnený v marcovom vydaní Magazínu č. 1/2021, keď sa začínalo položenie a montáž železničného zvršku. Pokračujeme čiastočnou ukážkou veľkej náročnosti tohto zaujímavého projektu, ktorý si vyžaduje technickú odbornosť celého projektového tímu aj všetkých odborníkov, dodávateľov, ktorí sa na projekte podieľajú. Ozubnicová trať vedie náročným terénom s minimálnym počtom prístupových ciest. Montáž koľajového roštu bola značne sťažená z dôvodov klimatických podmienok. 

Predstavujeme vám nosné dokumenty, plány udržateľnej mobility (PUM) vypracované v regiónoch, ktoré sú hlavným podkladom pre riešenie modernej dopravy a najmä podstatným materiálom na čerpanie finančných prostriedkov európskych investičných a štrukturálnych fondov.                                                                                                                                    

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja (SURDM ŽSK) uvádza v magazíne základné postupy a vybraté podstatné návrhy riešenia a jeho implementácie. Žilinský kraj sa intenzívne pripravuje na začiatok 1. fázy integrovaného dopravného systému. Pre zdravý hospodársky rast a pružnejšie reakcie na zmeny v ekonomike, ale aj plnohodnotný život obyvateľov kraja je základom bezproblémová a plynulá doprava. Prešovský samosprávny kraj má od 21. 6. 2021 schválený nový plán dopravnej obslužnosti (PDO PSK), ktorý je v šiestich etapách spracovaný na konkrétne návrhy riešenia obsluhy územia prispôsobené na štandardy obsluhy s cieľom aplikovateľnosti v rámci funkčného regiónu východné Slovensko. Prioritou plánu dopravnej obslužnosti sú konkrétne faktory, ktoré prinesú novú úroveň kvality poskytovaných služieb vo verejnej osobnej doprave i v rámci celého územia rozvíjajúceho sa IDS Východ. 

Zo života regiónov prinášame významné stavby, cestné projekty v Bratislavskom kraji, ktoré zlepšia dopravnú situáciu a odbremenenia okolité obce od tranzitnej dopravy. Rubriky magazínu vás ďalej prevedú prácou, výskumom slovenských univerzít, s predstavením získaných poznatkov.

Do decembrového magazínu č. 4/2021, pripravujeme výber najzaujímavejších tém a prednášok z plánovaných konferencií, napr.:

- Horizonty železničnej dopravy 2020, XXVI. seminár Ivana Poliačka, ktorý je zameraný na výstavbu cestnej infraštruktúry a technický rozvoj,  inovatívne riešenia a nové trendy v materiáloch a konštrukcii vozoviek.  

Dopravná politika do roku 2025 s výhľadom na obdobie 2030 – 2040 bude nosnou témou  konferencie Verejná osobná doprava

-  Betón 2021, kde predstavia nové možnosti použitia priepustného betónu v stavebnej praxi. 

V mesiaci október ZSPS pozýva na Fórum slovenského stavebníctva s nosným zameraním na diagnostiku a obnovu mostov, budúcnosť vzdelávania v stavebníctve a výzvy pre stavebníctvo Európskej zelenej dohody.


Mgr. Miroslava Kremnická

kremnicka@ekomagazin.sk