Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

VNÍMAME POTREBY stavebných a projekčných firiem, východiskom je metodika transparentnej priorizácie a harmonogram investičných projektov


Aktuálne zámery v cestnom staviteľstve a riešenie najrezonovanejších tém v oblasti cestnej dopravy a stavebníctva nám v rozhovore priblížil generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Peter Varga, MBA, Msc.

Peter Varga, MBA, Msc., aktuálne pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Vyštudoval MBA a MSc programy na Nottingham Trent University. Má 15-ročnú skúsenosť z podnikového sveta a verejného sektora. Prešiel viacerými riadiacimi funkciami v spoločnostiach ako Národná diaľničná spoločnosť, a. s., MH Invest, s. r. o., SARIO, š. p. o., Orange Slovensko, a. s., a takisto pôsobil aj na Slovenskej technickej univerzite na Fakulte informatiky v Bratislave.

Pre správne fungovanie cestného hospodárstva je mimoriadne dôležitá kvalitná legislatíva a najmä cestný zákon. Jeho príprava je však neustále podmieňovaná prijatím stavebného zákona, čo vyzerá v nedohľadne. Ako chce ministerstvo skutočne reálne posunúť riešenie tohto problému Toto je téma, ktorá sa naozaj rieši už dlho. Cestný zákon bol už priveľakrát novelizovaný a „lepený“, potrebujeme napísať v podstate úplne nový zákon, na tom sa určite všetci zhodujeme. Cestné hospodárstvo je tak veľmi závislé od stavebného práva, že naozaj nie je možné začať robiť na cestnom zákone bez toho, aby sme poznali, ako sa zmenia pravidlá hry pri územnom plánovaní, pri výstavbe. Hneď ako toto bude jasné, je to pre nás vstup a začíname. Minulý rok sa diskutovalo aj na Cestnej konferencii o vzniku štátneho fondu pre dopravnú/cestnú infraštruktúru. Nastal nejaký reálny posun v riešení tejto záležitosti a môžeme vôbec očakávať jeho vznik? Na ministerstve bol vypracovaný prvý komplexný návrh toho, ako by mohol taký fond vzniknúť, ako by mal vyzerať a fungovať. Bola by to naozaj zásadná zmena, a teda logicky si vyžaduje hĺbkovú analýzu a odbornú diskusiu, najmä čo sa týka zdrojov financovania. Na detailnej podobe fondu doposiaľ nebola dosiahnutá dohoda na koaličnej úrovni, ale nevzdávame sa a politické rokovania podľa mojich informácií stále pokračujú. V programovom vyhlásení vlády sa hovorí o nevyhnutnom zvýšení výdavkov na údržbu ciest I. triedy. Bohužiaľ, na cestách to veľmi nevidieť. Ako sa darí napĺňať tento cieľ, resp. kedy uvidíme zlepšenie? 

Nie je to úplná pravda. V tomto roku sa podarilo odštartovať veľkoplošné opravy ciest I. triedy, balík 200 mil. eur s plánom realizácie počas asi štyroch rokov a verím že aj prvé výsledky už motoristi môžu pozorovať. Zároveň harmonogram investičných projektov cestnej výstavby obsahuje výhľadovo 200 mil. eur ročne na modernizácie a rekonštrukcie ciest I. triedy (okrem bežnej údržby a okrem budovania obchvatov, na čo sú v harmonograme dodatočné zdroje). Tu bude najdôležitejšie, aby sa uvedené strednodobé a dlhodobé aktivity aj pretavili do reality. Zároveň vôbec nehovorím, že sme spokojní a všetko je v poriadku, máme značný investičný dlh a sami by sme boli radšej, ak by sa dané veci realizovali okamžite a prípadne aj vo väčšom rozsahu. A mimoriadne nás trápi stav mostov a mostný program. Ale ak sa podaria aspoň tieto zmeny, bude to určite krok vpred.

Slovensko má zrejme jednu z najzložitejších štruktúr správy cestných komunikácií (minimálne v Európe). To prináša množstvo problémov v rôznych oblastiach rezortu dopravy, ktorým by sa dalo predísť, keby sa tento problém objavil vyššie v prioritách ministerstva a riešil sa. Prečo to tak nie je?

 To je problém výrazne presahujúci kompetencie rezortu dopravy, vyžadoval by si naozaj zásadnú reformu. Budem úprimný, obávam sa, že na to v tejto chvíli nie je dostatočná vôľa ani sila. Navyše, zmena štruktúry sama osebe by nepriniesla nič, pokiaľ by sa nezvýšil celkový objem prostriedkov, ktoré do cestného hospodárstva prúdia. Skôr to je naša priorita a dá sa to dosiahnuť aj menšími a menej revolučnými krokmi, než je reforma celej štruktúry správcovstva ciest. Fond dopravnej infraštruktúry je napr. jedným z nich.

V Českej republike má Státní fond dopravní infrastruktury trojnásobne vyšší rozpočet na investície ako na Slovensku, pričom trh ČR je len dvojnásobne väčší ako slovenský. Budete s výškou pridelených finančných prostriedkov na Ministerstve dopravy a výstavby SR (MDV SR) niečo riešiť ešte v tomto roku a aké konkrétne kroky to budú?

 Ministerstvo dopravy opakovane a každoročne upozorňuje na podfinancovanie najmä ciest I. triedy a opakovane žiada o zvýšenie prostriedkov. Musíme však hospodáriť s tým, čo nám je pridelené. Opäť raz fond dopravnej infraštruktúry by mohol byť jedným z riešení, ako si pomôcť s našimi stavbami a zároveň vedieť pomôcť aj samospráve.

Predložený harmonogram výstavby diaľnic a ciest, ktorý vláda SR vzala na vedomie, rieši okrem skupiny bežiacich stavieb, stavieb v obstarávaní, vybraných stavieb mimo priorizácie len 13 projektov (1 až 8, 10,11,16,20 a 61).

Ako chce MDV SR riešiť nedostatok finančných prostriedkov na prípravu stavieb od čísla 12 po 101?

 Dôvod, prečo bol harmonogram predložený s niekoľkomesačným meškaním po schválení metodiky priorizácie, bol práve rozpočtový. Nie sme spokojní s objemom peňazí, ktorý sme mohli na priority alokovať, výsledkom je to, čo hovoríte v otázke samotnej. Toto je nateraz výsledok, ktorý sa podaril dosiahnuť, ale my sa nevzdávame ambície vybaviť pre rezort viac peňazí, čo by nám umožnilo začať pripravovať a následne aj realizovať viac stavieb podľa schválenej priority. Harmonogram aj zoznam priorít sa má každoročne aktualizovať spolu s rozpočtom verejnej správy. Okrem požiadaviek na štátny rozpočet očakávame aj výsledky rokovaní o novom programovom období a rovnako zvažujeme možnosť PPP projektov pri niektorých úsekoch či koridoroch.

Na stavebnom trhu SR je viacero stavebných firiem s počtom 500 a viac zamestnancov, ktoré potrebujú plánovať svoje technické kapacity, ľudské zdroje, finančné služby a i., teda potrebujú vedieť termíny začínania stavieb v strednodobom horizonte. Budú zverejnené konkrétne termíny začatia rozhodujúcich stavieb diaľnic a ciest, aspoň v rokoch?  

 

Ministerstvo rozumie týmto potrebám stavebných a projekčných firiem, práve metodika transparentnej priorizácie a harmonogram investičných projektov má byť jedným z nástrojov, ktoré pomôžu. Teraz jasne vidno, na čo máme zdroje a čo sa kedy dostáva do plánu. Samozrejme, nie je to možné plánovať na deň a život prináša rôzne zmeny a posuny, ale to je už potom úlohou investorských organizácií (NDS, SSC), aby o nich komunikovali.

Ak bude zabezpečovaná príprava stavieb diaľnic a ciest s výškou finančných prostriedkov podľa dohody s ÚHP na úrovni 0,8 % HDP (800 mil. € ročne), nebudú o 2 až 3 roky pripravené stavby na realizáciu, čo spôsobí pokles tržieb, zamestnanosti a následne aj problémy stavebných firiem. Aké kroky chce MDV SR podniknúť v tomto smere?

 A to je presne dôvod, prečo sa nevzdávame a na všetkých úrovniach pracovných i politických pokračujeme v diskusiách a snažíme sa vybaviť dodatočné zdroje, národné, európske alebo aj súkromné v rámci PPP.

V poslednom období výrazne vzrástli ceny stavebných materiálov a polotovarov, rast nákladov na pracovnú silu je na trhu už niekoľko rokov. Akými valorizačnými nástrojmi chce MDV SR a verejní obstarávatelia (NDS a SSC) riešiť túto otázku? Pretože od predloženia ponuky s reálnymi ostrými cenami uplynie v mnohých prípadoch obdobie jedného až dvoch rokov.

Prípad od prípadu. Všeobecné pravidlo je, že každá zmluvná strana zodpovedá za svoje riziká, nejaké možnosti nám dáva zákon o verejnom obstarávaní a takisto vo veľa zmluvách sú už aj dnes zapracované zmluvné mechanizmy, ktoré v týchto situáciách možno použiť. Nie je možné ani vhodné aplikovať jedno plošné riešenie na všetky stavby, všetkých dodávateľov a všetky situácie. Na druhej strane, samozrejme, ako rezort dopravy citlivo vnímame túto tému a uvedomujeme si riziká, ktoré so sebou prináša. Tému sme predniesli až na úroveň predsedu vlády a momentálne sa niekoľko štátnych inštitúcií zaoberá možnosťami a plánmi, ku ktorým sa v prípade potreby pristúpi. Bude sa však postupovať jednotlivo, na konkrétnych stavbách, na základe konkrétnych preukázaných podkladov a analýzy danej konkrétnej situácie, v prvom rade v intenciách zákonných a zmluvných možností.


www.mindop.sk