Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Žilinský kraj sa intenzívne pripravuje na spustenie 1. fázy integrovaného dopravného systému


JEDNOU ZO ZÁKLADNÝCH kompetencií samosprávneho kraja je oblasť verejnej osobnej dopravy.  Bezproblémová a plynulá doprava v kraji je základom pre zdravý hospodársky rast a pružnejšie reakcie na zmeny v ekonomike, ale aj plnohodnotný život obyvateľov kraja. Cieľom ŽSK je zmiernenie zlej dopravnej situácie, redukcia dopravných kongescií, a to aj podporou efektívnej verejnej osobnej dopravy a jej väčším využívaním obyvateľmi kraja. ŽSK v spolupráci s krajským mestom Žilina založili Integrovanú dopravu Žilinského kraja, s. r. o. (IDŽK), prostredníctvom ktorej začali s postupným prepájaním všetkých módov verejnej osobnej dopravy.

Zámerom je jednotná integrovaná doprava na celom území kraja s cieľom lepšej nadväznosti nielen autobusových, ale aj vlakových spojov s prepojením na MHD.  Vytvorenie kvalitnej verejnej osobnej dopravy v žilinskom regióne je predpokladom trvalo udržateľnej siete mestskej mobility. Za najdôležitejší cieľ sa považuje udržanie existujúceho počtu cestujúcich vo verejnej osobnej doprave a prípadne docielenie jeho nárastu, a to vytvorením kvalitnej ponuky, ktorá plnohodnotne uspokojí potreby cestujúcich. Fungujúca, atraktívna a najmä využívaná verejná osobná doprava je základný pilier vyspelého a fungujúceho územia. Udržateľná regionálna a mestská mobilita s vyšším podielom verejnej osobnej dopravy zvýši záujem o investície podnikateľských subjektov i cestovný ruch a je výrazne šetrnejšia k životnému prostrediu.

Schvaľovací proces

Momentálne prebieha schvaľovací proces u jednotlivých objednávateľov výkonov v oblasti železničnej, prímestskej a mestskej hromadnej dopravy. Spolupráca objednávateľov dopravných služieb vo verejnom záujme, ktorí budú zapojení do I. fázy integrovaného dopravného systému v ŽSK (Slovenská republika, v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR, Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina, mesto Čadca a mesto Kysucké Nové Mesto) bude premietnutá do spoločnej dohody o spolupráci, spolu s prílohami, ktorých predmetom sú konkrétne podmienky prevádzkovania I. fázy integrácie vrátane metodiky deľby tržieb, štandardov dátových a finančných tokov v IDS ŽSK, kartových štandardov IDS ŽSK, procesy pre prácu s kartou a spoločného prepravného poriadku IDS ŽSK.

 Základom budú predplatné cestovné lístky 

  • Predplatné cestovné lístky v IDS ŽSK sú zónové, cestujúci si zakúpi predplatný cestovný lístok na konkrétne zóny s platnosťou: 30 dní, 90 dní, 365 dní, 24-hodinový alebo 72-hodinový sieťový turistický cestovný lístok. Predplatné cestovné lístky sa vydávajú ako neprenosné – na neprenosné dopravné karty s fotografiou – a prenosné – vydávané na prenosné dopravné karty bez fotografie. Samozrejmosťou je vzájomné uznávanie a akceptácia dopravných kariet v systéme IDS v ŽSK v rámci všetkých zapojených dopravcov.

  • Súčasťou systému v prvej fáze budú aj jednorazové cestovné lístky v krajskom meste Žilina 

Všetky jednorazové CL, ktoré majú časovú platnosť 60 minút pre tarifnú oblasť MESTO Žilina sú prestupné a platia aj vo vozidlách prímestskej, ako aj železničnej dopravy. Budú sa predávať vo forme elektronických alebo papierových lístkov.

Novinkou sú aj jednorazové prestupné cestovné lístky – spoločné cestovné v celom regióne

Platia v rámci prímestskej autobusovej dopravy na území celého kraja. Tzn. cestujúci v rámci prímestskej autobusovej dopravy v kraji môže neobmedzene prestupovať a zaplatí vždy len za precestovanú vzdialenosť. V oblasti prímestskej autobusovej dopravy sa podarilo ŽSK v spolupráci s IDŽK za posledný rok zaviesť viacero noviniek pre svojich cestujúcich v podobe možnosti platby bankomatovou kartou alebo platby pomocou virtuálnej dopravnej karty, čo znamená mobilom.

Sprevádzkovanie dispečersko-clearingového systému (DCS)

Spoločnosť IDŽK je vlastníkom licencie na prevádzku DCS pre potreby stráženia nadväznosti a  prerozdelenia tržieb v systéme IDS v ŽSK. Súčasťou programového vybavenia sú aj moduly na správu a kontrolu zmluvných dopravcov.


www.zilinskazupa.sk