ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Strojársky priemysel na Slovensku – pozitíva a riziká


prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave
Viceprezident ZSP SR


Strojársky priemysel tvorí neodmysliteľnú časť ekonomiky industriálneho Slovenska. Je silnou stránkou slovenskej ekonomiky a v budúcnosti bude čeliť možným rizikám.

Strojársky priemysel má za sebou výnimočný rok vo všetkých smeroch. Po predošlých dvoch slabších rokoch sa dynamika rastu tržieb v odvetví opäť vrátila k dvojciferným hodnotám. Hlavný podiel na tom má automobilový priemysel, ktorý predstavuje najväčší podiel na jeho tržbách. Strojárstvo sa na celkovej priemyselnej produkcii podieľa 42 %, čo medziročne predstavuje nárast o tri percentuálne bodya zamestnáva približne 138 000 pracovníkov. Rozhodujúci, približne tretinový podiel na priemyselnej výrobe má automobilový priemysel, ktorý je vďaka veľkým investíciám a etablovaným výrobcom (Volkswagen Slovakia, PSA Peugeot Citroën Slovakia, KIA Motor Slovakia), ako aj výstavbou novej automobilky Jaguar Land Rover hybnou silou slovenského hospodárstva. 

Tržby, pridaná hodnota, vývoz strojársky priemysel (mld. €) (2011 – 2016)


Zdroj: Štatistický úrad SR

Odhliadnuc od automobilového priemyslu patrila medzi rastúce odvetvia v minulom období hlavne výroba ložísk, oceľových konštrukcií, hydraulika, výroba železničných vagónov a podvozkov, ale aj špeciálna výroba a vývoj, kde predpokladáme naďalej pokračujúci trend pozitívneho vývoja.

Pretože strojársky priemysel na Slovensku je orientovaný, dosiahnuté výsledky boli ovplyvnené najmä pokračujúcim oživením ekonomiky v Európe, ktorú ťahal aj rastúci domáci dopyt podporený stúpajúcou súkromnou spotrebou a investíciami. To všetko bolo podporované nízkymi až nulovými úrokovými sadzbami na úvery.

Aj členovia Zväzu strojárskeho priemyslu SR zaznamenali v minulom roku pozitívne tendencie a nárasty s optimistickým výhľadom do budúcnosti. Z radov členských firiem ZSP SR môžeme ako príklady uviesť prešovskú výrobno-vývojovú spoločnosť SPINEA, vyrábajúcu vysoko presné ložiskové reduktory, ktorá chce v najbližších piatich rokoch realizovať rozvojový projekt s očakávaným prínosom takmer 500 nových pracovných miest. Tatravagónka Poprad zvýšila vlani tržby o 133 % , kúpila menšinový podiel v indickej vagónke a plánuje postaviť nový závod na brzdové systémy pre vlakové súpravy. Takisto firma KOŠTRUKTA-TireTech z Trenčína spolu s ďalšími dvoma dodávateľmi dodá v najbližšom období stroje na výrobu plášťov do Iránu vo výške 25 mil. eur. Firmám sa na zahraničných trhoch darí presadzovať nielen výrobou komponentov, ale aj vlastnými životaschopnými produktmi, kde zo širokej škály stojí za zmienku napríklad Tomark Prešov prvotriednym lietadlom a vrtuľníkom alebo PSL Považská Bystrica s veľkorozmernými otočnými ložiskami. Ako ohodnotenie za výnimočné produkty slovenských výrobcov vyhlasuje Zväz každoročne súťaž Strojársky výrobok roka. V minulom roku získali toto ocenenie tri výrobky a všetky ocenené výrobky vznikli vlastným vývojom: 

(Biatec Laser Technology Bratislava)

(TATRAVAGÓNKA Poprad) 

(Spinea Prešov)

 

Slovenský strojársky priemysel je celkovo v dobrej kondícii, ale stojí pred viacerými výzvami. Jednou z najpálčivejších tém v strojárstve je otázka dostupnosti kvalifikovanej pracovnej silyna Slovensku. Tento vývoj bude markantný najmä v prvej polovici roka, pričom firmy budú v krátkodobom horizonte nútené čoraz viac zamestnávať pracovníkov zo zahraničia. S cieľom zvýšenia uplatniteľnosti obyvateľstva v národnom hospodárstve považuje Zväz strojárskeho priemyslu za nevyhnutné zvrátiť tento negatívny trend, a to najmä zmenou štruktúry vzdelávania a jeho prepojením s praxou. Uvedomujeme si, že prípadné úspechy budú viditeľné až o niekoľko rokov, ale už v súčasnosti vieme, že bez náročných systémových zmien sa bude situácia na trhu práce len zhoršovať. Ďalším faktorom, ktorý vplýva na znižovanie konkurencieschopnosti slovenského strojárstva, je zvyšujúci satlak na rast miezd. Medzi najžiadanejšie pozície v strojárstve patria operátori výroby, programátori CNC strojov, kontrolóri kvality, zvárači, vodiči vysokozdvižných vozíkov, skladníci alebo obrábači kovov. 

Budúcnosť slovenského strojárstva spočíva v udržateľnosti jeho konkurencieschopnosti. Aby investori neodchádzali za lacnou pracovnou silou do zahraničia a budovali výskumno-vývojové kapacity na Slovensku, musia podniky v súčasných ekonomických podmienkach zamerať na produkciu finálnych výrobkova výrobkov s vyššou pridanou hodnotou.Pri dosahovaní týchto cieľov bude dôležitým faktorom motivácia pre podniky investovať do výskumu a vývoja na našom území. Preto je potrebné hľadať zo strany štátu efektívnejšie nástroje prepojenia štátneho sektora s požiadavkami podnikateľských subjektov pri preferovaní vzdelávania žiadaných profesií, pri podpore aplikovaného výskumu či urýchleným zvýšením super odpočtu výdavkov na výskum a vývoj minimálne do výšky 100 % oprávnených nákladov.      

Ak si chce strojársky priemysel na Slovensku udržať pozitívne trendy, musí v budúcnosti zvyšovať svoju efektivitu a konkurencieschopnosť a zároveň sa v čase rastu výroby postupne pripravovať na ďalšie výzvy a zmeny, ktoré prinesie štvrtá priemyselná revolúcia. Upriamenie pozornosti na digitalizáciu a prepojenosť priemyselnej výroby do tzv. digitálneho podniku, ktorý bude schopný maximálne efektívne pracovať pri vývoji a výrobe vysokosofistikovaných a individuálne na zákazníka orientovaných produktov, a to pri rešpektovaní minimálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie. A opäť je tu výzva na vzdelávanie, popri nevyhnutných systémových zmenách bude treba zamerať pozornosť na výchovu a prípravu nových vysokokvalifikovanej pracovných profesií. Tak, ako priniesla industrializácia prechod z ručnej, kusovej výroby na masovú, bude informatizácia a robotizácia čoraz viac meniť štruktúru zamestnancov z manuálnych pozícií na vysokokvalifikované vývojové, operátorské a podporné činnosti. Príkladom toho je novootvorená moderná lisovňa spoločnosti Matador v Dolných Krškanoch pri Nitre.

Ako sme už spomenuli, na podporu propagácie inovatívnych výrobkov vyrobených na Slovensku vyhlasuje Zväz strojárskeho priemyslu SR každoročne v rámci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre súťaž Strojársky výrobok roka. Budeme radi, ak sa do súťaže prihlásia nielen členovia, ale aj nečlenovia zväzu z radov strojárskych podnikov na Slovensku. 

www.zspsr.sk