Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.


Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s. (BID, a. s.), bola založená dňa 30. júna 2005 ako spoločnosť s ručením obmedzeným s cieľom integrovať dopravné služby na území Bratislavského kraja. 

V súlade so zákonom došlo k zmene právnej formy tejto obchodnej spoločnosti na právnu formu akciovej spoločnosti. Podľa spoločenskej zmluvy je jej 65-percentným vlastníkom Bratislavský samosprávny kraj a 35-percentným vlastníkom hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava..

Spoločnosť BID, a. s., spolupracuje s dopravcami pôsobiacimi v IDS BK v súlade so zmluvou o podmienkach prepravy a zabezpečení činností súvisiacich s prevádzkou Integrovaného systému v Bratislavskom kraji z roku 2015 v znení jej dodatkov. Zmluva je uzatvorená s Dopravným podnikom Bratislava, a. s., so Slovak Lines, a. s., so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., a s manažérom železničnej infraštruktúry – Železnicami Slovenskej republiky. Do 12. 12. 2020 bola zmluva uzatvorená aj s dopravcom RegioJet, a. s.

Základnou úlohou BID, a. s., je vykonávať činnosti a aktivity smerujúce k vytvoreniu podmienok na zatraktívnenie verejnej dopravy v bratislavskom regióne a v priľahlom okolí v kontexte s prudkým rozvojom individuálnej automobilovej dopravy.

IDS BK je otvorený integrovaný dopravný systém, pripojiť sa doň môžu aj ďalšie spoločnosti prevádzkujúce verejnú osobnú dopravu v záujmovom území, prípadne ďalší objednávatelia verejnej dopravy po vzájomnej dohode objednávateľov dopravných výkonov.


 Ing. Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka

Bratislavská integrovaná doprava, a. s.

www.bid.sk