Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Integrácia cestujúcich prispieva k nárastu cestujúcich


Predsedníčka Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy ( SAOVD ) a generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej  dopravy, a.s., Ing. Zuzana Horčíková, predstavuje čitateľom náročnosť procesu a úlohy organizácie dopravy od jej počiatku vývoja a zavedenia integrovanej dopravy na Slovensku.

Zuzana Horčíková vyštudovala Vysokú školu ekonomickú (dnes Ekonomická univerzita). Pred príchodom do Bratislavskej integrovanej dopravy, a. s., pracovala od roku 1992 v Dopravnom podniku Bratislava, a. s., na pozícii vedúcej odboru tarifných služieb. V roku 2012 nastúpila do riadiacej funkcie  Bratislavskej integrovanej dopravy, a. s., generálnou riaditeľkou je od 1. marca roku 2016. Od leta roku 2020 je súčasne predsedníčkou novovzniknutej Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy.

Mohli by ste priblížiť, ako prebiehal proces integrácie?

Proces bol rozvrhnutý do viacerých etáp. Prvá etapa sa uskutočnila 1. júna 2013, keď prišlo k tarifnej integrácii predplatných cestovných lístkov na území regiónu Záhoria a mesta Bratislavy.

K úplnej tarifnej integrácii a k zjednoteniu tarifných podmienok na území Bratislavského kraja došlo k 1. novembru 2015. Predchádzali tomu náročné rokovania s objednávateľmi a celý proces bol naozaj veľmi zložitý. S odstupom času hodnotíme negatívne chýbajúcu marketingovú podporu. Nie je tajomstvom, že súhlas od jedného z partnerov sme dostali len 48 hodín pred spustením procesu. V tomto období nedošlo k dopravnej integrácii, čo nám bolo nesmierne ľúto, pretože tieto procesy nemajú fungovať oddelene. Až po nástupe nového vedenia na BSK sme dostali podporu a celý IDS BK získal správne kontúry aj z odbornej stránky. V auguste 2018 bola zrealizovaná aj dopravná integrácia. Zaviedli sa intervalové cestovné poriadky prímestských autobusov a zabezpečili sa nadväznosti autobusov a vlakov v regióne. Práve vďaka prestupu na vlak sme mohli cestujúcim ponúknuť rýchlejšiu dopravu z regiónu do Bratislavy a späť. Z obcí a miest nachádzajúcich sa v blízkom okolí Bratislavy ponúkame v rannej špičke atraktívny interval na úrovni grafikonu MHD.

Od decembra 2020 sme spustili do prevádzky centrálny dispečing IDS BK, prostredníctvom ktorého sú zabezpečované dohodnuté garantované nadväznosti medzi jednotlivými spojmi dopravcov. V prípade meškaní a mimoriadnych udalostí dáva dispečer pokyn na čakanie nadväzného spoja.

Aké úlohy musí riešiť organizátor dopravy?

Je to naozaj kombinácia mnohých činností. Plánovanie a spracovanie cestovných poriadkov, zosúladenie jednotlivých druhov dopravy, zavádzanie jednotných cestovných lístkov, prevádzka informačných systémov, ale aj zabezpečenie rozúčtovania tržieb IDS BK medzi jednotlivých dopravcov, realizácia dopravných prieskumov, príprava stanovísk pre objednávateľov dopravy a, samozrejme, už spomínané riadenie dopravy cez dispečerský systém. Robíme aj návrhy tarifnej politiky, spracovávame technicko-prevádzkové štandardy.

Dôležité tiež je zabezpečiť jednotnú informovanosť pre cestujúcich. Aktuálne pracujeme na zlepšení a zjednotení dizajnu tak, aby bol pre cestujúcich ľahšie rozpoznateľný. Aby na prvý pohľad rozoznali, čím môžu v rámci systému cestovať a kde im platia jednotné cestovné lístky.

Snažíme sa vykonávať činnosti smerujúce k zatraktívneniu verejnej dopravy a zároveň ukázať cestujúcim, aké výhodné a jednoduché je cestovanie integrovanou dopravou v Bratislavskom kraji.

Podieľate sa aj na predaji cestovných lístkov? 

Áno, od septembra 2016 sme sa stali predajcom cestovných lístkov aj my ako organizátor IDS BK. Bratislavský samosprávny kraj našej spoločnosti zveril do správy desať multifunkčných automatov a šesťdesiat označovačov cestovných lístkov. Rozmiestnené sú na vybraných železničných staniciach a zastávkach na území Bratislavského kraja.

Pretože sme si vedomí, že práve mobilné zariadenia uľahčujú cestovanie, v roku 2018 sme spustili vlastnú mobilnú aplikáciu. Okrem vyhľadávania spojení ponúka cestujúcim možnosť zakúpenia cestovných lístkov platných na všetkých linkách IDS BK. Aktuálne finalizujeme práce na rozšírení sortimentu o predaj predplatných cestovných lístkov, takzvaných električeniek.

V najbližších dňoch spúšťame aj e-shop, ktorý budú môcť využívať všetci cestujúci, držitelia dopravných kariet od ktoréhokoľvek zapojeného dopravcu.

Koľko dopravcov je zapojených do IDS BK?

Aktuálne sú v systéme zapojení traja dopravcovia – Dopravný podnik Bratislava, autobusový dopravca Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko. Do decembra 2020 bol do systému zapojený aj RegioJet, ktorý prevádzkoval vlakovú linku Bratislava – Komárno.

Je systém IDS BK ohraničený len na Bratislavský kraj?

I keď to názov systému evokuje, už od roku 2015 sú vybrané obce Trnavského kraja súčasťou IDS BK, keďže zaintegrovaný dopravca tam mal presah služieb. V auguste 2019 bola do IDS BK zahrnutá aj železničná stanica Trnava. Od júla 2021 sa IDS BK rozšírila do ďalších miest mimo Bratislavského kraja. Konkrétne do Kútov, Dlhej, Orešian, Košolnej, Zvončína, Suchej nad Parnou, Pustých Úľan, Sládkovičova a Galanty. Rozšírenie IDS BK za hranice kraja bola naozaj veľmi dobrá správa napríklad pre tých cestujúcich, ktorým sa stala dostupnejšou železničná doprava v rámci prestupov, ktoré už môžu realizovať na jeden cestovný lístok.

Aké postavenie majú v IDS BK jednotliví objednávatelia dopravných výkonov?

V IDS BK sú traja objednávatelia dopravných výkonov. Hlavné mesto SR Bratislavy je objednávateľom dopravných výkonov v mestskej hromadnej doprave – DPB. Bratislavský samosprávny kraj je objednávateľom prímestskej autobusovej dopravy – Slovak Lines. Ministerstvo dopravy a výstavby SR je objednávateľom regionálnej železničnej spoločnosti – ZSSK.

Pri rozhodovaní o nastavení a fungovaní Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji majú všetci traja objednávatelia rovnocenné postavenie. Na toto rozhodovanie nemá vplyv výška akcionárskeho podielu v spoločnosti BID. Tá má vplyv maximálne na chod spoločnosti. 

Ako som už uviedla, o systémových zmenách rozhodujú objednávatelia. Zmeny sa uplatnia v praxi až po získaní súhlasu všetkých troch rozhodujúcich partnerov.

Aký je vplyv integrovaného systému na vývoj počtu cestujúcich? Pomáha k ich nárastu? 

Fakt je, že nám za posledné roky počty cestujúcich rástli. Od zavedenia úplnej tarifnej integrácie sme každoročne zaznamenali medziročný nárast prepravených osôb priemerne o 3 %. Exaktne to bolo viditeľné pri regionálnom autobusovom dopravcovi, ktorý mal pred integráciou dlhodobý medziročný pokles, zavedením úplnej integrácie sa stav obrátil a nastal stúpajúci trend.

Žiaľ, pozitívny trend zastavila pandémia ochorenia COVID-19. Cestujúci sa postupne do verejnej dopravy vracajú, ale zrejme si budeme ešte musieť počkať, kým sa situácia vráti do obdobia, aké bolo pred vypuknutím pandémie. Cestujúcim sa však snažíme vytvoriť na návrat čo najlepšie podmienky. Či už zavádzaním noviniek, zlepšovaním služieb, alebo dôsledným čistením a dezinfekciou prostriedkov verejnej dopravy.

IDS BK je zatiaľ jediným funkčným systémom na Slovensku. Spolupracujete s krajmi, ktoré integrovanú dopravu ešte len rozbiehajú?

Áno, spolupracujeme a po založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy (SAOVD) sa vzťahy s kolegami z IDS Východ (organizátor integrovanej dopravy Košického a Prešovského kraja) a z Integrovanej dopravy Žilinského kraja ešte prehĺbili.

O fungovaní integrovanej dopravy komunikujeme aj s Trnavským samosprávnym krajom. Pravidelne sa stretávame aj so zástupcami organizátorov českých integrovaných systémov dopravy.

Bratislavská integrovaná doprava sa neustále vyvíja, rastie a zlepšuje podmienky cestovania verejnou dopravou v prospech cestujúcich. Súčasne však ponúkame svoje skúsenosti a znalosti z tejto oblasti ostatným organizáciám či inštitúciám, ktoré majú záujem vytvoriť takýto systém na svojom území.

Kto inšpiroval v zavádzaní a inšpiruje vo fungovaní integrovanej dopravy vás?

Vzniku IDS BK predchádzala dôkladná analýza funkčných integrovaných systémov dopravy v zahraničí, najmä v Českej republike. BID bola členom Českej asociácie organizátorov verejnej dopravy, v rámci ktorej sme si vymieňali skúsenosti, znalosti a návrhy na zlepšenie fungovania integrovanej dopravy a pri tvorbe nášho integrovaného dopravného systému nám bol vzorom Integrovaný dopravný systém v Juhomoravskom kraji.


Ing. Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka

Bratislavská integrovaná doprava, a. s.

 www.bid.sk

Fotogaléria k článku